Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Мета. Проаналізувати проблеми розвитку рухових можливостей та зміцнення здоров’я студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання в технічному ВНЗ. Визначити провідні фактори, показники й взаємозв’язки фізичного розвитку й фізичної підготовленості та координаційні здібності студенток спеціальної медичної групи. Встановити закономірності оволодіння точнісними рухами різної координаційної структури та розробити модельні характеристики взаємозв’язків координаційних здібностей і рухових якостей студенток спеціальної медичної групи. Обґрунтувати та перевірити ефективність методики розвитку координаційних здібностей студенток з урахуванням їх функціонального стану в процесі фізичного виховання у ВНЗ. Методика. Подано теоретико-методичне обґрунтування й характеристику експериментальної програми з фізичного виховання для студенток спеціальної медичної групи. Результати. Дослідження полягає в розробці змісту занять у спеціальних медичних групах з використанням координаційних елементів та вправ для підвищення рухових можливостей студенток. Вивчено їх вплив на рівень фізичного розвитку, функціональної підготовленості студенток спеціальної медичної групи, а також закономірності оволодіння й керування рухами різної координаційної структури. Наведено порівняльну характеристику рухових можливостей студенток, диференційованих на групи за нозологіями, у динаміці педагогічного процесу; визначено критерії підвищення резервних можливостей моторної системи під час керування рухами різної координаційної структури. Наукова новизна. Вперше була впроваджена методика розвитку координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи, яка спрямована на формування та корекцію системи керування рухами різної координаційної структури, відчуття положення тіла та окремих його частин у просторі, поліпшення м’язово-суглобної чутливості; визначено вплив експериментальної програми на рівень розвитку і взаємозв’язки координаційних здібностей; визначено критерії резервних можливостей системи керування точнісними рухами. Практична значимість. Полягає в розробці змісту занять у спеціальних медичних групах з використанням координаційних вправ та елементів для підвищення рухових можливостей студенток. Удосконалено організаційні та методичні аспекти проведення занять у спеціальних медичних групах з визначенням навантаження для студенток, які мають різні відхилення у стані здоров’я. Розроблено математичні моделі, що характеризують рухові, зокрема координаційні, можливості студенток спеціальної медичної групи. На основі розроблених показників можна враховувати функціональну та фізичну підготовленість студентів і формувати оптимальні режими рухової активності для кожної нозологічної групи, що особливо актуально для організації навчального процесу з фізичного виховання у вищій школі.
RU: Цель. Проанализировать проблемы развития двигательных возможностей и укрепления здоровья студенток специальной медицинской группы в процессе физического воспитания в техническом вузе. Определить ведущие факторы, показатели и взаимосвязи физического развития, физической подготовленности и координационные способности студенток специальной медицинской группы. Установить закономерности овладения точными движениями различной координационной структуры и разработать модельные характеристики взаимосвязей координационных способностей и двигательных качеств студенток специальной медицинской группы. Обосновать и проверить эффективность методики развития координационных способностей студенток с учетом их функционального состояния в процессе физического воспитания в вузе. Методика. Показано теоретико-методическое обоснование и характеристику экспериментальной программы по физическому воспитанию для студенток специальной медицинской группы. Результаты. Исследование заключается в разработке содержания занятий в специальных медицинских группах с использованием координационных элементов и упражнений для повышения двигательных возможностей студенток. Изучено их влияние на уровень физического развития, функциональной подготовленности студенток специальной медицинской группы, а также закономерности овладения и управления движениями различной координационной структуры. Приведена сравнительная характеристика двигательных возможностей студенток, дифференцированных на группы по нозологиям, в динамике педагогического процесса, определены критерии повышения резервных возможностей моторной системы при управлении движениями различной координационной структуры. Научная новизна. Впервые была внедрена методика развития координационных способностей студенток специальной медицинской группы, которая направлена на формирование и коррекцию системы управления движениями различной координационной структуры, ощущение положения тела и отдельных его частей в пространстве, улучшение мышечно-суставной чувствительности; определено влияние экспериментальной программы на уровень развития и взаимосвязи координационных способностей, определены критерии резервных возможностей системы управления точными движениями. Практическая значимость. Заключается в разработке содержания занятий в специальных медицинских группах с использованием координационных упражнений и элементов для повышения двигательных возможностей студенток. Усовершенствованы организационные и методические аспекты проведения занятий в специальных медицинских группах с определением нагрузки для студенток, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья. Разработаны математические модели, характеризующие движения, в частности координационные, возможности студенток специальной медицинской группы. На основе разработанных показателей можно учитывать функциональную и физическую подготовленность студентов и формировать оптимальные режимы двигательной активности для каждой нозологической группы, что особенно актуально для организации учебного процесса по физическому воспитанию в высшей школе.
EN: Purpose. To analyze the problem of motor abilities development and health of students of special medical group in the process of physical education in technical universities. Determine the major factors, characteristics, and the relationship of physical development, physical fitness and coordination abilities of female students in special medical group. Establish regularities in precise movements mastering of different coordination structure and develop model characteristics of the relationship of coordination abilities and motor characteristics of students in special medical group. To substantiate and verify efficiency of coordination abilities development method of female students with regard to their functional status in the course of physical education in higher school. Methodology. Theoretical and methodological argument, characteristic of the experimental program in physical education teaching process of students in special medical group was shown. Findings. Research is to develop the training content in special medical groups with the use of coordinating elements and exercises to enhance the motor abilities of female students. Their influence on the level of physical development, functional training, as well as regularities in mastering and movement control of different coordinating structure at the female students of special medical group was studied. The comparative characteristic of female students athletic ability in the dynamics of the educational process, differentiated into groups according to nosology was presented. The criterion of spare capacities upgrade of the motor system in controlling the movements of different coordination structure was determined. Originality. The method of coordination abilities development of female students in special medical group, that aims on the formation and correction of motor control system of different coordination structure, a sense of body position and its individual parts in space, improving kinesthesia was introduced for the first time. The effect of the experimental program to the level of development and the relationship of coordination abilities and criteria of spare capacities in exact motions system control were determined. Practical value. To develop the content of training in special medical groups using the coordination exercises and elements to enhance the motor abilities of female students. Organizational and methodological aspects of holding trainings in special medical group with a load for students with different variations in health status were improved. The mathematical model describing the movements, including coordinating students abilities in special medical group was developed. On the basis of developed indicators one can take into account the functional and physical fitness of students and form optimal regimes of motor activity for each nosologic group. It is especially important for the organization of educational process in universities physical education.
Description
О. Доценко: ORCID 0000-0002-0026-5645
Keywords
координаційні здібності, студентки, спеціальна медична група, рухові якості, взаємозв’язки, моделі, координационные способности, специальная медицинская группа, двигательные качества, взаимосвязи, модели, coordination abilities, female students, special medical group, movement qualities, relationships, models, КФВ
Citation
Доценко О. М. Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – №5(47). – C. 146–154. – DOI: 10.15802/stp2013/17979.