Дослідження ефективності усунення обмеження швидкості руху поїздів при реконструкції залізниці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 79 сторінках, містить 28 ілюстрацій, 6 таблиць, 21 використане джерело та 3 додатки. Роботу виконано відповідно до головних напрямків, сформованих в Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2030 року. Дослідження ґрунтуються на аналізі фактичних даних щодо обмежень швидкості, які закладено до графіка руху поїздів. Розрахунки виконано на ПЕОМ з застосуванням програм MoveRW, RWPlan, Microsoft Excel. В роботі проаналізовано причини обмеження швидкості руху поїздів на ділянці, що досліджується, визначена ефективність усунення обмежень швидкості руху поїздів за параметрами плану лінії, розроблено пропозиції щодо доцільності усунення обмежень швидкості руху в залежності від конкретних умов експлуатації залізниці. Досліджено раціональність параметрів. Розроблено заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Об’єкт досліджень – параметри кривих. Предмет досліджень – криві на існуючій трасі, що обмежують швидкість руху поїздів. Мета роботи – вибір раціональних заходів з перебудови плану для підвищення швидкості руху поїздів.
ENG: The master's thesis is performed on 79 pages, contains 28 illustrations, 6 tables, 21 sources used and 3 appendices. The work was performed in accordance with the main directions formed in the Strategy for the development of railway transport for the period up to 2030. The research is based on the analysis of actual data on speed limits, which are included in the train schedule. Calculations were performed on a PC using MoveRW, RWPlan, Microsoft Excel. The paper analyzes the reasons for limiting the speed of trains in the study area, determined the effectiveness of eliminating restrictions on the speed of trains on the parameters of the line plan, developed proposals for the feasibility of removing restrictions on speed depending on specific operating conditions of the railway. The rationality of parameters is investigated. Measures for labor protection and safety in emergency situations have been developed. The object of research is the parameters of the curves. The subject of research - curves on the existing route, limiting the speed of trains. The purpose of the work - the choice of rational measures to restructure the plan to increase the speed of trains.
Description
Keywords
параметри кривих, обмеження швидкості, раціональні параметри, перебудова плану curve parameters, speed limitation, rational parameters, plan adjustment, ВКР, КТІ
Citation
Бордюжа С. О. Дослідження ефективності усунення обмеження швидкості руху поїздів при реконструкції залізниці : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник С. Ю. Байдак ; Укр. держ. ун-т науки і техн. Дніпро, 2021. 79 с.