№ 5 (47)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  5 (47) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імена академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Доценко, Олена Миколаївна; Доценко, Елена Николаевна; Dotsenko, Olena M.
  UK: Мета. Проаналізувати проблеми розвитку рухових можливостей та зміцнення здоров’я студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання в технічному ВНЗ. Визначити провідні фактори, показники й взаємозв’язки фізичного розвитку й фізичної підготовленості та координаційні здібності студенток спеціальної медичної групи. Встановити закономірності оволодіння точнісними рухами різної координаційної структури та розробити модельні характеристики взаємозв’язків координаційних здібностей і рухових якостей студенток спеціальної медичної групи. Обґрунтувати та перевірити ефективність методики розвитку координаційних здібностей студенток з урахуванням їх функціонального стану в процесі фізичного виховання у ВНЗ. Методика. Подано теоретико-методичне обґрунтування й характеристику експериментальної програми з фізичного виховання для студенток спеціальної медичної групи. Результати. Дослідження полягає в розробці змісту занять у спеціальних медичних групах з використанням координаційних елементів та вправ для підвищення рухових можливостей студенток. Вивчено їх вплив на рівень фізичного розвитку, функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи, а також закономірності оволодіння й керування рухами різної координаційної структури. Наведено порівняльну характеристику рухових можливостей студенток, диференційованих на групи за нозологіями, у динаміці педагогічного процесу; визначено критерії підвищення резервних можливостей моторної системи під час керування рухами різної координаційної структури. Наукова новизна. Вперше була впроваджена методика розвитку координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи, яка спрямована на формування та корекцію системи керування рухами різної координаційної структури, відчуття положення тіла та окремих його частин у просторі, поліпшення м’язово-суглобної чутливості; визначено вплив експериментальної програми на рівень розвитку і взаємозв’язки координаційних здібностей; визначено критерії резервних можливостей системи керування точнісними рухами. Практична значимість. Полягає в розробці змісту занять у спеціальних медичних групах з використанням координаційних вправ та елементів для підвищення рухових можливостей студенток. Удосконалено організаційні та методичні аспекти проведення занять у спеціальних медичних групах з визначенням навантаження для студенток, які мають різні відхилення у стані здоров’я. Розроблено математичні моделі, що характеризують рухові, зокрема координаційні, можливості студенток спеціальної медичної групи. На основі розроблених показників можна враховувати функціональну та фізичну підготовленість студентів і формувати оптимальні режими рухової активності для кожної нозологічної групи, що особливо актуально для організації навчального процесу з фізичного виховання у вищій школі.
 • Item
  Легкие бетоны с золой уноса Приднепровской ТЭС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Нетеса, Николай Иванович; Паланчук, Дмитрий Викторович; Нетеса, Андрей Николаевич
  RUS: Цель. Определение закономерностей влияния расхода компонентов легких бетонов, получаемых на основе местных вторичных продуктов промышленности, на их основные свойства при условии повышенной эффективности использования цемента. Методика. Экспериментальные исследования по оптимизации составов и свойств бетонов выполняли с применением методов математического планирования экспериментов. Все эксперименты проведены по ортогональному плану с тремя переменными. В качестве варьируемых факторов приняты показатели расхода применяемого цемента, воды и добавки ПЛКП-2. Результаты. Выполнены обширные экспериментальные исследования по определению рациональных составов бетонных смесей с использованием в качестве заполнителей граншлака завода имени Петровского и песка днепровского, в качестве вяжущего – криворожского портландцемента марки II/Б-Ш-400, а наполнителя – золы уноса Приднепровской ТЭС. Основным критерием рациональности состава бетона принят коэффициент эффективности использования цемента, определяемый по отношению достигнутой прочности на единицу массы использованного цемента. Повышение значения этого коэффициента достигается с помощью полученной ранее закономерности рационального зернового состава компонентов, который обеспечивается при соотношении расхода крупной фракции к средней и к мелкой 52:23:25, а их размеров примерно 100:10:1. Проведены экспериментальные исследования с использованием метода математического планирования экспериментов. По результатам обработки полученных данных построены изополя зависимости прочности и коэффициента эффективности использования цемента от исследуемых факторов. Научная новизна. Сравнительными испытаниями прочности затвердевшего бетона, полученного на основе различных местных вторичных ресурсов и модифицированного комплексной пластифицирующей добавкой ПЛКП-2, установлено, что наиболее эффективными являются легкие бетоны плотностью 1 700…1 800 кг/м3 с пределом прочности на сжатие от 5 до 20 МПа на основе граншлака завода имени Петровского с наполнителем из золы уноса Приднепровской ТЭС при обеспечении рационального зернового состава компонентов с соотношением составляющих фракций крупной к средней и к мелкой 52:23:25. Практическая значимость. Определены составы легкой мелкозернистой смеси на основе граншлака завода имени Петровского с наполнителем из золы уноса Приднепровской ТЭС, модифицированной комплексной пластифицирующей добавкой ПЛКП-2, которые обеспечивают требуемую прочность бетона при сжатии в пределах 5…10 МПа при уменьшенном примерно на 20 % расходе цемента по сравнению с традиционно применяемыми для этих целей составами.
