Дослідження процесу проколювання ґрунту з корекцією траєкторії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В роботі проведено огляд варіантів отримання горизонтальних порожнин у ґрунті для прокладання лінійно протяжних об’єктів, проведено патентний огляд варіантів корегування траєкторії отворів, огляд варіантів систем контролю положення бурової голівки в масиві ґрунту. Окремо було вивчено досліди проведені Харківськими колегами та на основі них проведені натурні польові випробування для підтвердження теоретичних викладок. Практично, на базі робочої машини для проколювання ґрунту з корекцією траєкторії МПК-40-100 фірми МБК «Сінергія», м. Дніпро, проведено ряд практичних дослідів для визначення ефективності використання бурової голівки зі скосом, для проколювання стартових отворів, в ході яких визначили найбільш прийнятний кут загострення та діаметр голівки. Отримані результати були перевірені на кількох об’єктах, де довжина керованого проколу сягала 55-60 м. Проведено аналіз небезпечних і шкідливих факторів при роботі проколюючої та лабораторних установок. Видані рекомендації щодо розмірів, кута загострення робочого органу в залежності від типу ґрунту та його вологості Мета дослідження полягає у встановленні впливу параметрів робочого органу на фізичні процеси формування свердловини з криволінійною траєкторією в масиві ґрунту, провести експериментальні дослідження процесів керованого проколу ґрунту в залежності від параметрів робочого органу для перевірки теоретичних. Предмет дослідження – закономірності проколу ґрунту робочим органом з асиметричним наконечником у вигляді зміщеної конічної форми. Метод дослідження – аналітичні викладки та перевірка на робочому обладнанні в реальних умовах.
EN: 64 used sources. The paper reviews the options for obtaining horizontal cavities in the soil for laying linearly extended objects, patent review of options for adjusting the trajectory of holes, review of options for monitoring the position of the drill head in the soil. The experiments conducted by Kharkiv colleagues were studied separately and on their basis field field tests were conducted to confirm the theoretical calculations. Practically on the basis of the working machine, for puncture of soil with correction of a trajectory of MPK-40-100, firm MBK "Synergy", Dnipro, a number of practical experiments for determination of efficiency of use of a drilling head with a bevel, for puncture of starting openings during which defined the most acceptable angle of sharpening and diameter of the head. The results were tested at several sites where the length of the controlled puncture reached 55-60 m. The analysis of dangerous and harmful factors at work of piercing and laboratory installations is carried out. Issued recommendations on the size, angle of sharpening of the working body depending on the type of soil and its humidity The purpose of the study is to establish the influence of the parameters of the working body on the physical processes of well formation with a curvilinear trajectory in the soil, to conduct experimental studies of controlled soil puncture depending on the parameters of the working body to test theoretical The subject of research is the regularities of soil puncture by a working body with an asymmetric tip in the form of an offset conical shape. Research method - analytical calculations and verification on work equipment in real conditions.
Description
Keywords
ґрунт, прокол ґрунту, горизонтальне буріння, робочий орган, наконечник зі скосом, траєкторія, корекція, soil, soil puncture, horizontal drilling, working body, beveled tip, trajectory, correction, КВР
Citation
Шнурова Ю. К. Дослідження процесу проколювання ґрунту з корекцією траєкторії : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 133 – галузеве машинобудування / наук. керівник О. П. Посмітюха ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 104 с.