Конструктивні багатошарові моделі для впорядкування послідовностей з урахуванням складності операцій формування

dc.contributor.authorСкалозуб, Владислав Васильовичuk_UA
dc.contributor.authorІльман, Валерій Михайловичuk_UA
dc.contributor.authorБілий, Б. Б.uk_UA
dc.date.accessioned2020-10-22T11:33:01Z
dc.date.available2020-10-22T11:33:01Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionВ. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751; В. Ільман: ORCID 0000-0003-0983-8611; Б. Білий: ORCID 0000-0001-8324-4673uk_UA
dc.description.abstractUKR: Мета. Основною метою статті є постановка нової задачі планування процесів функціонування сервісних систем, а також розвиток конструктивних методів моделювання складних процесів та систем шляхом розробки багатошарової конструктивної моделі з упорядкування наборів неоднорідних послідовностей замовлень (MLCРМ), яка враховує складність операцій формування. Методика. У роботі запропоновано постановку нової задачі моделювання, що призначена для впорядкування неоднорідних послідовностей елементів (замовлень). Досліджувані задачі поширені в логістичних, технологічних, інформаційних, залізничних та інших процесах. Головною та суттєвою відмінністю запропонованих конструктивних багатошарових моделей є введення до їх складу додаткових структур конструювання, що забезпечують можливості задавання складності операцій формування, а також додаткового аналізу властивостей об’єктів, які формуються під час реалізації розв’язків. Засобами MLCРМ також реалізують процедури оптимального керування процесами пошуку розв’язків. Результати. У статті на прикладі задачі з оптимального формування-розформування багатогрупових залізничних составів розроблено нову багатошарову конструктивну модель процесів оптимального планування задач із упорядкування наборів неоднорідних послідовностей замовлень. Також запропоновано класифікацію ознак, які визначають типи математичних моделей процесів упорядкування. Наукова новизна. Виконано постановку нової науково-прикладної задачі щодо планування сервісних систем, уперше здійснено класифікацію ознак класів математичних моделей процесів упорядкування послідовностей замовлень з вагою операцій. Отримали розвиток контруктивно-продукційні моделі шляхом створення багатошарових та паралельних конструктивних структур моделювання розформування-формування составів. Практична значимість. Цінність отриманих результатів визначається широким спектром можливих застосувань задачі з планування сервісних систем. Запропоновані багатошарові конструктивні структури моделювання дозволяють удосконалити інструментарій конструктивного моделювання. Побудована модель процесів оптимального розформування-формування составів дозволяє отримати нову форму реалізації зазначених технологічних процесів залізничного транспорту.uk_UA
dc.description.abstractRUS: Цель. Основной целью статьи является постановка новой задачи по планированию процессов функционирования сервисных систем, а также развитие конструктивных методов моделирования сложных процессов и систем путем разработки многослойной конструктивной модели по упорядочению наборов неоднородных последовательностей заказов (MLCРМ), которая учитывает сложность операций формирования. Методика. В работе предложена постановка новой задачи моделирования, предназначенной для упорядочения неоднородных последовательностей элементов (заказов). Исследуемые задачи распространены в логистических, технологических, информационных, железнодорожных и других процессах. Главным и существенным отличием предлагаемых конструктивных многослойных моделей является введение в их состав дополнительных структур конструирования, обеспечивающих возможности задания сложности операций формирования, а также дополнительного анализа свойств объектов, формирующихся при реализации решений. Средствами MLCРМ также реализуют процедуры оптимального управления процессами поиска решений. Результаты. В статье на примере задачи по оптимальному формированию-расформированию многогруппных железнодорожных составов разработана новая многослойная конструктивная модель процессов оптимального планирования задач по упорядочению наборов неоднородных последовательностей заказов. Также предложена классификация признаков, которые определяют типы математических моделей процессов упорядочения. Научная новизна. Выполнено постановку новой научно-прикладной задачи по планированию сервисных систем, впервые осуществлено классификацию признаков классов математических моделей процессов упорядочения последовательностей заказов с весом операций. Получили развитие контруктивно-продукционные модели путем создания многослойных и параллельных конструктивных структур моделирования расформирования-формировния составов. Практическая значимость. Ценность полученных результатов определяется широким спектром возможных применений задачи по планированию сервисных систем. Предложенные многослойные конструктивные структуры моделирования позволяют усовершенствовать инструментарий конструктивного моделирования. Построенная модель процессов оптимального расформирования-формирования составов позволяет получить новую форму реализации указанных технологических процессов железнодорожного транспорта.ru_RU
