Випуск 10 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Енергоефективне керування поїздопотоком як засіб удосконалення перевізного процесу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Мозолевич, Григорій Якович; Троян, Андрій Володимирович
  UK: Визначення основних заходів, щодо енергоефективного керування поїздопотоком на залізничному напрямку Львівської залізниці Хриплин - Ходорів та аналіз впливу таких параметрів, як кількість поїздів на дільниці і довжина вантажного поїзда, на загальні витрати електроенергії від пропуску змінного поїздопотоку по даній дільниці. Методика. Для досягнення поставленої мети була проведена модернізація залізничного напрямку тепловозної тяги Хриплин – Ходорів, шляхом електрифікації, проведена економічна оцінка проекту та розроблені імітаційні моделі залізничної дільниці, за допомогою яких, проведено моделювання пропуску вантажних поїздів зі змінними параметрами поїздопотоку. На основі отриманих результатів визначені залежності основних параметрів поїздопотоку та їх вплив на загальні витрати електроенергії від пропуску змінного поїздопотоку. Результати. На основі проведених досліджень, для визначення раціональних параметрів поїздопотоків, розроблені функції витрат електроенергії по дільниці. За їхньою допомогою визначений вплив параметрів поїздопотоку на витрати електроенергії, затрачені на пропуск поїздів по дільниці. Визначено що оптимальним є пропуск вантажних поїздів довжиною 54-56 умовних вагона, а завантаження дільниці повинно складати 75-85 % від наявної пропускної спроможності (25 пар поїздів на добу). Загальна кошторисна вартість електрифікації напрямку – 469 750 тис. грн.; окупність проекту – 5,6 років; очікувана економічна ефективність – 163,45 млн. грн/рік; підвищення пропускної спроможності лінії – 25 %.З огляду на отримані результати пріоритетним розвитком залізничного транспорту під час можливого підвищення розмірів руху є електрифікація дільниць з тепловозною тягою, у зв’язку зі значною вартістю дизельного палива. Наукова новизна. Удосконалена технологія визначення загальних витрат енергоресурсів на основі змінних параметрів поїздопотоків. Покращена система заходів щодо удосконалення процесу вантажних перевезень шляхом енергоефективного керування поїздопотоком. Розроблені імітаційні моделі окремої дільниці реального залізничного напрямку Львівської залізниці. Практична значимість. Використання розроблених заходів, щодо енергоефективного керування поїздопотоком дозволить знизити загальні витрати енергоресурсів на пропуск поїздопотоків, що, в свою чергу, призведе до зниження собівартості перевезень залізницею та сприятиме втіленню державної програми енергонезалежності на залізничному транспорті України.
 • Item
  Потенціал розвитку залізничного туризму в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Коробйова, Руслана Геннадіївна
  UKR: Індустрія туризму – багатогалузевий виробничий комплекс, який займається відтворенням умов для подорожей і відпочинку. Туризм є однією з найзначніших галузей економіки в світі, а для деяких країн, що розвиваються – основною економічною галуззю. Його частка в світовій торгівлі послугами складає більше 30 %. Враховуючи постійне збільшення кількості подорожуючих туристичний бізнес в Україні має значний потенціал. У статті проаналізовано розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом у світі та Україні. Розглянуто потенціал туристично-рекреаційних об'єктів Закарпатського регіону на прикладі вузькоколійних залізничних ліній.
