Оцінка варіантів дорожнього покриття на основі методу аналізу ієрархій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Метою даної роботи є проведення комплексного аналізу різних видів дорожніх покриттів, вклю-чаючи асфальтобетон, цементобетон і бруківку, з метою визначення найбільш оптимального варіанту для конкретного проєкту на основі критеріїв продуктивності, тривалості, вартості та екологічного впливу. Ме-тодика. Методика передбачає вибір будівельних матеріалів та раціональних методів будівництва з ураху-ванням погодних умов, кліматичних факторів та економічних факторів, що впливають на показники якості й зносостійкості покриття дороги. Для оцінки варіантів дорожнього покриття з урахуванням вагомості різних критеріїв використовується метод аналізу ієрархій (МАІ). Процес включає створення ієрархії критеріїв, оці-нку їх важливості, парний порівняльний аналіз, розрахунок вагових коефіцієнтів та оцінку альтернатив. На основі цього аналізу визначається оптимальний варіант дорожнього покриття для конкретного проєкту чи завдання. Результати. На даному етапі рішення задачі з порівняння конструкцій дорожнього розглянуто десять основних вимог та три широко поширених типи покриття: асфальтобетонне, цементобетонне й бруківка. На основі проведення комплексного аналізу різних видів дорожніх покриттів, встановлено най-більш оптимальний варіант для конкретного проєкту на основі критеріїв продуктивності, тривалості, варто-сті та екологічного впливу. Наукова новизна. Застосовано науковий підхід, який передбачає вибір констру-кції дорожнього покриття та раціональних методів будівництва з урахуванням погодних умов, кліматичних та економічних факторів, що впливають на показники якості й зносостійкості покриття дороги та врахову-ють вагомість різних критеріїв для встановлення оптимального варіанту дорожнього покриття для конкрет-ного проєкту чи завдання. Практична значимість. Модель бізнесу включає в себе етапи проєктування, реа-лізацію будівельних робіт і передбачає послідовність заходів для створення, розвитку і ефективного функці-онування промислових підприємства. Вибір оптимальної конструкції дорожнього покриття дозволить про-мисловим підприємствам отримувати прибутки в найбільш короткий термін при мінімальних інвестиціях.
ENG: Purpose. The purpose of this work is to conduct a comprehensive analysis of various types of road surfaces, in-cluding asphalt concrete, cement concrete, and pavement, with the aim of determining the most optimal option for a specific project based on criteria of productivity, durability, cost, and environmental impact. Methodology. The methodology involves the selection of construction materials and rational construction methods, taking into account weather conditions, climatic factors, and economic factors that influence the quality and durability of road surfaces. To evaluate road surface options while considering the importance of various criteria, the Analytical Hierarchy Method (AHP) is utilized. The process includes creating a hierarchy of criteria, assessing their significance, pairwise comparative analysis, calculating weight coefficients, and evaluating alternatives. Based on this analysis, the opti-mal road surface option is determined for a specific project or task. Findings. At this stage of the decision-making process involving the comparison of road constructions, we considered ten primary requirements and three widely used types of road surfaces: asphalt concrete, cement concrete, and pavement. Through a comprehensive analysis of various road surface options, the most optimal choice for a specific project was determined based on criteria of productivity, durability, cost, and environmental impact. Originality. A scientific approach was employed, which involved the selection of road surface construction and rational construction methods, taking into account weather conditions, climatic factors, and economic factors influencing the quality and durability of the road surface. This approach also considered the significance of various criteria to determine the optimal road surface option for a spe-cific project or task. Practical value. The business model encompasses the stages of project design, implementation of construction work, and outlines a sequence of steps for creating, developing, and ensuring the efficient operation of industrial enterprises. The selection of the optimal road surface construction allows industrial enterprises to generate profits in the shortest possible time with minimal investments.
Description
О. Лужицький: ORCID 0000-0001-6519-7447; М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; Д. Курган: ORCID 0000-0002-9448-5269; М. Гусак: ORCID 0000-0001-8187-7792; С. Байдак: ORCID 0000-0002-7909-8527
Keywords
дорожнє покриття, життєвий цикл, зносостійкість, кліматичні умови, безпека дорожнього руху, road surface, lifecycle, durability, climatic conditions, road safety, КТІ
Citation
Курган М. Б., Курган Д. М., Лужицький О. Ф., Гусак М. А., Байдак С. Ю. Оцінка варіантів дорожнього покриття на основі методу аналізу ієрархій. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2023. Вип. 24. С. 37–49. DOI: 10.15802/bttrp2023/291856.