Випуск 08 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Застосування вуглеволокна в якості зовнішнього армування для підвищення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів
  (Дніпроетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпроетровськ, 2015) Соломка, Валентина Іванівна
  UK: Мета. Дослідження ефективності застосування вуглецевого волокна в якості зовнішнього армування для підвищення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів, що знаходяться тривалий час в експлуатації. Методологія. Для досягнення поставленої мети виконано визначення вантажопідйомності залізобетонних прогонових будов залізничних мостів методом класифікації. Для підвищення отриманих класів в якості зовнішнього армування застосоване вуглецеве волокно і виконано перерахунок. Результат. В результаті виконаного дослідження отримані класи залізобетонних прогонових будов залізничних мостів після підсилення їх вуглецевим волокном і встановлена ефективність такого підсилення. Наукова новизна. Отримані в роботі результати відображають ефективність застосування вуглецевого волокна для підсилення залізобетонних прогонових будов залізничних мостів і інженерних споруд, що працюють в умовах змінних навантажень. Практична значимість. Питання, розглянуті в статті, дозволять більш ефективно застосовувати вуглецеве волокно для підсилення прогонових будов залізничних мостів при виконанні капітального ремонту чи реконструкції і таким чином підвищувати вантажопідйомність споруд, що знаходяться тривалий час в експлуатації.
 • Item
  Визначення вантажопідйомності металевих прогонових будов із суцільною стінкою з їздою поверху за величиною пружних прогинів від залізничного навантаження
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Солдатов, Кім Іванович; Мірошник, Віталій Анатолійович
  UKR: Мета. Метою даної роботи є розробка методики визначення вантажопідйомності металевої прогонової будови із суцільною стінкою з їздою верхом під залізничну колію, за результатами статичних випробувань прогонових будов даного типу. Методика. Для прогонової будови, що підлягає класифікації, проводиться обстеження та виконуються вимірювання прогинів при статичному навантаженні з застосуванням простих вимірювальних приладів (прогиномірів). Отримання даних по прогину не є складним, але дає реальну картину стану прогонової будови враховуючи і скриті дефекти, (стан опорних частин, наявність послаблення корозією, тощо, що дуже суттєво). Результати. Для можливості застосування даної методики для визначення вантажопідйомності (класу) прогонових будов даного типу перш за все з численних звітів було зроблено вибірку основних параметрів прогонових будов, результати вимірювань статичного прогину та тип навантаження. На основі даних випробувань був побудований графік залежності експериментального прогину прогонової будови від розрахункової довжини прогону. Наукова новизна. Спираючись на літературні джерела, робота у даному напрямку є новою і у подальшому пропонується впровадити дану методику для загального користування, шляхом розробки доповнення до існуючих настанов [6]. Практична значимість. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що застосування даної методики на всіх залізницях України при класифікації металевих прогонових будов, дасть змогу тільки за рахунок перерахунку підвищити реальну несучу здатність прогонових будов на 10..35 %.
 • Item
  Деформационный шов с упругим компенсатором
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Солдатов, Ким Иванович; Ключник, Сергей Владиславович
  RU: Цель. Целью данной работы является разработка деформационного шва для городских автодорожных и железнодорожных мостов простого в изготовлении и небольшой стоимости. Методика. Для достижения поставленной цели использовались доступные материалы и своеобразная конструкция с упругим компенсатором. Результаты. Предложены деформационные швы с упругим компенсатором, которые пригодны для городских мостов с ограниченной длиной пролетных строений, а также для железнодорожных с ездой на балласте. Научная новизна. В предложенной конструкции деформационного шва использован арочный эффект работы самого упругого компенсатора. Практическая значимость. Предложенная конструкция имеет малую стоимость, легко монтируется и проста в эксплуатации. В условиях экономического кризиса и текущего состояния большого количества дефектных швов на мостах страны появляется возможность исправления данных дефектов по сравнительно малой цене.