dc.description.abstractENG: Purpose. The aim of the article is to pose a new task for planning the processes of service systems functioning, as well as the development of constructive methods for modeling complex processes and systems by developing multilayer constructive model for ordering sets of inhomogeneous order sequences (MLCPM), which takes into account the complexity of formation operations. Methodology. The paper proposes the formulation of a new modeling problem, designed for ordering heterogeneous sequences of elements (orders). The studied results were used in logistics, technological, information and other processes. The main and essential difference of the proposed constructive multilayer models is the introduction of additional design structures into their composition, which provides the ability to set the complexity of the formation operations, as well as the possibility of additional analysis of the properties of objects that are formed during the adoption of decisions. Procedures of optimal control of the processes of finding decision are also being implemented by means of MLCRM. Findings. Using the example of the problem of optimal making- and breakingup of multi-group trains, a new multilayer constructive model of optimal planning processes for ordering sets of heterogeneous order sequences has been developed. The article proposes a classification of features that determine the types of mathematical models of ordering processes. Originality. The article formulates a new scientific and applied problem for the planning of service systems, for the first time, the classification of signs of mathematical model classes of ordering processes of order sequences with the weight of operations was carried out. In the article, constructive-production models were developed, which was done by creating multilayer and parallel structural modeling structures for making- and breakingup of trains. Practical value. The practical value of the results is determined by a wide range of possible applications of the proposed task for the planning of service systems. The proposed multilayer structural modeling structures allow improving the tools of constructive modeling. The constructed model of the processes of optimal making- and breaking-up of trains allows obtaining a new form of implementation of these technological processes of railway transport.en
dc.identifierDOI: 10.15802/stp2020/213232en
dc.identifier.citationСкалозуб В. В., Ільман В. М., Білий Б. Б. Конструктивні багатошарові моделі для впорядкування послідовностей з урахуванням складності операцій формування. Наука та прогрес транспорту. 2020. № 4 (88). С. 61–76. DOI: 10.15802/stp2020/213232.uk_UA
dc.identifier.issn2307–3489 (Print)
dc.identifier.issn2307–6666 (Online)
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12230en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/213232/214811en
dc.identifier.urihttp://stp.diit.edu.ua/article/view/213232en
dc.language.isouk_UA
dc.publisherДніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпроuk_UA
dc.subjectконструктивне моделюванняuk_UA
dc.subjectбагатошарові моделіuk_UA
dc.subjectпаралельне конструюванняuk_UA
dc.subjectнеоднорідні послідовності замовленьuk_UA
dc.subjectупорядкування послідовностейuk_UA
dc.subjectскладність операцій формуванняuk_UA
dc.subjectбагатогрупові залізничні составиuk_UA
dc.subjectконструктивное моделированиеru_RU
dc.subjectмногослойные моделиru_RU
dc.subjectпараллельное конструированиеru_RU
dc.subjectнеоднородные последовательности заказовru_RU
dc.subjectупорядочение последовательностейru_RU
dc.subjectсложность операций формированияru_RU
dc.subjectмногогруппные железнодорожные составыru_RU
dc.subjectconstructive modelingen
dc.subjectmultilayer modelsen
dc.subjectparallel constructionen
dc.subjectheterogeneous orders sequencesen
dc.subjectsequence orderingen
dc.subjectcomplexity of formation operationsen
dc.subjectmulti-group railway trainsen
dc.subjectКІТuk_UA
dc.titleКонструктивні багатошарові моделі для впорядкування послідовностей з урахуванням складності операцій формуванняuk_UA
dc.title.alternativeКонструктивные многослойные модели для упорядочения последовательностей с учетом сложности операций формированияru_RU
dc.title.alternativeConstructive Multi-Layer Models for Ordering a Set of Sequences, Taking Into Account the Complexity Operations of Formationen
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Skalozub.pdf
Size:
1.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: