Дослідження та удосконалення системи відбору інвестиційних та комерційних проектів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Кінцевим продуктом дослідження є створення економіко-математичної моделі та програмного продукту, за допомогою яких менеджери матимуть змогу оптимізувати процес відбору інвестиційних та комерційних проєктів. Методика. Методи оптимізації, методи прийняття управлінських рішень а також математичний апарат, покладені в основу побудови моделі системи відбору інвестиційних та комерційних проєктів та рохробки програмного продукту. Для розробки програмного забезпечення для складання оптимального розкладу використовувалося середовище розробки Microsoft Visual Studio 2017 Professional (мова програмування C#). Результати. Проаналізовано та удосконалено існуючі системи відбору потенційних інвестиційних та комерційних проектів, використовуючи експертні методи (метод експертних оцінок) і метод мультиплікативної згортки (адитивна згортка). Таким чином, можна зробити висновок, що для оцінки і вибору інвестиційних проектів необхідний комплексний підхід, що враховує особливості їх реалізації. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в застосуванні методу адитивної згортки, оскільки показники ідеального варіанту будуть отримані лише серед наявних альтернатив, а не глобально для відбору інвестиційних та комерційних проєктів. Практична значимість. Результати дослідження дозволяють значно скоротити трудомісткість та час процесу відбору інвестиційних та комерційних проєктів.
ENG: Purpose. The result of the research is a completed software product that allows warehouse operators and managers to optimize scheduling of production inventory deliveries in conditions of demand uncertainty, then control deliveries based on an economic-mathematical model of inventory management in conditions of demand uncertainty. Methodology. Optimization methods, management decision-making methods, as well as mathematical apparatus, are the basis for building a model of a system for selecting investment and commercial projects and developing a software product. The development environment of Microsoft Visual Studio 2017 Professional (C# programming language) was used to develop the software for drawing up the optimal schedule. Findings. The existing systems for selecting potential investment and commercial projects were analyzed and improved using expert methods (method of expert evaluations) and the method of multiplicative convolution (additive convolution). Thus, it can be concluded that the assessment and selection of investment projects requires a comprehensive approach that takes into account the specifics of their implementation. Originality. The scientific novelty of the obtained results lies in the application of the additive convolution method, since the indicators of the ideal option will be obtained only among the available alternatives, and not globally for the selection of investment and commercial projects. Practical value. The results of the research make it possible to significantly reduce the labor intensity and time of the process of selecting investment and commercial projects.
Description
Л. Лозовська: ORCID 0000-0003-2119-6703
Keywords
інвестиції, прогнозування, фактори впливу, дисконтований дохід, ставка дисконтування, ефективність, investment, forecasting, influencing factors, discounted income, discount rate, efficiency, КЕкІ
Citation
Соломенний О. О., Лозовська Л. І., Дослідження та удосконалення системи відбору інвестиційних та комерційних проектів. Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. інтернет-конф. (м. Дніпро, 1–2 березня 2023 р.). Дніпро, 2023. С. 219–224.