 • Item
  Удосконалення конструкції плану горловин сортувальних гірок технічних станцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2015) Колесник, Антон Ігорович
  UK: Конструкція плану гіркових горловин суттєво впливає на динаміку та тривалість скочування відчепів. Капітальні вкладення при будівництві та експлуатаційні витрати під час функціонування гірки в першу чергу залежать від параметрів її горловини. У даній статті наведено результати досліджень впливу параметрів горловини на її будівельну довжину. Під будівельною довжиною розуміють розгорнуту довжину горловини від вершини гірки до початку паркової гальмової позиції без врахування довжин елементів стрілочних переводів. Як показав аналіз існуючих методів розрахунку та оптимізації конструкції плану сортувальних гірок, вони не в повній мірі відображають та враховують характер роботи гірок. Тому задача оптимізації конструкції гіркових горловин потребує подальшого вирішення. Аналіз типових схем гіркових горловин показав, що на спускній частині гірки необхідно розміщувати не більше двох додаткових кривих. Тому було розроблено методику, що дозволяє визначити всі можливі значення кутів повороту додаткових кривих спускної частини гірки, при яких конструкція сортувальної гірки відповідає нормативним вимогам, та обрати найкращі з них. Доведено, що найменша будівельна довжина горловини досягається при максимальній сумі кутів додаткових кривих спускної частини. Також було запропоновано методику оптимізації параметрів ділянок сполучення при розміщенні паркової гальмової позиції на прямій ділянці колій за основною сполучною кривою. В роботі виконано дослідження впливу кількості пучків горловини на її будівельну довжину. Встановлено, що зі збільшенням числа пучків будівельна довжина зменшується на 10–15 %. Також спостерігається скорочення середньої відстані пробігу відчепів від вершини гірки до розрахункової точки. В той же час, збільшення кількості пучків призводить до зростання необхідної кількості уповільнювачів на спускній частині та ускладнення керування ними. Отже, задача вибору раціональної кількості пучків гіркової горловини повинна вирішуватися на основі техніко-економічних розрахунків. Результати досліджень доцільно враховувати під час будівництва та реконструкції сортувальних гірок.
 • Item
  Устойчивость вагонов при торможении замедлителями
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Пожидаев, С. А.; Железнов, Константин Игоревич
  RUS: Статья направлена на совершенствование методов оценки устойчивости вагонов от схода с рельсов с целью учета особенностей их движения на сортировочных горках. Методика. В качестве методов исследования использованы методы теоретической механики и моделирование скатывания отцепов на сортировочных горках. Результаты. Результаты выполненных исследований показали, что неблагоприятное расположение элементов плана путевого развития, состояние железнодорожного пути, расположение вагонов в отцепе, погодные условия вызывают дополнительные ограничения по допустимому степени торможения их замедлителями. Научная новизна. Научная новизна работы заключается в совершенствовании методов оценки показателей устойчивости вагонов, которые в отличие от существующих позволяют учесть особенности их движения при скатывании отцепов с горки. Практическая значимость. Практическая значимость исследования заключается в том, что они позволяют анализировать условия движения отцепов и предупреждать процессы выкатывания колес вагонов на рельсы и шины замедлителей при регулируемом скатывании с учетом конструктивных особенностей и технического состояния подвижного состава, пути и замедлителей.
 • Item
  Определение расчетных объемов работы железнодорожных станций в условиях изменения структуры вагонопотоков
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Горбова, Александра Викторовна
  RUS: Статья направлена на совершенствование методов оценки соответствия технического оснащения железнодорожных станций прогнозным объемам работы путем учета изменений структуры вагонопотоков и технологии их обработки во времени. Методика. В качестве методов исследования использованы методы математической статистики, в частности методы анализа временных рядов и методы математического моделирования. Результаты. В результате исследования установлено, что для станций, перерабатывающих неоднородные вагонопотоки, а также для станций с сезонно-изменяющейся технологией в течение года может быть несколько расчетных периодов, требующих проверки соответствия технического оснащения объемам работы. На основании методов анализа временных рядов и методов математического моделирования разработан метод поиска характерных периодов работе станции, требующих проверки с помощью функциональных моделей. Научная новизна. Научная новизна работы состоит в совершенствовании методов оценки расчетных объемов работы железнодорожных станций, которые, в отличие от существующих учитывают наличие пиковых нагрузок на разные подсистемы станции в различные периоды времени. Практическая значимость. Практическая значимость выполненных исследований состоит в том, что предлагаемая методика позволяет повысить качество оценки соответствия технического оснащения и технологии железнодорожных станций их перспективным объемам работы.
 • Item
  Оценка уровня профессиональной подготовки дежурных по станции с использованием компьютерных тренажеров
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Вернигора, Роман Витальевич; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Эффективность работы железнодорожных станций в значительной степени зависит от качества работы оперативно-диспетчерского персонала. В этой связи проблема качественной подготовки диспетчерского персонала для железнодорожного транспорта всегда была актуальной. Компьютерные тренажеры являются наиболее эффективным средством подготовки оперативно-диспетчерского персонала. В ДНУЖТ в течение последних лет ведется работа по созданию компьютерных тренажеров для подготовки дежурных по станции. Одной из проблем, возникающих при разработке компьютерных тренажеров, является оценка качества профессиональной подготовки персонала по результатам тренировки. В статье предложено осуществлять оценку результатов работы на компьютерном тренажере методами дискриминантного анализа. При этом на основе вектора показателей о результатах тренировки работник относится к одной из групп, каждая из которых включает работников с определенным уровнем профессиональной подготовки. На основе анализа были выбраны наиболее информативные показатели тренировки – простой поездов на станции, простой поездов на соседних станциях, простой поездов перед входным светофором и количество допущенных ошибок. Стандартизацию показателей предлагается осуществлять на максимум. Начальную классификацию работников по результатам тренировки для получения исходной базы данных предлагается осуществлять методами кластерного анализа с учетом экспертных оценок. При этом наиболее целесообразно применять агломеративные алгоритмы постепенного объединения кластеров. Кроме того, в статье рассмотрена эффективность применения различных мер различия кластеров и стратегий их объединения. Классификацию работника по результатам его тренировки предлагается осуществлять с использованием линейной дискриминантной функции Фишера, что обеспечивает наименьший уровень ошибки.
 • Item
  Усовершенствование процедуры определения количества и осности подвижных единиц
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Егоров, Олег Иосифович
  RU: Построение информационно-управляющих систем, систем контроля движения подвижных единиц, как в пределах станции, так и на прилегающих к ней путях, тесно связано с использованием системами идентификации. В работе рассматривается метод идентификации позволяющий определять количество и осность подвижных единиц, прошедших контрольный участок. Цель работы заключается в усовершенствовании процедуры определения количества и осности подвижных единиц с использованием минимального количества оборудования или без дополнительных затрат, используя уже имеющиеся оборудование установленное на путях для решения других задач. Необходимо предусмотреть возможность повышения достоверности работы других систем идентификации. Методика. Для достижения поставленной цели первоначально был проведен анализ межосевых расстояний подвижных единиц колеи 1520 мм (вагонов и локомотивов). Разработаны математическая и имитационная модели процесса движения подвижных единиц через контрольный участок, с расположенной на нем одной контрольной точкой. Результаты моделирования были обработаны средствами теории вероятности и математической статистики. Результаты. На основании математической модели была разработана имитационная модель, позволяющая проводить эксперименты для разных видов (равноускоренного, равномерного, равнозамедленного) движения подвижных единиц и погрешностей работы датчиков. На основании результатов моделирования были выведены значения коэффициентов времени ожидания для каждого из видов движения, а также универсальный коэффициент для всех видов движения. Проанализированы критичные значения ошибки работы датчика в зависимости от параметров идентифицируемых подвижных единиц. Данный метод критичен к изменению ускорения движения, остановки и реверсивным движениям подвижных единиц. Научная новизна. В данной работе усовершенствован метод идентификации подвижного состава, позволяющий определять количество и осность локомотива и(или) вагонов, прошедших одноточечный контрольный участок. Выполнено усовершенствование процедуры определения количества и осности подвижных единиц путем корректировки коэффициентов времени ожидания фиксации колесных пар. При этом учитываются ошибка работы датчика и значение ускорения движения идентифицируемых подвижных единиц. Практическая значимость. Применение данного метода позволяет повысить достоверность и информативность работы уже разработанных методов идентификации при совместном их использовании. Возможно также применение метода как самостоятельного способа идентификации подвижных единиц с использование минимального количества оборудования