 • Item
  Совершенствование конструкции ходовых частей локомотивов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Мямлин, Сергей Витальевич; Недужая, Лариса Александровна
  RU: Цель. Для определения динамических качеств магистральных грузовых локомотивов, которые характеризуют их безопасное движение по прямолинейным и криволинейным участкам пути во всем диапазоне эксплуатационных скоростей, необходим целый комплекс исследований, который включает в себя выбор расчетной схемы, разработку соответствующей математической модели пространственных колебаний локомотива, составление компьютерной программы вычислений, проведение теоретических, а потом и экспериментальных исследований новых конструкций. При этом необходимо выполнить сопоставление результатов с показателями существующих конструкций. Одним из необходимых условий качественного улучшения тягового подвижного состава железных дорог является определение параметров его ходовых частей. Среди вопросов, связанных с этой проблемой, важное место занимает задача определения динамических качеств локомотивов на стадии проектирования с учетом выбранных технических решений в конструкции ходовых частей. Методика. Исследования математического моделирования проводятся методом численного интегрирования динамической нагруженности магистрального локомотива с использованием программного комплекса «Dynamics of Rail Vehicles» («DYNRAIL»). Результаты. Результаты исследований совершенствования конструкций ходовых частей локомотивов показали, что создание современного локомотива требует от конструкторов и ученых реализации научных и технических решений, обеспечивающих повышение конструкционной скорости с одновременным улучшением тяговых, тормозных и динамических качеств; простоту и надежность конструкции, особенно ходовой части, позволяющей снизить расходы на обслуживание и ремонт; низкую первоначальную стоимость и эксплуатационные расходы в расчете на весь жизненный цикл; высокую силу тяги при трогании, максимально приближенную к предельной по сцеплению; возможность работы в режиме кратной тяги; достаточную конструкционную скорость. Практическая значимость. Актуальным при совершенствовании конструкций подвижного состава является обобщение теоретических, научно- методических, экспериментальных исследований, направленных на дальнейшее улучшение ходовых частей магистральных локомотивов перспективных конструкций. Рассмотренные усовершенствования конструктивных особенностей элементов ходовых частей некоторых типов современных магистральных локомотивов, обеспечивающие необходимые динамические показатели движения экипажа, имеют практическую ценность, могут быть использованы в дальнейших разработках.
 • Item
  Методы комплексной оптимизации магнитолевитирующих транспортных систем
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Лашер, А.; Уманов, Марк Ионович; Фришман, Е. М.; Пришедько, Е.
  RU: Цель. В настоящее время магнитолевитирующие транспортные системы (МТС) для высокоскоростного наземного транспорта (ВСНТ) практически не применяются в связи с необходимостью больших капиталовложений и увеличением эксплуатационных расходов. Цель статьи – внедрение комплексной оптимизации параметров МТС для уменьшения капиталовложений и эксплуатационных расходов, что позволит начать практическое их применение. В данной работе обосновывается целесообразность использования теории комплексной оптимизации транспорта (ТКОТ), предложенной одним из авторов, для снижения расходов в МТС. Методика. Согласно ТКОТ была разработана абстрактная модель обобщенной транспортной системы (АМОТС), которая математически определяет максимальное равновесие между всеми компонентами системы и тем самым обеспечивает предельную адаптацию любой транспортной системы к условиям ее применения. Для определения сфер эффективного применения МТС в соответствии с ТКОТ была разработана динамическая модель распределения и развития сфер эффективного применения транспортных систем (ДМРРСЭПТС), где для каждой отдельно взятой трассы выбирается наиболее эффективная транспортная система. Основным оценочным критерием при определении эффективности применения МТС является величина удельного перевозочного тарифа, получаемая из расчета окупаемости суммарных приведенных затрат к нормативному сроку окупаемости или сроку предоставления кредита. Результаты. Выполненные многовариантные расчеты четырех типов МТС: TRANSRAPID, MLX01, ТРАНСМАГ и ТРАНСПРОГРЕСС показали эффективность комплексной оптимизации параметров таких систем. Это позволило расширить сферы эффективного применения МТС примерно в 2 раза. Результаты исследований докладывались на многих международных конференциях в Германии, Швейцарии, США, Китае, Украине и др. На примере МТС в данной работе была доказана состоятельность предлагаемой комплексной оптимизации параметров транспортных систем, которая может быть использована и для других транспортных систем. Научная новизна. Изложенные основы комплексной оптимизации транспорта являются новой системой универсальных научных методов и подходов, обеспечивающей высокую точность и достоверность расчетов при моделировании транспортных систем и транспортных сетей с учетом динамики их развития. Практическая значимость. Разработка теоретических и технологических основ проведения комплексной оптимизации транспорта позволяет создать научный инструмент, обеспечивающий выполнение автоматизированного моделирования и расчета технико-экономической структуры и технологии работы различных объектов транспорта, включая его инфраструктуру.
