Тривалість осаджування вагонів і фактори, що на неї впливають

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Встановлено вид рівнянь регресії, які адекватно описують зв’язок між похибкою гальмування відчепів і факторами, що впливають на середню тривалість осаджування у розрахунку на один перероблений вагон. Запропоновано розв’язання задачі визначення середньої тривалості осаджування у розрахунку на один состав у залежності від вагової категорії вагонів у потоці, що переробляється.
RU: Установлен вид уравнений регрессии, адекватно описывающих связь между ошибкой торможения отцепов и факторами, влияющими на среднюю продолжительность осаживания на один переработанный вагон. Предложено решение задачи определения средней продолжительности осаживания на один состав в зависимости от весовой категории вагонов в перерабатываемом потоке.
EN: A type of regression equations is determined, which adequately describe correlation between the error of braking of sets of cars and the factors affecting mean duration of reining in on one processed car. The solution for problem of determination of mean duration of reining in on one train depending on the weight category of cars in the stream being processed is offered.
Description
В. Журавель: ORCID 0000-0001-7338-4584
Keywords
рівняння регресії, відчеп, гальмування, вагон, уравнение регрессии, отцеп, торможение, regression equation, sets of cars, braking, car, КСВ
Citation
Журавель, В. В. Тривалість осаджування вагонів і фактори, що на неї впливають / В. В. Журавель // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 25. – С. 155–158. – DOI: 10.15802/stp2008/14444.