Випуск 24 (МТ)

Permanent URI for this collection

ENG: Issue 24 (BT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Обґрунтування вибору складових компонентів і методу отримання ґрунтоцементного елементу для підсилення земляного полотна
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Тютькін, Олексій Леонідович; Громова, Олена Вячеславівна
  UKR: Мета. Обґрунтування вибору складових компонентів і методів отримання ґрунтоцементного елементу для підсилення земляного полотна в Україні з урахуванням європейського досвіду. Методика. Проаналізовано розроблені і впроваджені в Україні і Європейському Союзі концепції підсилення земляного полотна за допомогою горизонтального підсилення (геосинтетичні матеріали), вертикального підсилення (вертикальні палі або мікропалі) та комбінації геосинтетичних матеріалів з палями. Розглянуті переваги і недоліки фізико-хімічних і механічних методів підсилення. Результати. Проведено обґрунтування матеріалу та складових компонентів ґрунтоцементних елементів і методів їх створення для підсилення земляного полотна залізниць. Одним з ефективних напрямків отримання вертикальних армуючих елементів і зниження вартості робіт з підсилення і укріплення земляного полотна є використання суміші ґрунту з додаванням цементу, отриманих за бурозмішувальною технологією. Для модифікування структури ґрунтоцементу і мінімізації витрати цементу, пропонується застосування в якості армуючих компонентів фіброві волокна, хімічні добавки і тонкодисперсні відходи промисловості у вигляді золи чи меленого шлаку. Проведено дослідження щодо встановлення базових параметрів складу ґрунтоцементу для подальшого модифікування структури елементу під конкретні ситуаційні умови земляного полотна. Наукова новизна. Наукову новизну роботи складають результати обґрунтування напрямів підсилення земляного полотна вертикальними ґрунтоцементними елементами при різному напружено-деформованому стані ґрунтових основ і складу вертикальних елементів в Україні та Європейському Союзі. Практична значимість. Практична значимість викладеного дослідження полягає в тому, що вибираючи той або інший метод підсилення ґрунтових основ, підбирається відповідний склад матеріалу підсилення, тобто може бути визначена його ефективність та раціональність під час впровадження в конкретних умовах експлуатації залізниці для земляного полотна, яке потребує підсилення.
 • Item
  Оцінка варіантів дорожнього покриття на основі методу аналізу ієрархій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Лужицький, Олег Федорович; Гусак, Марина Анатоліївна; Байдак, Сергій Юрійович
  UKR: Мета. Метою даної роботи є проведення комплексного аналізу різних видів дорожніх покриттів, вклю-чаючи асфальтобетон, цементобетон і бруківку, з метою визначення найбільш оптимального варіанту для конкретного проєкту на основі критеріїв продуктивності, тривалості, вартості та екологічного впливу. Ме-тодика. Методика передбачає вибір будівельних матеріалів та раціональних методів будівництва з ураху-ванням погодних умов, кліматичних факторів та економічних факторів, що впливають на показники якості й зносостійкості покриття дороги. Для оцінки варіантів дорожнього покриття з урахуванням вагомості різних критеріїв використовується метод аналізу ієрархій (МАІ). Процес включає створення ієрархії критеріїв, оці-нку їх важливості, парний порівняльний аналіз, розрахунок вагових коефіцієнтів та оцінку альтернатив. На основі цього аналізу визначається оптимальний варіант дорожнього покриття для конкретного проєкту чи завдання. Результати. На даному етапі рішення задачі з порівняння конструкцій дорожнього розглянуто десять основних вимог та три широко поширених типи покриття: асфальтобетонне, цементобетонне й бруківка. На основі проведення комплексного аналізу різних видів дорожніх покриттів, встановлено най-більш оптимальний варіант для конкретного проєкту на основі критеріїв продуктивності, тривалості, варто-сті та екологічного впливу. Наукова новизна. Застосовано науковий підхід, який передбачає вибір констру-кції дорожнього покриття та раціональних методів будівництва з урахуванням погодних умов, кліматичних та економічних факторів, що впливають на показники якості й зносостійкості покриття дороги та врахову-ють вагомість різних критеріїв для встановлення оптимального варіанту дорожнього покриття для конкрет-ного проєкту чи завдання. Практична значимість. Модель бізнесу включає в себе етапи проєктування, реа-лізацію будівельних робіт і передбачає послідовність заходів для створення, розвитку і ефективного функці-онування промислових підприємства. Вибір оптимальної конструкції дорожнього покриття дозволить про-мисловим підприємствам отримувати прибутки в найбільш короткий термін при мінімальних інвестиціях.
