Енергоефективне керування поїздопотоком як засіб удосконалення перевізного процесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Визначення основних заходів, щодо енергоефективного керування поїздопотоком на залізничному напрямку Львівської залізниці Хриплин - Ходорів та аналіз впливу таких параметрів, як кількість поїздів на дільниці і довжина вантажного поїзда, на загальні витрати електроенергії від пропуску змінного поїздопотоку по даній дільниці. Методика. Для досягнення поставленої мети була проведена модернізація залізничного напрямку тепловозної тяги Хриплин – Ходорів, шляхом електрифікації, проведена економічна оцінка проекту та розроблені імітаційні моделі залізничної дільниці, за допомогою яких, проведено моделювання пропуску вантажних поїздів зі змінними параметрами поїздопотоку. На основі отриманих результатів визначені залежності основних параметрів поїздопотоку та їх вплив на загальні витрати електроенергії від пропуску змінного поїздопотоку. Результати. На основі проведених досліджень, для визначення раціональних параметрів поїздопотоків, розроблені функції витрат електроенергії по дільниці. За їхньою допомогою визначений вплив параметрів поїздопотоку на витрати електроенергії, затрачені на пропуск поїздів по дільниці. Визначено що оптимальним є пропуск вантажних поїздів довжиною 54-56 умовних вагона, а завантаження дільниці повинно складати 75-85 % від наявної пропускної спроможності (25 пар поїздів на добу). Загальна кошторисна вартість електрифікації напрямку – 469 750 тис. грн.; окупність проекту – 5,6 років; очікувана економічна ефективність – 163,45 млн. грн/рік; підвищення пропускної спроможності лінії – 25 %.З огляду на отримані результати пріоритетним розвитком залізничного транспорту під час можливого підвищення розмірів руху є електрифікація дільниць з тепловозною тягою, у зв’язку зі значною вартістю дизельного палива. Наукова новизна. Удосконалена технологія визначення загальних витрат енергоресурсів на основі змінних параметрів поїздопотоків. Покращена система заходів щодо удосконалення процесу вантажних перевезень шляхом енергоефективного керування поїздопотоком. Розроблені імітаційні моделі окремої дільниці реального залізничного напрямку Львівської залізниці. Практична значимість. Використання розроблених заходів, щодо енергоефективного керування поїздопотоком дозволить знизити загальні витрати енергоресурсів на пропуск поїздопотоків, що, в свою чергу, призведе до зниження собівартості перевезень залізницею та сприятиме втіленню державної програми енергонезалежності на залізничному транспорті України.
RU: Определение основных мероприятий, направленных на энергоэффективное управление поездопотоком на железнодорожном направлении Львовской железной дороги Хрыплин - Ходоров и анализ влияния таких параметров, как количество поездов на участке и длина грузового поезда, на общие затраты электроэнергии от пропуска переменного поездопотока по данному участку. Методика. Для достижения поставленной цели была проведена модернизация железнодорожного направления тепловозной тяги Хрыплин – Ходоров, путем электрификации, проведена экономическая оценка проекта и разработаны имитационные модели железнодорожного участка, с помощью которых проведено моделирование пропуска грузовых поездов с переменными параметрами поездопотока. На основании полученных результатов определены зависимости основных параметров поездопотока и их влияние на общие затраты электроэнергии от пропуска переменного поездопотока. Результаты. На основе проведенных исследований, для определения рациональных параметров поездопотоков, разработаны функции расхода электроэнергии по участку. С их помощью определено влияние параметров поездопотока на расходы электроэнергии, затраченные на пропуск поездов по участку. Определено, что оптимальным является пропуск грузовых поездов длиной 54-56 условных вагона, а загрузка участка должна составлять 75-85% от имеющейся пропускной способности (25 пар поездов в сутки). Общая сметная стоимость электрификации направления – 469750 тыс. грн.; окупаемость проекта – 5,6 лет; ожидаемая экономическая эффективность – 163,45 млн. грн/год; повышение пропускной способности линии – 25%.Учитывая полученные результаты, приоритетным развитием железнодорожного транспорта, во время возможного увеличения размеров движения, является электрификация участков с тепловозной тягой, в связи со значительной стоимостью дизельного топлива. Научная новизна. Усовершенствована технология определения общих затрат энергоресурсов на основе переменных параметров поездопотоков. Улучшена система мер по совершенствованию процесса грузовых перевозок путем энергоэффективного управления поездопотоком. Разработаны имитационные модели отдельного участка реального железнодорожного направления Львовской железной дороги. Практическая значимость. Использование разработанных мероприятий, в отношении энергоэффективного управления поїздопотоком позволит снизить общие затраты энергоресурсов на пропуск поездопотоков, что, в свою очередь, приведет к снижению себестоимости перевозок по железной дороге и способствует воплощению государственной программы энергонезависимости на железнодорожном транспорте Украины.
EN: The definition of the main activities aimed at energy-efficient management of train traffic volume on the railway sections in Lvivska railway Khryplin - khodoriv and the analysis of influence of parameters such as the number of trains on the section and length of freight trains, the total cost of electricity passes from variable train traffic volume on this section. Methodology. To achieve this Purpose was the modernization of railway direction of diesel traction Khryplin – hodorov, by electrification, the economic evaluation of the project and developed a simulation model of the railway section, by which the simulation of the crossing of freight trains with variable parameters of the train traffic volume. On the basis of obtained results the dependence of the main parameters of train traffic volume and their impact on the overall cost of electricity from skip variable train traffic volume. Findings. On the basis of studies to determine the rational parameters of train flows, developed by the functions of consumption on the site. With their help, the influence of the parameters of train traffic volume on the cost of electricity consumed to pass trains over the site. Determined that the optimum is to pass freight trains length 54-56 conventional car, and the loading section should be 75-85% of the available bandwidth (25 pairs of trains per day). The total estimated cost of electrification direction – 469750 thousand uah.; the payback of 5.6 years; expected economic efficiency 163,45 mln. uah /year; capacity of line – 25%.Given the results obtained, the priority development of rail transport, while the possible increase in the size of the movement, is the electrification of plots with diesel traction, due to the considerable cost of diesel fuel. Originality. Improved technology determine the total cost of energy based on the variables of train flows. Improved measures for improving freight transport through efficient management of train flow. Developed simulation models of individual land real train direction Lviv railway. Practical value. The use of designed activities in respect of energyefficient management postoperator will reduce overall energy costs in a pass of train flows, which, in turn, will reduce the cost of transportation by rail and contributes to implementation of the state program of energy independence of railway transport of Ukraine.
Description
Г. Мозолевич: ORCID 0000-0002-4715-1645; А. Троян: ORCID 0000-0002-5133-5201
Keywords
електрифікація, поїздопотік, дільниця, імітаційна модель, енергоефективність, параметри поїздопотоку, электрификация, поездопоток, участок, имитационная модель, энергоэффективность, параметры поездопотока, electrification, train traffic volume, simulation, energy efficiency, options of train traffic volume, КСВ
Citation
Мозолевич, Г. Я. Енергоефективне керування поїздопотоком як засіб удосконалення перевізного процесу / Г. Я. Мозолевич, А. В. Троян // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 80–87. – DOI: 10.15802/tstt2015/57072.