Розробка моделі для визначення струмів короткого замикання в електротехнічному комплексі з інтегрованою сонячною електростанцією

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В магістерській роботі проведено аналіз впливу потужності приєднаної сонячної електростанції на струми короткого замикання в розподільчих установках тягової підстанції постійного струму, яка належить до системи тягового електропостачання залізниць України. Представлена інформація щодо роботи Самбірської сонячної електростанції, її конструктивні та структурні особливості. Розроблено схему заміщення на основі якої здійснено розрахунки струмів двофазного та трифазного короткого замикання на шинах тягової підстанції у разі зростання потужності приєднаної сонячної електростанції. Розглянуто питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, які мають суттєве значення в процесі експлуатації сонячної електростанції. Мета дослідження полягає в розробці моделі для прогнозування значень струмів короткого замикання у режимах трифазного та двофазного короткого замикання. Об’єкт дослідження – електротехнічний комплекс «тягова підстанція постійного струму сонячна електростанція». Предмет дослідження – струми трифазного та двофазного короткого замикання у розподільчих установках тягової підстанції. Метод дослідження – аналітичний.
EN: The master's thesis the analysis of influence of power of the connected solar power plant on short-circuit currents in distribution installations of a traction substation of a direct current which belongs to system of traction power supply of the railways of Ukraine is carried out. Information on the operation of the Sambir solar power plant, its design and structural features is presented. An equivalent scheme has been developed on the basis of which calculations of two-phase and three-phase short-circuit currents on the traction substation busbars in case of increasing power of the connected solar power plant have been carried out. The issues of labor protection and life safety, which are essential in the operation of a solar power plant, are considered. The purpose of the study is to develop a model for predicting the values of short-circuit currents in the three-phase and two-phase short-circuit modes. The object of research is the electrical complex "DC traction substation solar power plant". The subject of research - currents of three-phase and two-phase short circuit in distribution installations of traction substation. The research method is analytical.
Description
Keywords
коротке замикання, сонячна електростанція, інвертор, трансформатор, струм трифазного короткого замикання, струм двофазного короткого замикання, short circuit, solar power plant, inverter, transformer, three-phase short-circuit current, two-phase short-circuit current, ВКР
Citation
Оскаленко В. В. Розробка моделі для визначення струмів короткого замикання в електротехнічному комплексі з інтегрованою сонячною електростанцією : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник О. І. Бондар ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 52 с.