Статті КЕкІ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 43
 • Item
  Аспекти управління інноваційними проєктами регіонального розвитку
  (Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Петренко, Віталій Олександрович; Карасаєв, Кайрат Капсмуратович
  UKR: Основна мета статті – дослідити і обґрунтувати аспекти управління проєктами на рівні регіонів, що дозволить наблизити стратегію регіонального розвитку України до європейських пріоритетів сталого розвитку, інноваційності та посиленню ролі регіонів у реалізації державної політики розвитку. Для досягнення поставленої мети пропонується методика реалізації трансформаційної моделі інноваційного прориву, яка б спиралася здебільшого на власні ресурси. Обмеженість таких ресурсів, а також світовий досвід інтенсифікації розвитку приводять до необхідності концентрації наявних ресурсів і зусиль у регіонах (на регіональному рівні), які можуть стати своєрідним локомотивом соціально-економічного розвитку. Результатом досліджень є запропонована у статті технологія розробки та реалізації системи індикативного управління проєктами на регіональному рівні. Наукова новизна пов'язана з особливою технологією системи індикативного управління, пов'язаною з організацією зворотного зв’язку у системі управління. Для цього передбачено обов’язковий облік виконання рекомендацій регіональної влади з метою уточнення пріоритетів індикативного управління для кожного проєкту. Практична значимість запропонованої технології пов'язана з отриманням можливості формування інформаційної бази регіональних проєктів, здійсненню їх оцінювання і селекції найбільш пріоритетних.
 • Item
  Marketing Activities of Engineering Companies in Increasing the Commercial Potential of Innovative Technologies
  (Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv, 2023) Fonarova, Tetiana A.; Bushuiev, M.; Petrenko, Vitalii O.; Bushuiev, K. M.
  ENG: The study highlights the important role of engineering companies in increasing the commercial potential of innovative technologies. It has been proved that the marketing activity of engineering companies makes it possible to inform potential investors and consumers of technologies about its essence, novelty, advantages, etc. investment project for the introduction of such technology. In addition, thanks to effective marketing activities in the market of innovative technologies, engineering companies are able to carry out a full range of marketing - from the formation of a competitive price to advertising and promotion of technology in the market of innovations. All these aspects are considered on a specific example of the promotion of the innovative technology "Simatic System Audit" of Siemens Corporation. The role and importance of engineering companies in promoting this technology to the Ukrainian market of industrial enterprises is emphasized.
 • Item
  Explanatory Model for the Evaluation of Investment Projects
  (Kharkiv National University of Radioelectronics, Kharkiv, 2023) Bushuiev, K. M.; Savchuk, Larysa M.; Fonarova, Tetiana A.
  ENG: Theoretical and practical issues of constructing an explicative model for assessing investment resources in the process of supporting investment decision-making at modern enterprises, which are based on both classical economic and expert assessment methods using a neural network as a modern technology of artificial intelligence, have been studied.
 • Item
  Аналіз використання методів машинного навчання в аналітиці показників інтернет ресурсів
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Жуковський, Дмитро Миколайович; Лозовська, Людмила Іванівна
  UKR: У сучасних умовах в результаті цифровізації соціально-економічних явищ все більше підприємств переводять свій бізнес до мережі Інтернет. Сучасні веб -технології дозволяють збирати великі масиви статистичних даних для аналізу ефективності економічної діяльності інтернет-ресурсів. Для прийняття більш правильних управлінських рішень поряд з класичними статистичними методами доцільно використовувати методи машинного навчання. У статті описані базові методи машинного навчання та різні приклади застосування їх для розв’язання задач у сфері аналітики веб ресурсів. Проаналізовано проблеми, по’вязані з недостатньою ефективністю класичних статистичних методів для прийняття оптимальних управлінських рішень. Досліджено різні напрями цифрової економіки, де можуть застосовуватись методи машинного навчання як альтернатива до класичних статистичних методів. Наведено приклади впровадження методів машинного навчання для підвищення ефективності реалізації різного роду задач у цифровому бізнес середовищі діяльності підприємств. У науковій статті описані такі види задач наукового навчання як: 1) застосування методів навчання з вчителем для прогнозування доходів у проектах електронної комерції; 2) використання методів навчання без вчителя для сегментації користувачів; 3) впровадження методів машинного навчання для розробки систем рекомендацій; 4) використання алгоритмів штучного інтелекту для прогнозування та виявлення аномалій; 5) інтеграція генетичних алгоритмів для оптимізації онлайн-рекламних кампаній; 6) застосування методу моделювання підвищення для оптимізації витрат на маркетингову комунікацію; 7) впровадження алгоритму багаторукого бандита для оптимізації A/B-тестування; 8) проектування чат-ботів за допомогою різних типів нейронних мереж для обробки природної мови, таких як багатошаровий персептрон, згорткова нейронна мережа, рекурсивна нейронна мережа, рекурентна нейронна мережа та короткострокова пам'ять. Доведено доцільність застосування методів штучного інтелекту для розв'язання широкого спектру задач з аналізу показників інтернет ресурсів.