 • Item
  Відновлення об’єктів інфраструктури як елемент сталого розвитку країни на історії одного мосту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ключник, Сергій Владиславович; Гернич, Микола Володимирович
  UKR: Мета. Метою даної роботи є проведення аналізу збитків які зазнала наша держава від пошкоджень і руйнувань транспортних штучних споруд внаслідок бойових дій та доля мосту, що був прикладом мостобудування нашої держави в мирний час і зазнав трансформацію у воєнний час. Методика. Аналіз збитків завданих державі внаслідок війни, частка в них інфраструктурних об’єктів, дослідження способів технічного прикриття транспортних напрямків за рахунок будівництва тимчасових споруд на ближньому обході від пошкоджених (зруйнованих) транспортних об’єктів. Результати. Результатом даної роботи є зібрані данні про збитки завдані транспортній інфраструктурі, зокрема транспортним спорудам, в наслідок збройної агресії російської федерації. Проаналізовані приклади відновлення руху транспорту через водні перешкоди по-будовою дамби з водопропускними трубами та мостового переходу з тимчасовим мостом на ближньому обході від пошкодженої (зруйнованої) транспортної споруди. На прикладі відремонтованого перед війною мосту розглянуто вплив військових дій на споруду та шляхи її технічного прикриття при швидкому та на-дійному забезпеченні руху транспорту через водну перешкоду на визначеній ділянці дороги. Наукова новизна. Проаналізовані збитки нашій державі, інфраструктурі, транспортним об’єктам які завдані війною. Наукова зацікавленість полягає у прийнятих рішеннях по відновленню руху автомобільного транспорту в залежності від місцевих умов, наявних матеріальних ресурсів, сил і засобів які забезпечують швидке та надійне відновлення руху транспорту через водну перешкоду. Практична значимість. Спираючись на досвід забезпечення руху транспорту через водні перешкоди на ділянках доріг із пошкодженими (зруйнованими) транспортними спорудами розроблені дієві способи спорудження тимчасових транспортних споруд на ближньому обході, які забезпечують швидке відновлення і безпеку руху.
 • Item
  Обґрунтування концепцій підсилення земляного полотна в Україні та Європейському Союзі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Дубінчик, Ольга Іванівна; Мірошник, Віталій Анатолійович; Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: Мета. Обґрунтування концепцій підсилення земляного полотна в Україні та Європейському Союзі. В статті на базі досвіду, отриманого в області підвищення міцності та стійкості об’єктів, зведених з ґрунту, та на основі ранжування параметрів доводиться гіпотеза про найбільшу ефективність вертикальних елемен-тів підсилення на відміну від всіх інших у випадку перевлаштування під суміщену колію (1520/1435 мм). Методика. Розглянуто регламентовані ЦП-0204 «Правила улаштування основної площадки земляного по-лотна при виконанні капітального ремонту та модернізації колії» варіанти підсилення земляного полотна геотекстилем або георешіткою, а також шаром, що мало деформується. Проаналізовано розроблені і впрова-джені в Європейському Союзі три концепції підсилення за допомогою: 1) геосинтетичних матеріалів; 2) ве-ртикальних паль або мікропаль; 3) комбінації геосинтетичних матеріалів з палями. Результати. Проведене ранжування методів підсилення земляного полотна за позитивними та негативними параметрами, які харак-теризують ситуацію розміщення в ґрунтовій матриці елементів підсилення. Параметри підсилення розділені на позитивні (зменшення горизонтальних та вертикальних деформацій) та негативні (параметри технології). Визначено, що максимальне значення позитивного впливу на зменшення вертикальних деформацій надають варіанти вертикальних паль або мікропаль, створених на основі бурозмішувальної технології або jet-grouting. Наукова новизна. Вперше на основі формул ранжування за позитивними та негативними парамет-рами виконане обґрунтування концепцій підсилення земляного полотна в Україні та Європейському Союзі. Практична значимість. Будь-який метод підсилення до його практичної реалізації може бути ранжований, тобто може бути визначена його ефективність та раціональність під час впровадження в конкретних ситуа-ціях експлуатації залізниці, земляне полотно якої потребує підсилення.
 • Item
  Архітектурне проєктування соціального і захищеного житла з об’ємних блоків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Громова, Олена Вячеславівна; Ярош, Ольга Миколаївна; Кіхтенко, Денис Сергійович; Осадча, Ольга Романівна
  UKR: Мета. Застосування системного підходу до проєктування соціального і безпечного житла для населення у вигляді житлових будинків швидкого зведення із конструктивними заходами щодо вимог інклюзивності. Запропоновано проєкт 9-ти поверхового житлового будинку із застосуванням модулів Speedstac із зовнішнім утеплення із теплоізоляційних плит KingSpan. Методика. Розглянуто можливість розробки проєктних рі-шень житлового будинку із об’ємних блоків із застосуванням утеплення фасадів плитами KingSpan. Проана-лізовано переваги блочного будівництва і розроблені проєктні рішення фасаду, влаштування даху, входів і конструктивних підйомників в будівлю для людей з обмеженими фізичними можливостями, захисні примі-щення із сталефібробетону. Результати. Запроєктовано 9-ти поверховий 54 квартирний житловий будинок, який виконано із об’ємних блоків. Утеплення зовнішніх стін виконувалося плитами KingSpan. Наукова но-визна. В дослідженні застосовано комплексний підхід до архітектурного проєктування соціального, енерго-ефективного і безпечного житла із застосуванням конструкцій смарт-блоків Speedstac визначених розмірів, плит утеплення KingSpan та монолітних ядер жорсткості із сталефібробетону у вигляді приміщень, які роз-ташовані в кожній квартирі будівлі і виконують функцію укриттів. Практична значимість. На прикладі запроєктованої типової житлової секції розглянуті питання: економічного і швидкозведеного масового жит-лового будівництва у вигляді будівель із об’ємних-блоків, питання енергоефективності вирішуються засто-суванням ефективних теплоізоляційних панелей, для захисту від обстрілів артилерії розглянуто варіант влаштування приміщень, виконаних з монолітних залізобетонних конструктивних елементів із сталефібро-бетону, який має підвищені удароміцністі характеристики, для людей з фізичними вадами і обмеженнями у пересуванні запропоновано рішення у вигляді окремого входу в житлову секцію із застосуванням пандуса та підйомника до загального коридору та ліфта.
Український державний університет науки і технологій, Дніпро