 • Item
  Моделирование неоднородных транспортных потоков с переменными тарифами
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Скалозуб, Владислав Васильевич; Паник, Леонид Александрович
  RUS: Цель. В статье разработаны или усовершенствованы модели анализа и планирования многопродуктовых потоков в транспортных сетях в условиях конкуренции перевозчиков на основе применения переменных тарифов, а также при учете дополнительных требований, связанных с заданными наборами индивидуальных свойств носителей потоков или же «продуктов». Целью исследования являются вопросы влияния на планирование неоднородных транспортных потоков зависимостей удельных характеристик эффективности перевозок от величин потоков в сети, заданной различным образом, а также многокритериальный анализ компромисса нескольких перевозчиков, обслуживающих систем. Методика. Исследования проведены на основе математического моделирования многопродуктовых потоков с индивидуальными свойствами, а также применения методов линейного и нелинейного программирования. Для многокритериального планирования конкурирующих потоков строится область эффективных по Парето решений, рассчитанных с учетом применения переменных тарифов. Результаты. Усовершенствованы многопродуктовые модели планирования транспортных потоков в условиях конкуренции перевозчиков на основе применения переменных тарифов. Научная новизна. Получили развитие модели оптимального планирования неоднородных транспортных потоков путем учета зависимости тарифа от величин потоков в сети, наличия индивидуальных свойств носителей потоков, а также многокритериального анализа компромисса между несколькими обслуживающими системами. Практическая значимость. Результаты разработки обеспечивают возможность более полного учета условий планирования многопродуктовых транспортных потоков в условиях применения переменных тарифов и конкуренции перевозчиков.
 • Item
  Розробка оперативного плану роботи локомотивного парку на основі багатокритеріальної задачі про призначення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Вернигора, Роман Віталійович; Єльнікова, Лідія Олегівна
  UKR: Наведена методика розрахунку плану роботи локомотивного парку на основі даних, отриманих з імітаційної моделі роботи сортувальної станції та моделі локомотивного депо, що входять до складу прогнозної моделі поїзної роботи залізничного напрямку. Задача взаємного ув’язування локомотивів, бригад та составів у поїзди з подальшим плануванням їх відправлення вирішується, застосовуючи метод декомпозиції; при цьому задача розв’язується послідовно в два етапи: на І-му етапі призначаються бригади на локомотиви, на ІІ-му – локомотиви з бригадами призначаються для обслуговування составів, враховуючи очікування вільної нитки графіка руху. Призначення бригад на локомотиви вирішується за допомогою класичної задачі про призначення. Призначення локомотивів з бригадами на состави являє собою більш складну задачу, ніж призначення бригад на локомотиви тож, на другому етапі розробки плану роботи локомотивного парку застосовується математичний апарат багатокритеріальної задачі про призначення. При цьому, за допомогою експертних оцінок було виділено 6 найбільш значимих критеріїв, які впливають на якість оперативного плану роботи локомотивного парку: відповідність напрямку відправлення поїздів плечам обслуговування бригад, пріоритети составів, тривалість простою локомотивів, бригад та составів, а також вартість простою рухомого складу та бригад. В результаті розв’язку задачі може бути отримано кілька рівнозначних планів, в кожному з яких відсутні заборонені перевезення, враховуються пріоритети відправлення составів, забезпечується періодичність виконання технічного обслуговування і ремонтів локомотивів, а також дотримуються норми тривалості праці та відпочинку локомотивних бригад. Остаточне рішення по вибору плану роботи локомотивного парку приймає оперативний диспетчерський персонал.