 • Item
  Hardness Indices Estimation of Supporting Structure Elements of Motor Bogies of the Electric Train ED9M
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Bondarev, Oleksandr M.; Dzichkovskyy, Yevhen M.; Kryvchykov, Alexei Ye.; Skoblenko, V. M.
  EN: Purpose. The purpose of article is to develop the measures of hardness indices improvement of the supporting structures of motor cars of the electric trains ED9M. Methodology. In order to achieve the above stated aims the following measures had to be done: to develop a finite element model of the supporting structures of the motor bogie of the electric train ED9M, determine parameters of the developed model; perform the calculations to determine the stress-strain state during loads corresponding to different operating conditions with the search of geometric parameters reducing the highest stress levels. Findings. The obtained results of calculations (fields of stress distribution and strains in the elements of the motor bogie frame) from the viewpoint of the strength and stiffness discovered the best geometric parameters of the bearings in the central suspension beams of the electric trains ED9M in the places of load transmission from the car body to the bogie frame. Originality. Based on the developed finite element models and the theoretical and experimental researches the scientifically grounded modernization measures of the construction elements of the central suspension beams for motor bogies of the electric trains ED9M were developed. Practical value. It was developed an engineering solution concerning the measures to improve the strength and stiffness characteristics of the central suspension beams for the motor cars of the electric trains ED9M. It was given to the Ukrzaliznytsya’s professionals to implement them during repairs.
 • Item
  Постановка задачі топологічної оптимізації конструкцій рухомого складу та спеціальної техніки залізниць з урахуванням комплексних обмежень на міцність
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Товт, Богдан Миколайович
  UK: Мета. Головна мета статті полягає в розвитку наукових основ теорії топологічної оптимізації конструкцій у частині розв’язання складних задач оптимізації конструкцій рухомого складу і спеціальної техніки залізниць. Методика. Математичне програмування й математичне моделювання як інструменти постановки задач топологічної оптимізації конструкцій рухомого складу і спеціальної техніки залізниць. Результати. Виконано ґрунтовний огляд і аналіз сучасного стану теорії топологічної оптимізації конструкцій. Наведено класичну варіаційну та скінченно-елементну постановки задач топологічної оптимізації. Розглянуто ідею та особливості реалізації SIMP-методу для їх розв’язання. Подано постановку задачі топологічної оптимізації у вигляді мінімізації маси конструкції з урахуванням обмежень на напруження. Детально розглянуто низку проблем, що виникають у разі введення таких обмежень до задачі оптимізації. Наукова новизна. Наукова новизна статті полягає в розвитку теорії оптимального проектування конструкцій рухомого складу і спеціальної техніки залізниць шляхом запропонування постановки задачі топологічної оптимізації, адаптованої до вирішення означених задач. Практична значимість. Практична значимість дослідження полягає в адаптації існуючих постановок задач топологічної оптимізації до задач залізничного машинобудування.