 • Item
  Обоснование и общие методологические разработки проблемы взрывобезопасности объектов метрополитена
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Петренко, Владимир Иванович; Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: Цель. Метрополитен является транспортной системой, которая наиболее подвержена внутренним воздействиям, негативно влияющим на ее работу. Одним из таких воздействий является взрывное, причем проанализированная история взрывов в метрополитене свидетельствует о серьезной проблеме безопасности. Решение данной проблемы заключается в минимизации причины, вызывающей аварийные и катастрофические ситуации. Методика. Для решения проблемы взрывобезопасности и взрывозащиты объектов метрополитена предложены основы и методологические разработки динамического расчета конструкции на первом этапе. Результаты. Определены основные параметры ударных и ударно-воздушных волн при взрывах, которые воздействуют на внутренние и несущие конструкции метрополитена. Выяснено, что в случае падения давления и ослабления значения импульса динамический расчет следует проводить только на полное давление в фазе сжатия. В случае, когда действие полного давления и импульса равнозначно, определение нагрузки усложнено. Однако полученный график зависимости импульса давления ударно-воздушной волны в фазе сжатия от расстояния и массы заряда позволяет получить значения нагрузки для различных случаев. Используя положение динамических задач об анализе деформированного состояния (расчет по второму предельному состоянию) на базе метода конечных элементов можно использовать энергетический подход для определения состояния конструкции при взрывном воздействии. Предложены формулы в тензорной форме для практического определения энергии деформации или разрушения в точке, а также формулы энергии для ударных и ударно-воздушных волн. Научная новизна. Совместное решение предложенных уравнений энергетического подхода дает возможность оценить степень деформирования или разрушения конструкции подземного сооружения. Практическая значимость. Применение энергетического подхода к решению динамической задачи взрыва и определения его действия на конструкцию подземного сооружения позволяет вычислять энергию деформирования конструкций при динамических воздействиях.
 • Item
  Сравнительный анализ трудоемкости и стоимости контроля качества основных способов соединения арматуры
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Нетеса, Андрей Николаевич
  RUS: Цель. Обосновать рациональные организационно-технологические решения современных способов контроля качества для основных типов соединения арматуры на примере рабочей арматуры вертикальных несущих элементов монолитного железобетонного каркаса здания. Методика. Мониторинг и операционный хронометраж основных операций контроля качества на строительной площадке, сравнение трудоемкости и стоимости существующих способов выполнения контроля качества. Сравнение нормативной трудоемкости и стоимости с реальными. Результаты. На основании полученных результатов приведен сравнительный анализ трудоемкости и стоимости контроля качества арматурных соединений. Определены наиболее рациональные способы соединения арматуры относительно стоимости и трудоемкости работ по контролю качества. Наименее трудозатратным является контроль качества при выполнении соединения арматуры внахлестку. Контроль качества для ванношовного сваривания. Научная новизна. Выполнен сравнительный анализ трудоемкости и стоимости контроля качества для основных способов соединения арматуры, применяемых на территории Украины. Практическая значимость. При выборе рационального способа соединения арматуры необходимо учитывать не только конструктивные особенности здания, стоимость и трудоемкость выполнения соединений арматуры, но и трудоемкость основных операций по контролю качества соединений арматуры. Использование рационального способа контроля качества арматурных соединений повышает достоверность результатов и приводит к значительной экономии денежных средств, снижению трудозатрат и общих сроков строительства.
 • Item
  Проблемы утилизации вторичных ресурсов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Нетеса, Николай Иванович
  RU: Цель. Анализ известных технологических решений утилизации вторичных продуктов промышленности. Определение эффективных вариантов, обеспечивающих необходимые характеристики полученных материалов при минимальных расходах цемента. Методика. Анализ отдельных технологий утилизации вторичных продуктов промышленности. Определение рациональных зерновых составов бетонных смесей с использованием вторичных ресурсов. Экспериментальная проверка эффективности использования цемента в составах со вторичными продуктами промышленности. Результаты. Проведен анализ различных технологических режимов утилизации вторичных продуктов промышленности в бетонах. Основное внимание уделено утилизации золы уноса Приднепровской ТЭС, отвалы которой продолжают увеличиваться и существенно загрязняют окружающую среду. За основной критерий эффективности предлагаемых технологий утилизации золы уноса Приднепровской ТЭС принят коэффициент эффективности использования цемента, определяемый по отношению достигнутой прочности бетона с максимально возможным количеством утилизации золы уноса на единицу массы использованного цемента. Для повышения эффективности использования цемента в бетонах и растворах с золой уноса Приднепровской ТЭС реализовывался рациональный зерновой состав смесей, который определен ранее. Расход каждого компонента определялся аналитическим путем с учетом его зернового состава и средней плотности, который обеспечивается при соотношении расхода крупной фракции к средней и к мелкой 52:23:25, а их размеров примерно 100:10:1 для трехкомпонентных смесей – бетонов и соотношении крупной к мелкой 70:30, а их размеров 10:1 для двухкомпонентных смесей – растворов или мелкозернистых бетонов. Научная новизна. Получили дальнейшее развитие научные основы повышения эффективности использования цемента в бетонах при утилизации в них золы уноса. Сравнительными испытаниями прочности затвердевшего бетона с различными вторичными ресурсами, режимами приготовления и уплотнения бетонных смесей, модифицированного различными пластифицирующими добавками, определены закономерности и установлены рациональные режимы и составы бетонов с наполнителем золы уноса Приднепровской ТЭС, которые обеспечивают наиболее высокий коэффициент эффективности использования цемента и необходимое качество бетона. Практическая значимость. Определены составы бетонных смесей со вторичными ресурсами и режимы их обработки, обеспечивающие значительные объемы утилизации золы уноса Приднепровской ТЭС при эффективном использовании цемента.