 • Item
  Аналіз поточного стану цифровізації освітніх послуг в умовах нової економіки
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Каніщев, Ігор Андрійович; Лозовська, Людмила Іванівна
  UKR: Стаття присвячена актуальним питанням проведення комплексного аналізу результатів досліджень з напряму цифровізації послуг в умовах нової економіки та виявлення перспективних напрямів розвитку цифрових освітніх послуг та цифровізації. Оскільки цифровізація послуг, і зокрема освітніх послуг, є досить новим та актуальним напрямом у розвитку нашої економіки, то кількість публікацій з даної тематики невпинно зростає, що в свою чергу потребує її аналізу. В даній роботі розглянуті результати, отримані такими авторами як Заспа Г.О., Миненко С.В., Карпенко А.С., Самойлович А.Г. та ін. В роботах цих авторів розкривається багато напрямів наукових досліджень з цифрової трансформації освітньої діяльності закладів вищої освіти, що може бути корисним для практичного застосування цих ідей у закладах вищої освіти, запропоновано методи боротьби з нелегальними доходами шляхом запровадження діджиталізації національної економіки, запропоновані нові методи підходу до збільшення цифрової компетентності співробітників організаційно-навчальних підрозділів в університеті. Зроблено висновки щодо актуальності та користі для запровадження на практиці результатів проведених досліджень.
 • Item
  Особливості аналітичних досліджень часових рядів показників бізнес-процесів підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; ЮРСЕРВІС, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна
  UKR: Мета. Дослідження часових рядів на наявність тенденції з метою передбачення перспективи розвитку показника і прийняття обгрунтованих рішень. Методика. При аналізі часового ряду було використано статистичні методи, метод Фостера-Стьюарта, порівняння середніх рівнів ряду, критерій серій. Результати. Проаналізовано часовий ряд обсягу виробленої продукції. Проведено розрахунки на основі методів Фостера-Стьюарта, порівняння середніх рівнів ряду, критерій серій. При використанні методу середніх рівнів ряду перевірено допоміжну і основну гіпотезу на основі критерія Стьюдента і Фішера відповідно. При використанні методу Форстера-Стьюарта здійснено перевірку на підставі обчислення t-відношення відповідно для середньої та для дисперсії. За методом «критерій серій» перевірено гіпотезу про відсутність тренду; визначено медіану, величину найдовшої серії і кількість серій. Після чого перевірено виконання нерівностей За трьома методами зроблено висновок про наявність тенденції. Наукова новизна. Авторами виконано дослідження часового ряду одного з показників бізнес-процесу – обсягу виробленої продукції – саме в умовах металургійного підприємства. Практична значимість. Виявлення тенденції при дослідженні показника обсягу виробництва продукції дає підстави для подальшого обґрунтування вибору моделі прогнозування. Дослідження показників бізнес-процесів у динаміці дозволить управлінцям не лише передбачати перспективу розвитку показника, а й корегувати шляхи та терміни виконання певних програм.