 • Item
  Вплив лазерного випромінювання на структуру й механічні властивості композиційних електролітичних нікелевих покриттів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Заблудовський, Володимир Олександрович; Дудкіна, Валентина Василівна; Штапенко, Едуард Пилипович
  UK: Мета. Дослідження впливу лазерного випромінювання на структуру й механічні властивості електроосаджених композиційних нікелевих покриттів, що містять ультрадисперсні алмази. Методика. Електроосадження плівок нікелю здійснювали зі стандартного розчину з додаванням ультрадисперсних алмазів (УДА) на лазерно-електролітичній установці, побудованій на базі газорозрядного СО2-лазера. Механічні випробування покриттів на зносостійкість виконувалися на машині із зворотно-поступальним рухом зразків в умовах сухого тертя об сталь. Спектральний мікроаналіз елементного складу границі розділу плівка–підкладка здійснювався на растровому електронному мікроскопі РEMMA-102-02. Результати. Дослідження нікелевих покриттів, модифікованих ультрадисперсними алмазами й електроосаджених в умовах зовнішньої стимуляції лазерним випромінюванням, показали залежність структури й механічних властивостей композиційних електролітичних покриттів, а також якісного й кількісного розподілу співосадженого наноалмазу від способу електроосадження. Наукова новизна. Встановлено вплив лазерного випромінювання на процес співосадження УДА, що підвищує мікротвердість і зносостійкість електролітичних нікелевих покриттів. Практична значимість. Лазерно-стимульоване електроосадження композиційних електролітичних нікелевих покриттів є ефективним методом локального підвищення зносостійкості металевих покриттів, що забезпечує довговічність збереження експлуатаційних (функціональних) властивостей поверхні.
 • Item
  Еще раз об определении экономии электроэнергии на тягу за счет частичного отключения тяговых двигателей электроподвижного состава
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Гетьман, Геннадий Кузьмич; Васильев, Вячеслав Евгеньевич
  RU: Цель. Известные методы определения экономии электроэнергии за счет отключения части тяговых двигателей, основанные на сравнении их к. п. д. или мощности потерь энергии, в общем случае не позволяют получить объективную оценку полезности данного мероприятия, а в ряде случаев приводят к ошибочным результатам и заблуждениям. Необходим поиск новых, более совершенных методов определения экономии электроэнергии при частичном отключении тяговых двигателей. Методика. Предложен метод расчетного определения экономии электроэнергии при частичном отключении тяговых двигателей, базирующийся на использовании в качестве показателя рациональности режима нагружения расхода электроэнергии на измеритель перевозочной работы. Результаты. Приведены математические выражения, по которым возможно определить экономию электроэнергии как в относительных, так и в абсолютных величинах и установить условия (скорость движения и уклон пути), при которых экономия будет иметь место. Научная новизна. Предложена методика решения задачи, которая базируется не на сравнении к. п. д. или разности мощности потерь энергии, а на оценке разности расхода электроэнергии для сравниваемых вариантов. Практическая значимость. Приведенная методика позволяет получить более точные выводы в отношении расхода электроэнергии, поскольку сравнение мощности потерь энергии или к. п. д. не определяют однозначно расход электроэнергии на тягу, поэтому выводы, основанные на сравнении мощности потерь энергии или к. п. д., могут оказаться неточными.
 • Item
  Энергосбережение при эксплуатации открытых плавательных бассейнов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Ивин, Виталий Федорович; Боднарь, Борис Евгеньевич
  RU: Цель. Экономия энергоресурсов является основной задачей современной энергетики и различных энергопотребляющих устройств. К энергоемким устройствам относятся открытые плавательные бассейны, для поддержания рабочего состояния которых требуется значительное количество тепловой энергии, особенно в зимнее время. В работе ставится задача существенного снижения теплопотерь открытых плавательных бассейнов на примере плавательного бассейна ДНУЖТа. Методика. Используется методика определения массо- и теплопотерь на основе критериальных уравнений теории тепло- и массообмена. Результаты. В работе выполнены расчеты реальных тепловых потерь бассейна ДНУЖТа для различных времен года, как для условий естественной конвекции, так и для вынужденного движения воздуха над свободной поверхностью воды. Показано, что для условий адиабатного испарения воды с поверхности бассейна в зимнее время при обдуве ветром теплопотери могут доходить до 2 кВт/м2 поверхности. Для их снижения в работе предлагается на время, когда бассейн не используется по назначению, покрывать поверхность воды специальным материалом с малой теплопроводностью на основе пористого полиэтилена. Это позволит снизить реальные теплопотери как минимум в 5–6 раз. Научная новизна. Решение важной эколого-энергетической проблемы благодаря снижению потерь тепла бассейном в различные времена года и соответственно уменьшению выбросов энергогенерирующих предприятий. Практическая значимость. В работе показано, что покрытие поверхности бассейна низкотеплопроводным легкомонтируемым покрытием позволит снизить реальные теплопотери как минимум в 5–6 раз и уменьшить вредные выбросы электростанций, вырабатывающих энергию для подогрева бассейна.
