Analysis of The Influence of Rolling Stock on Infrastructure Facilities as a Factor of Management of the Economic Efficiency of Transport Construction Enterprises

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «ДКС Центр», Київ
Abstract
ENG: Purpose. The article examines the impact of various types of rolling stock, both retrospective, current, and prospective, on infrastructure objects of railway transport, the study of influencing factors will allow to estimate the scope of work on the restoration of such objects, and this will be the basis for the formation of economic indicators of the production program of transport enterprises construction In this way, it will be possible to influence the economic efficiency of the activities of such enterprises, rationally using their production capacities, taking into account the specifics of the performance of individual works at infrastructure facilities. The purpose of the article is to study the potential for increasing the economic efficiency of transport construction enterprises due to the streamlining and rational long-term planning of the production program of their activities, the main elements of which are the elimination of the accumulated wear and tear of infrastructure objects due to the negative impact of rolling stock of various types during operation. Research methodology involves the use of methods: general scientific methods (abstraction and concretization, induction and deduction, analogy), theoretical research (descent from abstract to concrete), empirical research (comparison, observation), synthesis, analysis, etc. The relevance of solving the scientific problem defined in the article is that JSC "Ukrzaliznytsia" strives to improve the operational indicators of its activity due to the development of the rolling stock fleet and its operational indicators, and the restraining factor is the infrastructure facilities, which according to their technical condition, primarily due to wear and tear, do not allow to use the operational potential to the full extent. It is at this stage that JSC "Ukrzaliznytsia" should pay attention to the efficiency of transport construction enterprises, the purpose of which is to bring the condition of infrastructure facilities to the required operational level. This will allow to optimize the maintenance costs of such facilities and increase the economic efficiency of transport construction enterprises. The results of the study are as follows: the results of the study on determining the main factors affecting the volume and structure of works of transport construction enterprises are presented. The originality and practical value of the research lies in the fact that the article systematizes existing areas of negative impact of rolling stock on infrastructure objects, which directly affects the volume and structure of works of transport construction enterprises, which allows rational management of the economic efficiency of their activities. The conclusions of the study are as follows: the results of the study on the analysis of the impact of rolling stock on infrastructure objects proposed in the work will allow to improve, in the end, the management of the economic efficiency of the activities of transport construction enterprises. The results of the conducted research can be useful for the enterprises of JSC "Ukrzaliznytsia", which, due to their functional purpose, have to perform works on the elimination of wear and tear of infrastructure facilities in order to improve the operational activities of railway transport.
UKR: У статті досліджено вплив різних типів рухомого складу, як ретроспективного, поточного, так і перспективного на інфраструктурні об'єкти залізничного транспорту, дослідження факторів впливу дозволить оцінити обсяги робіт по відновленню таких об'єктів і це буде основою до формування економічних показників виробничої програми підприємств транспортного будівництва. Таким чином можна буде впливати на економічну ефективність діяльності таких підприємств, раціонально застосовуючи їх виробничі потужності, з врахуванням специфіки виконання окремих робіт на інфраструктурних об'єктах. Метою статті є дослідження потенціалу з підвищення економічної ефективності діяльності підприємств транспортного будівництва за рахунок упорядкування та раціонального перспективного планування виробничої програми їх діяльності, основними елементами якої є ліквідація накопиченого зносу інфраструктурних об'єктів внаслідок негативного впливу рухомого складу різних типів в процесі експлуатації. Методологія дослідження передбачає використання методів: загальнонаукових методів (абстрагування й конкретизація, індукція та дедукція, аналогія), теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного), емпіричного дослідження (порівняння, спостереження), синтез, аналіз та ін. Актуальність вирішення наукової проблеми, що визначена у статті, полягає в тому, що АТ "Укрзалізниця" прагне покращити експлуатаційні показники своєї діяльності за рахунок розвитку парку рухомого складу та його експлуатаційних показників, а стримуючим фактором є інфраструктурні об'єкти, що за своїм технічним станом, в першу чергу зношеністю – не дозволяють використовувати експлуатаційний потенціал в повній мірі. Саме на даному етапі АТ "Укрзалізниця" має звернути увагу на ефективність діяльності підприємств транспортного будівництва, призначенням яких є доведення стану інфраструктурних об'єктів до потрібного експлуатаційного рівня. Це дозволить оптимізувати витрати на утримання таких об'єктів і підвищити економічну ефективність діяльності підприємств транспортного будівництва. Результати дослідження наступні: представлено результати дослідження по визначенню основних факторів, що впливають на обсяг та структуру робіт підприємств транспортного будівництва. Оригінальність і практична цінність дослідження полягає в тому, що у статті систематизовано наявні напрямки негативного впливу рухомого складу на інфраструктурні об'єкти, що прямо впливає на обсяги та структуру робіт підприємств транспортного будівництва, що дозволяє раціонально управляти економічною ефективністю їх діяльності. Висновки дослідження наступні: запропоновані у роботі результати дослідження з аналізу впливу рухомого складу на інфраструктурні об'єкти, дозволять покращити, в підсумку управління економічною ефективністю діяльності підприємств транспортного будівництва. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для підприємств АТ "Укрзалізниця", які через своє функціональне призначення мають виконувати роботи з ліквідації зносу інфраструктурних об'єктів задля покращення експлуатаційної діяльності залізничного транспорту.
Description
L. Kalinichenko: ORCID 0000-0001-9847-8448; М. Mishchenko: ORCID 0000-0003-0372-1957; L. Martseniuk: ORCID 0000-0003-4121-8826; V. Bobyl: ORCID 0000-0002-7306-3905; O. Pikulina: ORCID 0000-0003-4803-427X
Keywords
competitiveness, railway transport, transport infrastructure, transport construction enterprise, development, cost price, organizational and economic mechanism, economic efficiency, конкурентоспроможність, залізничний транспорт, транспортна інфраструктура, підприємство транспортного будівництва, розвиток, собівартість, організаційно-економічний механізм, економічна ефективність, КФОП, КЕМ
Citation
Kalinichenko L., Mishchenko М., Martseniuk L., Bobyl V., Pikulina O. Analysis of the Influence of Rolling Stock on Infrastructure Facilities as a Factor of Management of the Economic Efficiency of Transport Construction Enterprises. Інвестиції: практика та досвід. 2023. № 8. С. 76–82. DOI: 10.32702/2306-6814.2023.8.76.