 • Item
  Дослідження та удосконалення системи відбору інвестиційних та комерційних проектів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Соломенний, О. О.; Лозовська, Людмила Іванівна
  UKR: Мета. Кінцевим продуктом дослідження є створення економіко-математичної моделі та програмного продукту, за допомогою яких менеджери матимуть змогу оптимізувати процес відбору інвестиційних та комерційних проєктів. Методика. Методи оптимізації, методи прийняття управлінських рішень а також математичний апарат, покладені в основу побудови моделі системи відбору інвестиційних та комерційних проєктів та рохробки програмного продукту. Для розробки програмного забезпечення для складання оптимального розкладу використовувалося середовище розробки Microsoft Visual Studio 2017 Professional (мова програмування C#). Результати. Проаналізовано та удосконалено існуючі системи відбору потенційних інвестиційних та комерційних проектів, використовуючи експертні методи (метод експертних оцінок) і метод мультиплікативної згортки (адитивна згортка). Таким чином, можна зробити висновок, що для оцінки і вибору інвестиційних проектів необхідний комплексний підхід, що враховує особливості їх реалізації. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в застосуванні методу адитивної згортки, оскільки показники ідеального варіанту будуть отримані лише серед наявних альтернатив, а не глобально для відбору інвестиційних та комерційних проєктів. Практична значимість. Результати дослідження дозволяють значно скоротити трудомісткість та час процесу відбору інвестиційних та комерційних проєктів.
 • Item
  Концепція інформаційної системи оцінки впливу соціально-психологічних принципів на прийняття рішень відповідальними особами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Лозовська, Людмила Іванівна; Климкович, Тетяна Олександрівна
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету представити концепцію інформаційної системи оцінки впливу соціально-психологічних принципів на прийняття рішень відповідальними особами. Методика. Розробка експериментальної системи оцінки впливу психологічних принципів на процес прийняття рішення базується на теоретичних положеннях поведінкової економічної теорії, комплексному використанні експертного методу і методу багатокритеріальної оцінки. Результати. На базі об’єктно-орієнтованого підходу розроблено експериментальну систему оцінки впливу психологічних принципів на вибір особи, яка приймає рішення. Наукова новизна. Запропоновано концепцію оцінки впливу; існує підтримка механізму обробки подій, які моделюють взаємодію атрибутів об'єктів в предметній області. Практична значимість. Запропоноване рішення покликано слугувати в якості бази при створенні інструменту, необхідного в сучасних умовах кожному підприємству, оскільки відповідальність особи за прийняття рішення в організації істотно збільшується, що пов’язано із впровадженням інновацій, нових інформаційних технологій, зростанням освітнього та культурного рівня, зміною пріоритетів у системі цінностей персоналу.
 • Item
  Mathematical Modeling of Rational Parameters of the Mine Locomotive Disc Brake in Computer Systems
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Monia, Andrii G.; Bychkova, D. M.
  ENG: Purpose. Determination of braking torque parameters that provide high braking performance of a mine locomotive by mathematical modeling of the braking of a mine locomotive by a disc brake that creates a pulsating braking torque. Methodology. Forced vibrations of the elements of the wheel-motor unit (WMU) of a mine locomotive in the process of braking with a disc brake are studied by the methods of differential calculus and mathematical modeling. Integration of the system of differential equations is performed by the Runge-Kutt method. Findings. A comparative analysis of a mine locomotive braking by a disc brake, which creates a constant and pulsating sinusoidal braking torque with a different number of sinusoid periods per revolution of the wheel pair, is carried out. It has been proved that the pulsating sinusoidal braking moment generated on the axle of the wheel pair equal to the sum of the constant component and the amplitude of the oscillations of the variable component multiplied by the sine of the product of the number of sinusoid periods per revolution of the wheel pair by its angular coordinate provides higher braking characteristics than the constant braking moment. It is shown that pulsating braking torque reduces the braking time and braking distance of the mine locomotive. The values of the amplitude of oscillations, which depend on the average value of the braking torque, and the number of periods of the sinusoid per one revolution of the wheelset, at which the greatest effect is achieved, are determined. Originality. For the first time, a mathematical model has been developed for braking a mine locomotive by a disc brake, which creates a pulsating braking torque on the axle of the wheel pair, depending on its angular coordinate, taking into account the nonlinear dependence of the adhesion coefficient on relative slip, on the basis of which the efficiency of a disc brake with a multi-sector disc is shown in comparison with a disc brake with a homogeneous disk under various conditions of the rail track. Practical value. The research results make it possible to determine the parameters of a disc brake with a multi-sector disc located on the wheelset axle and on the engine shaft, which provide the highest braking efficiency.