 • Item
  Аналіз перспектив розвитку ринку контейнерних перевезень в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Мета. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає від першої всебічного розвитку по всіх напрямках та відповідності високим європейським стандартам. Одним з важливих напрямків є розвиток транспортної системи країни, як в цілому, так і по окремих видах транспорту. Вигідне географічне положення України, її позиція як держави-транзитера між сходом та заходом та бурхливий розвиток контейнерних перевезень вимагає відповідних заходів для утримання досягнутих позицій на ринку контейнерних перевезень та подальшого збільшення вантажопотоків. Метою статті є аналіз стану системи контейнерних перевезень, визначення перспектив її подальшого розвитку, встановлення проблемних ділянок та пропозиція шляхів щодо їх усунення. Викладення основного матеріалу. Обсяг контейнерних перевезень по всьому світу протягом останніх десятирічь демонструє стійку тенденцію до зростання, на яку незначним чином вплинули навіть такі події як світова фінансова криза 2008 року. В останні п’ять років це зростання відбувається здебільшого за рахунок активного розвитку економіки Китаю та інших країн Південно-Східної Азії, а також через виробничий аутсорсінг до цього ж регіону. У зв’язку з цим багато країн приділяють підвищену увагу побудові надійних транспортних мостів між сходом та заходом, зокрема й розвитку контейнерної транспортної системи. Україна займає одну з передових позицій по обробці контейнерного вантажопотоку у Чорноморському регіоні, однак через ряд причин в останні роки обсяги його зменшуються. Для виправлення цієї ситуації необхідно удосконалення всього спектру операцій з організації руху контейнерного потоку, що в свою чергу вимагає проведення досліджень з виявлення проблемних питань та розробки шляхів їх вирішення. При цьому підвищену увагу слід приділяти розвитку залізничних контейнерних перевезень, які, як свідчить передовий європейський досвід, мають багато переваг перед автомобільними та здатні значно підвищити конкурентоспроможність України на ринку контейнерних перевезень.
 • Item
  Підвищення ефективності функціонування сортувальних комплексів станцій в умовах нерівномірності вхідного потоку поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Бобровський, Володимир Ілліч; Демченко, Євген Борисович; Дорош, Андрій Сергійович
  UKR: В сучасних умовах актуальними є питання підвищення ефективності сортувальних комплексів станцій, що забезпечують процес переробки вагонопотоків. Експлуатація сортувальних комплексів станцій характеризується значною нерівномірністю вхідного потоку поїздів. В цих умовах доцільною є адаптація інтенсивності сортувального процесу до коливань вхідного потоку, що дозволить скоротити експлуатаційні витрати станції. З метою вирішення вказаної проблеми сортувальний комплекс розглядається як керована система масового обслуговування; при цьому в якості керованого параметру системи було обрано швидкість розпуску составів. Крім того, для забезпечення вибору раціонального режиму розформування составів, що дозволяє скоротити витрати енергетичних ресурсів, запропоновано використання спеціалізованої конструкції сортувальної гірки з двома горбами різної висоти. В статті виконана постановка задачі та сформульовані основні принципи керування роботою сортувального комплексу в умовах нерівномірності вхідного потоку поїздів. При цьому раціональний вибір сортувального пристрою та швидкості розпуску необхідно виконувати в залежності від довжини черги составів в парку прийому. Для вирішення цієї задачі запропоновано використовувати методику оптимізації Бокса-Уілсона, що базується на плануванні багатофакторних експериментів. З цією метою було розроблено комплексну імітаційну модель сортувального комплексу, що дозволяє визначати показники сортувального процесу та відповідні експлуатаційні витрати.
