Дослідження робочих характеристик асинхронних двигунів опосередкованим методом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна бакалаврська робота виконана на 43 сторінках, містить 19 ілюстрацій, 6 таблиць та 12 використаних джерел. В ході бакалаврської роботи було проаналізовано існуючі методи визначення робочих характеристик асинхронного двигуна. В результаті аналізу встановлено, що серед них виділяються два – метод безпосереднього навантаження та опосередковані методи, які базуються на дослідах неробочого ходу і короткого замикання. Для вирішення поставленої в роботі задачі було обрано один із опосередкованих методів – побудова кругової діаграми, оскільки, наприклад, для методу безпосереднього навантаження необхідно мати дві однакові машини, що на практиці є не досить зручним. Далі було виконано лабораторні дослідження двигуна АК-61-6 в режимі неробочого ходу та режимі короткого замикання на основі яких було отримано вихідні дані для побудови спрощеної кругової діаграми, з урахуванням відомих припущень отримано сукупність робочих характеристик названого двигуна. Сформульовані основні вимоги охорони праці при експлуатації стенду, а також в схемі керування стендом передбачені апаратні засоби безпеки (сигналізація, блокування). Мета дослідження ‒ вивчення опосередкованих методів отримання робочих характеристик асинхронних двигунів на основі дослідження режимів неробочого ходу і короткого замикання.
ENG: Thesis is completed on 43 pages, contains 19 illustrations, 6 tables and 16 sources used. It was analyzed during the bachelor's thesis the existing methods of determining the performance characteristics of an induction motor were analyzed. As a result of the analysis it is established that two of them stand out - the method of direct loading and indirect methods, which are based on experiments of idle speed and short circuit. To solve the problem set in the work, one of the indirect methods was chosen - the construction of a pie chart, because, for example, for the method of direct loading it is necessary to have two identical machines, which in practice is not convenient enough. Next, laboratory studies of the engine AK-61-6 in idle mode and short circuit mode, based on which the initial data were obtained to build a simplified pie chart, taking into account the known assumptions obtained a set of performance characteristics of the engine The basic requirements of labor protection at operation of the stand are formulated, and also in the scheme of management of the stand hardware safety means (the alarm system, blocking) are provided. The purpose of the study is to study the indirect methods of obtaining the performance of induction motors based on the study of idle and short circuit modes.
Description
Keywords
асинхронний двигун, схема заміщення, кругова діаграма, режим неробочого ходу, режим короткого замикання, робочі характеристики асинхронного двигуна, induction motor, replacement circuit, pie chart, idle mode, short circuit mode, performance characteristics of induction motor, КЕТЕМ
Citation
Риженко М. В. Дослідження робочих характеристик асинхронних двигунів опосередкованим методом : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник О. Ю. Балійчук ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 43 с.