 • Item
  Оцінка перспектив запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у наукову, технічну та інформаційну сфери
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Каніщев, Ігор Андрійович
  UKR: Мета. Кінцевим продуктом дослідження теоретичних питань оцінювання перспектив запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у наукову, технічну та інформаційну сфери. Проведені аналізу з приводу ключової ролі комп’ютерних та цифрових систем у розвитку науки, техніки та інформаційної сфери. Методика. Проведення аналізу проблеми здійснювалося у такій послідовності: спочатку досліджувалися перспективи запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у наукову сферу, потім ̵ перспективи запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у технічну сфери та закінчувалося обговоренням теми перспектив запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у інформаційну сферу. Результати. Викладено перспективи запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у технічну сфери. Технічна сфера, як і наукова, повністю пронизана інтеграцією у комп’ютерні технологій та цифрові системи. Наведено негативні моменти у запровадженні таких технологій у промисловість. Також розглянуті перспективи запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у інформаційній сфері. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в досліджені теоретичних питань оцінювання перспектив запровадження комп’ютерних технологій та цифрових систем у наукову, технічну та інформаційну сфери. Практична значимість. Результати дослідження дозволяють підбити підсумки стосовно застосування комп’ютерних чи цифрових технологій, та дійти до висновку, що в їх застосуванні є як позитивні, так і негативні сторони. Зроблено висновок, що комп’ютерні та цифрові технології мають велику перспективу для розвитку та прогресу, за цифровими технологіями майбутнє й розвиток.
 • Item
  Хмарний сервіс як сучасна модель надання послуг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Усенко, Максим Павлович
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету актуальні питання пошуку та підбору максимально корисних для малого підприємства ІТ-рішень у вигляді хмарних сервісів. Методика. Огляд сучасних кращих рішень для управління малим підприємством. Результати. Визначення переваг для компанії, які забезпечуються через впровадження та використання хмарних обчислень і можливість автоматизувати власні бізнес-процеси. Наукова новизна. Уточняється, як розвивається користувальницьке уявлення про можливості хмарних обчислень. Практична значимість. Наголошується про найважливішу перевагу використання хмарних технології, а саме – низькі початкові інвестиції в IT. Відсутня необхідність залучати великі інвестиції для купівлі обладнання, ПЗ та налаштування мережевої інфраструктури.
 • Item
  Інтеграція технології Flutter для виконання розробки певних додатків у сфері електронного бізнесу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Дружин, Іван Євгенович; Петречук, Ліна Миколаївна
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету представити переваги і можливості інтеграції технології Flutter, якщо розробникам мобільних додатків необхідно писати код відразу для двох платформ Android та IOS, суттєво заощаджуючи час розробки. Результати. Аналіз підтверджує, що за допомогою Flutter можна створити власний мобільний додаток з одним масивом коду. Це означає, що для створення двох програм (IOS та Android) можна використовувати єдину мову програмування та одну базу коду. Наукова новизна. Уточнюється, як розвивається наукове уявлення про можливості інтеграції технології Flutter. Практична значимість. Наголошується, що платформи Flutter використовуються в усьому світі, і такі компанії, як eBay, New York Times та Alibaba та багато інших, мають суттєву вигоду з розробки мобільних додатків Flutter. Цей комплект може спростити та оптимізувати створення додатків у будь-якій галузі.