 • Item
  Проблеми трансформації національного законодавства в сфері охорони праці до стандартів ЄС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Никифорова, Олена Анатоліївна; Сидоренко, Ганна Григорівна
  UK: У даній статті аналізується коло проблемних питань охорони праці. Пропонуються шляхи удосконалення правового регулювання відносин у даній сфері, розробка напрямків імплементації національного законодавства до міжнародних норм та законодавства Європейського Союзу. Досліджені окремі нормативні документи трудового права країн Європейського Союзу, зіставлені з документами, що регулюють аналогічні сфери в українській практиці. Проаналізовані відмінності, які необхідні для усунення цих проблем, запропонований механізм імплементації вказаних відмінних рис в українське законодавство, що стане одним з вагомих кроків інтеграції України в ЄС і зіграє значну роль в посиленні мотивуючої функції оплати праці і підвищенні продуктивності праці в країні
 • Item
  Оценка целесообразности и очередности реализации технических мероприятий по усилению участка Черноморская – Береговая
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Березовый, Николай Иванович; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Перерабатывающая способность морских портов Украины, как известно, превышает перерабатывающую и пропускную способность железнодорожных участков, обслуживающих порты. В то же время Кабинет Министров Украины в июле 2013 года утвердил Стратегию развития морских портов Украины до 2038 года, предусматривающую увеличение ежегодной переработки грузов до 210 млн. т с созданием мощностей для их переработки не менее 250 млн. т грузов в год и повышением до 80 % эффективности использования перегрузочных комплексов морских портов. Падение объема транзита грузов по территории Украины в связи с потерей российских грузов, которые переориентируются на порты стран Балтии и из-за обострения конфликта на Донбассе привело к усилению конкуренции между морскими портами Украины за привлечение грузов. В последнее время наметились тенденции к инвестированию в развитие объектов Укрзализныци со стороны негосударственных структур, например финансирование холдингом «Портинвест» проекта развития станции Береговая; строительство второго главного пути на перегоне Черноморская - Береговая портом ООО «Трансинвестсервис». Целью исследования, результаты которого приведены в статье является определение этапности и очередности мероприятий по техническому усилению участка Черноморская – Береговая для увеличения ее пропускной способности и определения объема капитальных инвестиций. Для вариантов технического усиления участка Черноморская - Береговая были построены графики движения, схема прокладки поездов в которых позволяет реализовать максимальную пропускную способность участка. По построенным графикам рассчитаны основные их показатели: суммарная пропускная способность, скорости движения поездов по участку (ходовая, техническая и участковая) и их коэффициенты. Для учета большего количества факторов при выборе наиболее целесообразного варианта технического усиления участка Черноморская - Береговая проанализированы количество остановок поездов и условия работы станций Черноморская, Химическая и Береговая. Условия работы станций оцениваются с точки зрения равномерности прибытия и отправления поездов на эти станции. По результатам анализа выбран лучший вариант и этапность технического усиления участка Черноморская – Береговая.
 • Item
  Анализ факторов, влияющих на обеспечение движения грузовых поездов по расписанию
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Баланов, Владимир Олегович
  RUS: Целью исследования является изучение задержек поездов по маршруту их следования. Результаты этих исследований позволят рационально распределять резервы времени при составлении графиков движения поездов. Методика. В качестве методов исследования использованы методы математической статистики, в частности определение зависимостей задержек поездов. Результаты. На основании выполненных исследований изучены задержки поездов по маршруту их следования. Результаты этих исследований позволят рационально распределять резервы времени при составлении графиков движения поездов, усовершенствовать методы разработки графиков оборота составов поездов, обеспечивающих перевозку грузов по расписанию. Научная новизна. Научная новизна работы состоит в совершенствовании методов определения задержек поездов, а так же в установлении резервов времени которые необходимо закладывать в маршрут следования грузовых поездов движущихся по расписанию. Практическая значимость. Практическая значимость выполненных исследований состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы для технико-экономических расчетов эффективности перехода промышленных предприятий на обслуживание их по расписанию, а также при разработке графиков движения на начальных этапах опробования технологии.