Прийняття управлінських дій з адаптації проектно-орієнтованих організацій за критеріями «ефективність-своєчасність»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
Abstract
UKR: В статті розглядається проблема адаптивного управління проектами, програмами та стратегічними портфелями проектів організацій, їх вплив на адаптивну реакцію проектно-орієнтованих організацій на руйнівні фактори оточення та шляхи підвищення керованості системи за рахунок збільшення властивостей ідеальності системи. Проаналізовані підходи до розуміння сутності адаптації організації, дуальності керування, що заснована прийнятті операційних та проектних рішень, їх своєчасності. Метою є дослідження впливу прийнятих управлінських дій на адаптацію проектно-орієнтованих організацій відповідно до своєчасності і ефективності з метою зниження руйнівних шкідливих впливів оточення, його нейтралізації або трансформації на позитивний, забезпечення розвитку проектно-орієнтованих організацій в напрямку зростання ідеальності задля підвищення їх ефективності. Методика. При вирішенні поставлених в роботі задач застосовані системний підхід, теорія рішення винахідницьких задач (ТРВЗ), методи прийняття рішень, евристичні методи, логіко-структурний підхід, метод структурного аналізу і проектування систем. Результати. Розроблено матрицю прийняття управлінських рішень і дій за сумою критеріїв «ефективність» і «своєчасність» впровадження проектів, програм та стратегічних портфелів проектів, що на відміну від існуючих моделей, дозволяє оцінити результат здійснення адаптації проектно-орієнтованої організації (життєстійкість, руйнування, не життєстійкість), ефективність менеджменту організації, керованість системою, реалізації стратегії через проекти, конкурентоспроможність. Критерій «ефективність» запропоновано оцінювати за спрямованістю до ідеальності системи через оцінку властивостей та за ефективністю протидії шкідливим зовнішнім, внутрішнім та ентропійним факторам впливу оточення. Наукова новизна. У роботі отримали подальший розвиток методологічні підходи обґрунтування адаптивного управління проектно-орієнтованими організаціями до руйнівних факторів оточення за рахунок збільшення властивостей ідеальності системи та своєчасного моніторингу управлінських рішень за сумою критеріїв «ефективність-своєчасність». Практична значимість. Практичний корисний ефект запропонованої матриці «ефективність управлінських рішень-своєчасність» полягає у забезпеченні оперативного моніторингу та виявленні на ранніх етапах відхилень у керованості організацією з метою реалізації стратегії розвитку з меншими втратами, а, отже, і збільшення кількості успішно реалізованих проектів. Отримані результати спрямовані на вдосконалення методичних підходів прийняття своєчасних і ефективних рішень в операційній та проектній діяльностях на основі забезпечення реалізації принципів адаптації, реалізації стратегічного портфеля проектів, гнучкості системи управління у часі, оперативності корегування у разі відхилень від плану.
ENG: The article considers the problem of adaptive project management, programs, and strategic portfolios of organizations, their impact on the adaptive response of project-oriented organizations to destructive environmental factors, and ways to improve system control by increasing the properties of the system. Approaches to understanding the adaptation essence of the organization, and the duality of management based on making operational and design decisions, their timeliness are analyzed. Purpose. The paper's aim is to study the impact of management actions on the adaptation of project-oriented organizations in accordance with timeliness and efficiency in order to reduce the destructive harmful effects of the environment. It is also considered the issue to neutralize or transform the destructive harmful effects into positive ones, ensuring the development of project-oriented organizations to increase ideality to increase their efficiency. Method. The system approach, the theory of solving inventive problems (TRVZ), decision-making methods, heuristic methods, logical-structural approach, method of structural analysis and system design are used in solving the tasks set in the work. Results. A matrix of managerial decisions and actions based on the sum of criteria "efficiency" and "timeliness" of project implementation, programs and strategic project portfolios has been developed. In contrast to existing models, it allows you to assess the results of the adaptation of project-oriented organization (viability, destruction, non-viability), the effectiveness of management, system manageability, strategy implementation through projects, competitiveness. The criterion of "efficiency" is proposed to be evaluated according to the orientation to the ideality of the system through the evaluation of properties and the effectiveness of counteraction to harmful external, internal and entropic environmental factors. Findings. The methodological approaches of substantiation of adaptive management of project-oriented organizations to destructive factors of environment due to increase of properties of system ideality and timely monitoring of administrative decisions on the sum of criteria "efficiency-timeliness" have received further development. Practical value. The practical useful effect of the proposed matrix "effectiveness of management decisions-timeliness" is to ensure operational monitoring and early detection of deviations in the management of the organization. It is in order to implement a development strategy with fewer losses and, consequently, increase the number of successfully implemented projects. The obtained results are aimed at improving methodological approaches to making timely and effective decisions in operational and project activities based on ensuring the implementation of adaptation principles, implementation of the strategic project portfolio, the flexibility of time management system, the efficiency of adjustment in case of deviations from the plan.
Description
І. Гордєєва: ORCID 0000-0002-2019-2527
Keywords
адаптивність організації, прийняття рішень, управління проектами, руйнівні фактори, ідеальна система, organization adaptability, decision making, project management, destructive factors, ideal system, КЕМ
Citation
Гордєєва І. О. Прийняття управлінських дій з адаптації проектно-орієнтованих організацій за критеріями «ефективність-своєчасність». Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. К., 2021. Вип. 46. С. 19–26. DOI: 10.32347/2412-9933.2021.46.19-26.