 • Item
  Інформаційна підтримка безпеки економічної діяльності підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна; Савчук, Роман В'ячеславович
  Мета. Автори ставлять за мету підвищити безпеку економічної діяльності підприємства для розробки обґрунтованих управлінських рішень. Методика. При дослідженні економічної безпеки підприємства було використано методи теоретичного узагальнення, економічної безпеки, теорії прийняття рішень, системного аналізу і діагностики. Результати. Виявлено і досліджено функціональні складові економічної безпеки підприємства, запропоновано підхід до визначення рівня безпеки підприємства в цілому, представлено систему інформаційної і графічної підтримки управлінських рішень стосовно визначення безпеки підприємства. Наукова новизна. Запропоновано систему інформаційної підтримки безпеки функціонування підприємства, яка, на відміну від існуючих, дозволить: здійснити обґрунтовану і наочну оцінку безпеки підприємства, необхідну для обґрунтування остаточного управлінського рішення; удосконалити інформаційну систему компанії за рахунок впровадження діалогового режиму взаємодії особи, яка приймає рішення, з системою. Практична значимість. Розроблена система після впровадження дозволить обирати економічно обґрунтовані варіанти рішень відносно стратегії підтримки належного рівня безпеки діяльності підприємства; коректно використовувати досвід і суб’єктивні судження спеціалістів-експертів при прийнятті управлінських рішень; удосконалити інформаційно-функціональну координацію між учасниками процесу підтримки рівня економічної безпеки на підприємстві.
 • Item
  Вартісно-орієнтована концепція управління підприємством
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Сокиринська, І. Г.; Ковальчук, Є. В.
  UKR: Мета. Дослідження функціональних можливостей вартісно-орієнтованого підходу до управління фінансами підприємства. Методика. Інноваційні підходи до фінансового управління, історичний аспект формування вартісно-орієнтованого підходу до фінансового управління підприємством. Результати. Обгрунтовані пріоритетні завдання парадигми стратегічного фінансового менеджменту по забезпеченню зростання вартості підприємства на ринку капіталів (капіталізація потенційної продуктивності його економічних ресурсів). Наукова новизна. Проаналізувавши історичний аспект формування вартісно-орієнтованого підходу до фінансового управління підприємством, вперше визначено три основних рівня сприйняття цього напряму фінансовим менеджментом компаній, виходячи з тих цілей, які на даному етапі є найбільш актуальними для того чи іншого підприємства. Практична значимість. Рекомендовано відповідально відноситись до вибору показників, за якими буде здійснюватися управління та у відповідності до яких прийматимуться певні фінансові рішення.
 • Item
  Аналіз беззбитковості для формування цінової стратегії підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Олексієнко, Є. В.
  UKR: Мета. Формування інформаційної і технічної бази для удосконалення цінової стратегії підприємства з метою подальшого зростання прибутку. Методика. Аналітичні методи аналізу беззбитковості, які визначають величину беззбиткового обігу підприємства за видами продукції з подальшим розробленням заходів для досягнення і подолання межі беззбитковості в короткостроковому періоді. Результати. За наведеною методикою був проведений аналіз впливу різних факторів на точки беззбитковості та запасу безпеки в умовах ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Результати, дозволили зробити висновок, що найбільшого зростання прибутку підприємство отримує за рахунок зміни ціни. Наукова новизна. Результати дослідження дозволили виявити основні резерви підвищення прибутку, а саме удосконалення цінової стратегії, розрахованої на підвищення якості продукції, та покращення індивідуальної роботи з кожним замовником. Практична значимість. Отримано обґрунтування пропозиції щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства, які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періодах відносно розробки ефективної та гнучкої цінової політики на підприємстві.
 • Item
  Маркетингові інформаційні системи: аналітичний огляд основних моделей розробки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Мандрика, Т. П.; Іващенко, Юрій Сергійович
  UKR: Мета. Удосконалення і розширення можливостей існуючих маркетингових інформаційних систем за рахунок результатів аналітичного огляду основних підходів до їх розробки і впровадження. Методика. Ситуаційний аналіз оцінювання цілей, завдань, стратегії і тактики підприємства у відповідності до потенційних вимог ринкового середовища, методи маркетингового синтезу. Результати. Аналіз методів та моделей, які мають місце на практиці, дозволяє зробити висновок, що в цілому використання більшості з них при ухваленні маркетингових рішень є випадковим й разовим через недостатність висвітлення даної проблеми в наявній економічній літературі. Наукова новизна. Запропонований аналітичний огляд основних підходів до розробки маркетингових інформаційних систем на підприємствах на відміну від існуючих дозволяє виділити головні передумови визначення концепції сучасного маркетингу. Практична значимість. Результати огляду економіко-математичних методів ухвалення маркетингових рішень зведено в таблицю, що є цікавим практичним результатом роботи.
