Застосування вуглеволокна в якості зовнішнього армування для підвищення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпроетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпроетровськ
Abstract
UK: Мета. Дослідження ефективності застосування вуглецевого волокна в якості зовнішнього армування для підвищення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів, що знаходяться тривалий час в експлуатації. Методологія. Для досягнення поставленої мети виконано визначення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів методом класифікації. Для підвищення отриманих класів в якості зовнішнього армування застосоване вуглецеве волокно і виконано перерахунок. Результат. В результаті виконаного дослідження отримані класи залізобетонних прогонових будов залізничних мостів після підсилення їх вуглецевим волокном і встановлена ефективність такого підсилення. Наукова новизна. Отримані в роботі результати відображають ефективність застосування вуглецевого волокна для підсилення залізобетонних прогонових будов залізничних мостів і інженерних споруд, що працюють в умовах змінних навантажень. Практична значимість. Питання, розглянуті в статті, дозволять більш ефективно застосовувати вуглецеве волокно для підсилення прогонових будов залізничних мостів при виконанні капітального ремонту чи реконструкції і таким чином підвищувати вантажопідйомність споруд, що знаходяться тривалий час в експлуатації.
RU: Цель. Исследование эффективности применения углеродного волокна в качестве внешнего армирования для повышения грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов, находящихся длительное время в эксплуатации. Методология. Для достижения поставленной цели выполнено определение грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов методом классификации. Для повышения полученных классов в качестве внешнего армирования применено углеродное волокно и выполнен перерасчет. Результат. В результате выполненного исследования получены классы железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов после усиления их углеродным волокном и установлена эффективность такого усиления. Научная новизна. Полученные в работе результаты отражают эффективность применения углеродного волокна для усиления железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов и инженерных сооружений, работающих в условиях переменных нагрузок. Практическая значимость. Вопросы, рассмотренные в статье, позволят более эффективно применять углеродное волокно для усиления пролетных строений железнодорожных мостов при выполнении капитального ремонта или реконструкции и таким образом повышать грузоподъемность сооружений, которые находятся длительное время в эксплуатации.
EN: Purpose. The study of the effectiveness of carbon fiber as an external reinforcement to enhance the capacity of reinforced concrete spans railway bridges that are in operation for a long time. Methodology. To achieve this goal fulfilled determining carrying capacity of reinforced concrete spans railway bridges by classification. To increase derived classes as external reinforcement used carbon fiber and made UAH. Findings. As a result of the study received classes of reinforced concrete spans railway bridges after amplification of carbon fiber and established the effectiveness of the reinforcement. Originality. Obtained in the results reflect the effectiveness of the carbon fiber reinforcement for reinforced concrete spans of railway bridges and engineering structures, operating under conditions of variable loads. Practical value. The issues discussed in the article, allow more effective use of carbon fiber to strengthen spans railway bridges in the performance of major repairs or reconstruction and thus enhance the capacity of structures that are in use for a long time.
Description
В. Соломка: ORCID 0000-0003-0567-6483
Keywords
залізобетонна прогонова будова, вуглецеве волокно, зовнішнє армування, надійність, довговічність, вантажопідйомність, железобетонное пролетное строение, углеродное волокно, внешнее армирование, надежность, долговечность, грузоподъемность, reinforced concrete spans, carbon fiber, external reinforcement, reliability, durability, capacity, КМТ
Citation
Соломка В. І. Застосування вуглеволокна в якості зовнішнього армування для підвищення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2015. № 8. С. 101–107. DOI: 10.15802/bttrp2015/90854.