Аналіз існуючих та перспективних засобів технічного контролю систем числового кодового автоблокування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Мета. Виявлення характерних особливостей роботи засобів технічного контролю системи числового кодового автоблокування, їх переваг та недоліків, аналіз можливості їх використання для діагностування стану пристроїв автоблокування та постановка завдань для розробки нових діагностичних комплексів. Методика. Для досягнення поставленої мети було використано теоретико-аналітичний метод та метод функціонального аналізу. Результати. Аналіз існуючих та перспективних засобів віддаленого контролю та технічного діагностування пристроїв автоблокування показав, що існуючі системи мають недостатню інформативність, спрямовані здебільшого на контроль дискретних параметрів, що у свою чергу не дозволяє побудувати на їх основі підсистеми підтримки прийняття рішень. Запропоновано під час розробки нових систем технічного діагностування використовувати централізовано-розподілений принцип обробки діагностичних даних, включити до їх складу підсистему підтримки прийняття рішень, що дозволить зменшити кількість працевтрат на обслуговування пристроїв автоблокування та скоротити час на відновлення після виникнення пошкодження. Наукова новизна. У результаті досліджень виявлено, що існуючі засоби технічного контролю автоблокування не можуть надати повну оцінку стану перегінних пристроїв сигналізації та блокування, запропоновано критерії для розробки нових систем технічного діагностування зі збільшеною кількістю діагностичної інформації та її автоматичним аналізом. Практична значимість. Результати аналізу можуть бути використані на практиці для вибору засобу технічного контролю пристроїв автоблокування, а також для подальшої розробки систем діагностування автоблокування, що дозволяє здійснити поступовий перехід від планово-профілактичної моделі обслуговування до обслуговування за фактичним станом контрольованих пристроїв.
RU: Цель. Выявление характерных особенностей работы средств технического контроля системы числовой кодовой автоблокировки, их преимуществ и недостатков, анализ возможности их использования для диагностирования состояния устройств автоблокировки и постановка задач для разработки новых диагностических комплексов. Методика. Для достижения поставленной цели были использованы теоретико- аналитический метод и метод функционального анализа. Результаты. Анализ существующих и перспективных средств удаленного контроля и технического диагностирования устройств автоблокировки показал, что существующие системы имеют недостаточную информативность, направлены в основном на контроль дискретных параметров, что, в свою очередь, не позволяет построить на их основе подсистемы поддержки принятия решений. Предложено при разработке новых систем технического диагностирования использовать централизованно-распределенный принцип обработки диагностических данных, включить в их состав под- систему поддержки принятия решений, что позволит уменьшить количество трудозатрат на обслуживание устройств автоблокировки и сократить время на восстановление после возникновения повреждения. Научная новизна. В результате исследований выявлено, что существующие средства технического контроля автоблокировки не могут предоставить полную оценку состояния перегонных устройств сигнализации и блокировки, предложены критерии для разработки новых систем технического диагностирования с увеличением количества диагностической информации и ее автоматическим анализом. Практическая значимость. Результаты анализа могут быть использованы на практике для выбора средства технического контроля устройств автоблокировки, а также при дальнейшей разработке систем диагностирования автоблокировки, что позволяет провести постепенный переход от планово-профилактической модели обслуживания к обслуживанию по фактическому состоянию контролируемых устройств.
EN: Purpose. To identify the characteristic features of the engineering control measures system of automatic block of numeric code, identifying their advantages and disadvantages, to analyze the possibility of their use in the problems of diagnosing status of the devices automatic block and setting targets for the development of new diagnostic systems. Methodology. In order to achieve targets the objective theoretical and analytical method and the method of functional analysis have been used. Findings. The analysis of existing and future facilities of the remote control and diagnostics automatic block devices had shown that the existing systems of diagnosis were not sufficiently informative, designed primarily to control the discrete parameters, which in turn did not allow them to construct a decision support subsystem. In developing of new systems of technical diagnostics it was proposed to use the principle of centralized distributed processing of diagnostic data, to include a subsystem support decision-making in to the diagnostics system, it will reduce the amount of work to maintain the devices blocking and reduce recovery time after the occurrence injury. Originality. As a result, the currently existing engineering controls facilities of automatic block can not provide a full assessment of the state distillation alarms and locks. Criteria for the development of new systems of technical diagnostics with increasing amounts of diagnostic information and its automatic analysis were proposed. Practical value. These results of the analysis can be used in practice in order to select the technical control of automatic block devices, as well as the further development of diagnostic systems automatic block that allows for a gradual transition from a planned preventive maintenance service model to the actual state of the monitored devices.
Description
А. Безнаритний: ORCID 0000-0003-2545-6621; В. Гаврилюк: ORCID 0000-0001-9914-5733
Keywords
автоблокування, системи диспетчерського контролю, діагностування, моніторинг, апаратно-програмні засоби, передвідмовний стан, об’єкти діагностування, автоблокировка, системы диспетчерского контроля, диагностирование, мониторинг, аппаратно-программные средства, предотказное состояние, объекты диагностирования, automatic block systems, dispatcher control, diagnosis, monitoring, hardware and software, state before failure, objects of diagnosis, КАТ
Citation
Безнаритний А. М. Аналіз існуючих та перспективних засобів технічного контролю систем числового кодового автоблокування / А. М. Безнаритний, В. І. Гаврилюк // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – № 5(47). – C. 7–15. – DOI: 10.15802/stp2013/17961.