 • Item
  Основні шляхи подолання проблем розвитку інформаційної системи підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Косарєв, В. М.; Удачина, Катерина Олександрівна
  UKR: Мета. Автори ставлять за мету виявити основні шляхи подолання проблем розвитку інформаційної системи для підвищення ефективності функціонування підприємства. Методика. При дослідженні проблем розвитку інформаційних систем було використано методи узагальнення, систематизації, теорії управління проектами, стратегічного менеджменту. Результати. Виявлено, що використання «вертикальних рішень» і архітектур, що відповідають їм, часто призводить до збільшення витрат через реалізацію одних і тих самих функцій в різних місцях, різними способами. Тому найважливішою задачею є ретельне планування, яка виступає частиною складного процесу розвитку ІС на підприємстві. Визначено, що розробка стратегії розвитку ІС підприємства повинна випереджати реалізацію технологічних рішень, що забезпечить узгодженість інвестицій в технології зі стратегічними цілями фірми і створеними для їх реалізації організаційними структурами та ІС. Відповідно до цього процес планування потребує синтезу і взаємної ув'язки технологій, кадрів, ділових процесів і стратегічних принципів. Наукова новизна. Авторами визначено основні фактори впливу на процес розвитку автоматизації процесів управління бізнесом, узагальнено алгоритм дій, направлений на усунення перешкод на шляху впровадження інформаційних систем. Практична значимість. Використання алгоритму дій подолання проблем розвитку ІС підприємства допоможуть менеджерам інформаційної служби контролювати всі ресурси, розставляти пріоритети, приймати швидко рішення, що доводять переваги технології і знаходять визнання у спеціалістів по бізнесу; дозволять координувати план розвитку інформаційних технологій із задачами бізнесу.
 • Item
  Експертне оцінювання інвестиційних рішень на підприємстві
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Савчук, Лариса Миколаївна; Бушуєв, Кирило Максимович
  UKR: Мета. Метою статті є розробка у перспективі цілісної системи прийняття інвестиційних рішень для задач розподілу обмежених ресурсів, яка за рахунок ефективного використання технологій експертного оцінювання проблемних ситуацій дозволить забезпечити адекватну оцінку об'єктів експертизи, обирати альтернативні варіанти рішень, а серед них визначати найприйнятніший і, за можливістю, ефективний варіант. Методика. У роботі задіяні методи теорії прийняття рішень і системного аналізу, що були використані при розробці структури системи експертного оцінювання управлінських рішень, методи визначення узгодженості кількісних оцінок на основі поняття компактності (близькості) теорії угруповань і розпізнавання образів, методи агрегування оцінок експертів і ранжирування альтернатив для пошуку ефективного управлінського рішення. Результати. Запропонована методика розробки діалогової системи експертного оцінювання управлінських рішень для задач розподілу обмежених ресурсів. Наукова новизна. Запропонована у роботі діалогова система експертного оцінювання на відміну від існуючої дозволить: вирішити проблему формування групи експертів, здатних адекватно і точно генерувати результативну інформацію для вирішення поставленої задачі управління; здійснювати експертну оцінку критеріїв добору варіантів рішень і значень їх вагових коефіцієнтів для подальшого агрегування оцінок за всіма експертами; удосконалити інформаційну систему пошуку варіантів розв’язання задачі ефективного розподілу обмежених ресурсів. Практична значимість. Розроблена система після впровадження дозволить: знизити витрати, пов’язані із прийняттям управлінських рішень відносно розподілу обмежених ресурсів суб’єктів господарювання за напрямками їх використання; удосконалити і здешевіти функціональну координацію між підприємством, консалтинговою фірмою і експертами для подальшого використання методів експертного оцінювання управлінських рішень.
