Аналіз беззбитковості для формування цінової стратегії підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна
Abstract
UKR: Мета. Формування інформаційної і технічної бази для удосконалення цінової стратегії підприємства з метою подальшого зростання прибутку. Методика. Аналітичні методи аналізу беззбитковості, які визначають величину беззбиткового обігу підприємства за видами продукції з подальшим розробленням заходів для досягнення і подолання межі беззбитковості в короткостроковому періоді. Результати. За наведеною методикою був проведений аналіз впливу різних факторів на точки беззбитковості та запасу безпеки в умовах ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Результати, дозволили зробити висновок, що найбільшого зростання прибутку підприємство отримує за рахунок зміни ціни. Наукова новизна. Результати дослідження дозволили виявити основні резерви підвищення прибутку, а саме удосконалення цінової стратегії, розрахованої на підвищення якості продукції, та покращення індивідуальної роботи з кожним замовником. Практична значимість. Отримано обґрунтування пропозиції щодо поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства, які можливо застосувати як в короткостроковому і середньостроковому, так і в довгостроковому періодах відносно розробки ефективної та гнучкої цінової політики на підприємстві.
ENG: Goal. Formation of the information and technical base for improving the price strategy of the enterprise with the aim of further growth of profit. Method. Analytical methods of break-even analysis, which determine the value of the company's break-even turnover by product types with further development of measures to achieve and overcome the break-even limit in the short term. The results. According to the given methodology, an analysis of the influence of various factors on the break-even point and safety margin was carried out in the conditions of Interpipe NTZ PJSC. The results made it possible to conclude that the company receives the largest increase in profit due to price changes. Scientific novelty. The results of the study made it possible to identify the main reserves for increasing profits, namely, the improvement of the pricing strategy, designed to increase the quality of products, and the improvement of individual work with each customer. Practical significance. The justification of the proposal to improve the financial results of the enterprise's activity, which can be applied both in the short- and medium-term, and in the long-term regarding the development of an effective and flexible price policy at the enterprise, has been obtained.
Description
Л. Савчук: ORCID 0000-0003-2603-7218
Keywords
цінова стратегія, метод аналізу беззбитковості, прибуток, стратегічне управління фінансами, резерви підвищення прибутку, price strategy, method of break-even analysis, profit, strategic financial management, profit-enhancing reserves, КЕкІ
Citation
Савчук Л. М., Олексієнко Є. В. Аналіз беззбитковості для формування цінової стратегії підприємства. Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. інтернет-конф. (м. Дніпро, 1–2 березня 2023 р.). Дніпро, 2023. С. 198–202.