Дослідження впливу технічного стану й параметрів кривих на рівень максимальної швидкості руху поїздів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 90 сторінках, містить 42 рисунків, 12 таблиць та 16 використаних джерел. У магістерській роботі було розглянуто питання впливу параметрів кривих на допустиму швидкість руху поїзда. Проведено аналіз інфраструктури, поздовжнього профілю і плану лінії, установлені причини, що стримують підвищення швидкостей руху до 160 км/год. Запропоновані заходи з перебудови кривих, що дозволяють підвищити швидкість руху поїздів. Дослідження ґрунтуються на аналізі фактичних даних поздовжніх профілів ділянки Київ – Фастів, обмежень швидкостей руху, які закладено до графіка руху поїздів. Розрахунки виконано на ПЕОМ з застосуванням програм MoveRW, RWPlan, Microsoft Excel.
ENG: The master's thesis is completed on 89 pages, contains 45 figures, 12 tables and 17 sources used. In the master's thesis the question of the influence of the parameters of the curves on the allowable speed of the train was considered. The analysis of the infrastructure, longitudinal profile and plan of the line is carried out, the reasons restraining increase of speeds to 160 km / h are established. Measures to adjust the curves to increase the speed of trains are proposed. The research is based on the analysis of the actual data of the longitudinal profiles of the section Kyiv - Fastiv, speed limits, which are included in the train schedule. Calculations were performed on a PC using MoveRW, RWPlan, Microsoft Excel.
Description
Keywords
швидкісний рух, реконструкція, модернізація, план лінії, поздовжній профіль, допустима швидкість, радіус кривої, підвищення зовнішньої рейки, speed movement, reconstruction, modernization, line plan, longitudinal profile, permissible speed, curve radius, increase of outer rail, ВКР, КТІ
Citation
Камєнєв І. В. Дослідження впливу технічного стану й параметрів кривих на рівень максимальної швидкості руху поїздів: дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник М. А. Гусак ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 89 с.