 • Item
  Врахування нелінійних властивостей матеріалів при математичному моделюванні
  (Херсонський національний технічний університет, 2022) Кагадій, Тетяна Станіславівна; Білова, Оксана Вікторівна; Щербина, Ірина Володимирівна; Шпорта, Анна Григорівна
  UKR: Актуальність та затребуваність аналітичних та чисельно-аналітичних підходів в задачах сучасної теорії пружності, пов’язаних з врахуванням нелінійності матеріалів, не викликає жодних сумнівів. Така поведінка притаманна композиційним матеріалам різних видів (армований бетон, склопластики). Нелінійність має бути врахована, наприклад, при складному навантаженні, впливі зовнішнього середовища, екстремальному згині конструкції та ін. З цієї точки зору дуже важливою для розвитку сучасних технологій проектування і будівництва є розробка аналітичних методів, оскільки вони одразу дозволяють побачити обґрунтовані наближені результати, а також можуть слугувати для перевірки чисельних розрахунків. Автори у своїх попередніх роботах [1] вже розглядали плоскі та просторові задачі з урахуванням геометричної нелінійності. Потрібно зазначити, що запропонований підхід може бути застосований до розв’язання задач, в яких залишкові деформації відіграють значну роль (згин тонких пластин та оболонок). Дуже важливим моментом є верифікація отриманих результатів, оцінка адекватності та точності розроблених методів. Авторами роботи завжди приділялась особлива увага цим питанням. Запропонований А.В. Павленком та розвинутий його учнями підхід [2-4] багаторазово проходив апробацію на задачах різного рівня складності. Заснований на ідеях асимптотичного інтегрування за малим параметром, що пов’язаний з фізичними характеристиками матеріалу, метод дозволив звести задачі лінійної теорії пружності до послідовного розв’язування задач теорії потенціалу, що є найбільш розвинутим розділом математичної фізики. Застосування даного підходу дає змогу розв’язати ряд нових складних задач, серед переваг можна вказати і можливість аналізувати напружено-деформований стан багатошарових тіл з підкріплюючими елементами. В запропонованій статті за допомогою розробленого авторами підходу розв’язуються задачі для фізично нелінійних матеріалів, в яких закони деформування не відповідають закону Гука, тобто залежність між напруженнями та деформаціями є нелінійною. Крім того, враховується циліндрична анізотропія матеріалу тіл взаємодії.
 • Item
  Mathematical Substantiation of Mine Locomotive Braking Efficiency under Pulsiting Braking Torque
  (Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, 2023) Monia, Andrii G.
  ENG: Purpose. Determination of braking torque parameters that provide high braking performance of a mine locomotive by mathematical modeling of the braking of a mine locomotive by a disc brake that creates a pulsating braking torque. The methods. Forced vibrations of the elements of the wheel-motor unit (WMU) of a mine locomotive in the process of braking with a disc brake are studied by the methods of differential calculus and mathematical modeling. Integration of the system of differential equations is performed by the Runge-Kutt method. Findings. A comparative analysis of a mine locomotive braking by a disc brake, which creates a constant and pulsating sinusoidal braking torque with a different number of sinusoid periods per revolution of the wheel pair, is carried out. It has been proved that the pulsating sinusoidal braking moment generated on the axle of the wheel pair equal to the sum of the constant component and the amplitude of the oscillations of the variable component multiplied by the sine of the product of the number of sinusoid periods per revolution of the wheel pair by its angular coordinate provides higher braking characteristics than the constant braking moment. It is shown that pulsating braking torque reduces the braking time and braking distance of the mine locomotive. The values of the amplitude of oscillations, which depend on the average value of the braking torque, and the number of periods of the sinusoid per one revolution of the wheelset, at which the greatest effect is achieved, are determined. The originality. For the first time, a mathematical model has been developed for braking a mine locomotive by a disc brake, which creates a pulsating braking torque on the axle of the wheel pair, depending on its angular coordinate, taking into account the nonlinear dependence of the adhesion coefficient on relative slip, on the basis of which the efficiency of a disc brake with a multisector disc is shown in comparison with a disc brake with a homogeneous disk under various conditions of the rail track. Practical implementation. The research results make it possible to determine the parameters of a disc brake with a multi-sector disc located on the wheelset axle and on the engine shaft, which provide the highest braking efficiency.