 • Item
  Проектування гідроізоляції при будівництві і експлуатації тунелів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Лісневський, Максим Анатолійович; Гузченко, Віктор Трохимович; Кулаженко, Олена Миколаївна
  UK: Мета. Однією з проблем сучасного будування підземних споруд з використанням збірних конструкцій є забезпечення надійної гідроізоляції конструкційних елементів. Гідроізоляція цих споруд складається з комплексу заходів, націлених на підвищення водонепроникнення поверхонь елементів та герметизації їх стиків. Вибір матеріалів для цього визначається конструкцією елементів, технологією їх монтажу та умовами експлуатації. Тому при проектуванні гідроізоляції основним завданням є забезпечення надійності в період експлуатації. Методика. Після спостереження за протіканням води в тунелі були проаналізовані гідроізоляційні матеріали та технологічність його влаштування для гідроізоляції тунелів; оглянуті основні вимоги до гідроізоляційних матеріалів і причини, що призводять до втрати її надійності. Результати. Було узагальнено показники гідроізоляційних матеріалів та технологічність його влаштування для гідроізоляції тунелів. Також запропоновані методи, заходи та технології для підвищення надійності гідроізоляційних конструкцій при різних видах матеріалу елементів та різних геологічних умов. Зроблено висновок, що відновлення герметичності споруди в 4…5 раз перевищує витрати на профілактичні роботи або роботи щодо підтриманню герметичності тунелю. Наукова новизна. Використання різних технологій ремонту тунелів дозволить відновити експлуатаційний стан тунелів і забезпечити надійність гідроізоляції в процесі подальшої експлуатації тунелів. Практична значимість. Використання аналітичного і практичного досвіду експлуатації і раціонального проектування конструкцій гідроізоляції оправ тунелів і окремих вузлів.
 • Item
  Обоснование параметров защитных сооружений от динамического воздействия метрополитена на слабых основаниях
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Кулаженко, Евгений Юрьевич
  RU: Цель. Разработка эффективных способов снижения деформаций и активного влияния динамической нагрузки на систему «цельносекционная обделка-массив» от подвижного состава метрополитена при мелком заложении перегонного тоннеля, которые могут сооружаться как с поверхности земли, так и с действующего тоннеля, а также и на стадии строительства Методика. Для решения проблемы совместной работы системы «цельносекционная обделка-массив» проведено численное моделирование методом конечных элементов (МКЕ), по результатам расчетов было определено наиболее эффективный способ закрепления грунтового основания, составленного водонасыщенными песками. Результаты. По результатам исследований определено изменение частот собственных колебаний системы «цельносекционная обделка-массив» а также величину изменений вертикальных деформаций данной системы при закреплении основания различными методами: щебеночно-песчаной подушкой разной высоты и грунтоцементными сваями. Научная новизна. Определено методику расчета перегонного тоннеля мелкого заложения из блоков цельносекционной обделки в массиве, представленным обводненными песками. Практическая значимость. Представлены результаты расчетов вариантов укрепления массива подземных сооружений численным методом конечных элементов, что дает возможность более иметь более полную картину результатов расчета напряженно-деформированного состояния системы «цельносекционная обделка-массив». По результатам расчета определен наиболее эффективный метод снижения величины деформаций при сравнении различных параметров.
 • Item
  Оцінка стійкості природних схилів методами математичного моделювання в програмі «ОТКОС»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Дубінчик, Ольга Іванівна; Кільдєєв, Віталій Романович
  UKR: Мета. Визначення і порівняння параметру стійкості зсувного схилу різними методами в програмі «ОТКОС». Методика. Для досягнення поставленої мети розглянуті і проаналізовані фактори, які впливають на стійкість природного укосу ділянки, приуроченої до парку Зелений Гай в м. Дніпропетровську. Результати. Визначені розраховані параметри стійкості зсуву: коефіцієнт запасу стійкості, координата початку поверхні ковзання, глибина заколу, координата закінчення поверхні ковзання. Наукова новизна. Отримана можливість прогнозування поведінки природних схилів та штучних укосів в процесі їх розвитку та господарської діяльності. Практична значимість. Визначивши параметри стійкості схилу можна вирішувати питання про вибір місця розташування споруд та проектування заходів щодо захисту території від процесів зсувів на схилах.