 • Item
  Operational Distribution of the Train Traffic Volume on the Sections of Railway Operating Domain
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Моzolevich, Grygoriy Yа.
  EN: Purpose. The task of the operational distribution of train traffic volume on the sections of operating domain is the optimization one. It is solved in the operational conditions by the dispatch station. The article sets the problem of formalizing and finding the new ways to solve this urgent problem. Methodology. A new approach to solving the problem of operational distribution of train traffic volume on the sections of the rail network with a choice of routes for all train traffics was proposed. Findings. A study of possible routes for the train traffic handle on the operating domain used for mass freight transportations between Krivyi Rih and Donbas was carried out. The use of the proposed method allowed us to obtain a rational distribution of trains on the rail network sections. Originality. The method of train traffic volume distribution in the network under operational conditions was improved. The method, as opposed to the current one allows one to select the route of separate units handle (according to the criteria of the weighted average cost for 1 ton of cargo). Practical value. The use of the proposed technology of the operational distribution of train traffic volume will increase the efficiency of the railways in general and ensure the competitiveness of rail transportations. The methodology implementation involves the use of railway dispatch station for the automated workplaces with appropriate informational support.
 • Item
  Основні засади розвитку транспортного туризму в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: Мета. Недостатньо розвинена інфраструктура, а також система транспортного обслуговування туристів та населення стають на заваді швидкому піднесенню та поширенню туристичної слави України. Тому розвиток туристичної інфраструктури та транспортних шляхів сполучення є одним з першочергових державних завдань. Методика. Дослідження ґрунтується на використанні послідовного методичного прийому. Результати. Автором проаналізовано стан індустрії туризму в Україні, визначено основні засади та пріоритетні напрямки його розвитку. У результаті зроблено висновок про те, що туристична галузь має надзвичайно важливе значення для економіки держави і розвиток цієї сфери суспільного життя повинен стати одним з пріоритетних завдань на найближче майбутнє. Наукова новизна. На погляд автора, доцільнішим є розвиток в’їзного туризму, адже це дає додаткові робочі місця та валютні надходження. Автор наполягає, що доведення рівня якості вітчизняних туристичних послуг до європейських стандартів значно прискорить розвиток туризму в Україні та привабить більше відпочивальників з України та близького зарубіжжя. Практична значимість. Раціонально застосовані заходи в рамках запропонованих автором напрямків розвитку туризму дозволять підвищити конкурентоспроможність української туристичної галузі на європейському ринку туристичних послуг.
 • Item
  Аналіз існуючих та перспективних засобів технічного контролю систем числового кодового автоблокування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Безнаритний, Артем Михайлович; Гаврилюк, Володимир Ілліч
  UK: Мета. Виявлення характерних особливостей роботи засобів технічного контролю системи числового кодового автоблокування, їх переваг та недоліків, аналіз можливості їх використання для діагностування стану пристроїв автоблокування та постановка завдань для розробки нових діагностичних комплексів. Методика. Для досягнення поставленої мети було використано теоретико-аналітичний метод та метод функціонального аналізу. Результати. Аналіз існуючих та перспективних засобів віддаленого контролю та технічного діагностування пристроїв автоблокування показав, що існуючі системи мають недостатню інформативність, спрямовані здебільшого на контроль дискретних параметрів, що у свою чергу не дозволяє побудувати на їх основі підсистеми підтримки прийняття рішень. Запропоновано під час розробки нових систем технічного діагностування використовувати централізовано-розподілений принцип обробки діагностичних даних, включити до їх складу підсистему підтримки прийняття рішень, що дозволить зменшити кількість працевтрат на обслуговування пристроїв автоблокування та скоротити час на відновлення після виникнення пошкодження. Наукова новизна. У результаті досліджень виявлено, що існуючі засоби технічного контролю автоблокування не можуть надати повну оцінку стану перегінних пристроїв сигналізації та блокування, запропоновано критерії для розробки нових систем технічного діагностування зі збільшеною кількістю діагностичної інформації та її автоматичним аналізом. Практична значимість. Результати аналізу можуть бути використані на практиці для вибору засобу технічного контролю пристроїв автоблокування, а також для подальшої розробки систем діагностування автоблокування, що дозволяє здійснити поступовий перехід від планово-профілактичної моделі обслуговування до обслуговування за фактичним станом контрольованих пристроїв.