Модель оцінки дебіторської заборгованості підприємства

Abstract
UKR: У статті розглянуто складові фінансової політики, які стосуються управління активами, а саме – дебіторської заборгованості. Проаналізовано завдання процесу управління дебіторською заборгованістю, який базується на контролі суми фінансових потоків на підприємстві. Визначено основних тенденції впливу на дебіторську заборгованість. Запропоновано алгоритм розрахунку оптимального рівня дебіторської заборгованості на основі методики апроксимації нелінійної залежності дебіторської заборгованості від кредитного періоду.
ENG: The components of financial policy related to asset management, namely receivables was considered at the article. The tasks of the receivables management process, which is based on the control of the amount of financial flows at the enterprise, were analyzed. The main trends in the impact on receivables were identified. An algorithm for calculating the optimal level of receivables based on the method of approximating the nonlinear dependence of receivables on the credit period has been proposed.
Description
Л. Савчук: ORCID 0000-0003-2603-7218; Р. Савчук: ORCID 0000-0002-3336-6565
Keywords
дебіторська заборгованість, фінансові активи, апроксимація, нелінійна залежність, кредитний період, receivables, financial assets, approximation, nonlinear dependence, credit period, КЕкІ
Citation
Савчук Л. М., Савчук Р. В., Мандрика Т. П. Модель оцінки дебіторської заборгованості підприємства. Економічна кібернетика: моделі економічної поведінки суб’єктів господарювання, дослідження, розробка та використання : зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції (Дніпро, 1–2 бер. 2021 р.). Дніпро : НМетАУ, 2021. С. 55–59. URL: http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2031/p4068.