Характеристика та особливості перекладу текстів залізничної тематики з французької мови українською

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Київ
Abstract
UK: У статті розглядаються питання, пов’язані з особливостями перекладу текстів залізничної тематики з французької мови українською. Французькі науково-технічні тексти значно відрізняються від художньої літератури та містять специфічні характеристики. У текстах науково-технічної тематики є велика кількість термінів, які з’явились або завдяки виділенню одного зі значень загальновживаної лексичної одиниці, або з появою нового терміна, який властивий залізничній термінології. Процес метафоризації слів загальновживаної лексики розширює або звужує одне зі значень та сприяє появі нового специфічного значення для конкретного пласта лексики. Тексти залізничної тематики містять також багато інтернаціональних слів, які переважно легко перекладаються, але інколи вони мають специфічне значення, яке може спровокувати невірний переклад, про що неодноразово писали як про фальшивих друзів перекладача. Тексти технічного напряму характеризуються, окрім великої кількості термінів, безособовою формою речень, стилістично нейтральною лексикою, а також наявністю скорочень та абревіатур. При перекладі абревіатур можуть використовуватися такі прийоми та засоби: описовий метод, транслітерація, транскрипція, створення нової абревіатури та інші, але абревіатури не можуть замінятися або змінюватися. З позиції граматики науково-технічні тексти відрізняються великою кількістю складнопідрядних речень, які часто бувають великими за розміром, тому під час перекладу краще їх розділити на два і більше речень, щоб зміст висловлювання був точним та зрозумілим. Характерними для текстів залізничної тематики є також пасивні конструкції, інфінітивні речення, відсутність іноді артиклів, використання слів, які замінюють іменники, щоб те саме слово не повторювалося. Для адекватного перекладу технічного тексту необхідно зробити його попередній аналіз, щоб зрозуміти його суть та кінцеву мету. Контекст має велике значення для вірного перекладу термінів. Також треба пам’ятати про відмінність систем різних мов.
EN: The article dedicated to the issues of translation of the texts on the railway from French into Ukrainian. The French scientific and technical texts differ significantly from those of fiction, and deal with the specific features. The scientific and technical texts contain a large number of terms that have emerged either due to the selection of one of the meanings of a common lexical unit or to the emergence of a new term that is inherent in railway terminology. The process of metaphorizing words in common vocabulary extends or narrows one of the meanings and promotes the emergence of a new specific meaning for a particular layer of vocabulary. The texts on the railway also contain a lot of international words, which in most cases are easy to translate, but sometimes they have a specific meaning that can provoke incorrect translation, often referred to as "false cognates". The technical texts are characterized by a large number of terms, impersonal sentences, stylistically neutral vocabulary as well as abbreviated forms. Different techniques and means can be used to translate the abbreviations: descriptive method, transliteration, transcription, creation of a new abbreviation, and others; but the abbreviations cannot be replaced or changed. In terms of grammar, scientific and technical texts are characterized by a large number of complex sentences which are often large, so while translating it is better to divide them into two or more sentences so that the content of the utterance is accurate and clear. Passive constructions, infinitive sentences, the absence of articles, the use of words that replace nouns, so that the same word is not repeated, are also features of railway texts. Faithful translation of technical texts requires a preliminary analysis of the text to understand it’s essence and purpose; the context is of great importance for the faithful translation of terms, and the differences in the systems of two languages should be considered.
Description
Н. Пустовойт: ORCID 0000-0002-2711-4572
Keywords
термін, метафоризація, контекст, транслітерація, абревіатура, пасивна конструкція, term, metaphorization, context, transliteration, abbreviation, passive constructions, КФП
Citation
Пустовойт Н. І. Характеристика та особливості перекладу текстів залізничної тематики з французької мови українською. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2019. Т. 30 (69), № 3, ч. 2. С. 69–72. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6069/2019.3-2/13.