The Purity of Genre and «A secret history» by Donna Tartt (preprint)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Маріупольский державний університет, Маріуполь
Abstract
EN: The purpose of this piece is an attempt to categorize a literary work by Donna Tartt under the title ‘A Secret History.’ Current investigation aims to look at the literary work by Donna Tartt «A Secret History» from the point of view of postmodern aesthetics. Having analyzed a number of scientific works of distinguished scholars in the field of literary studies the authors come to the conclusion that it is impossible to place any postmodern literary work in the frame of one genre. The number of topics and issues a postmodern writer touches in his or her work may be infinite, thus genre characteristic features or attributes of a literary work are as well: under postmodernism the text itself is omnipotent and cannot be restricted to one genre, thus we support Mikhail Bakhtin’s and other scientists thought regarding the nonexistence of the purity of genre and point out on characteristic features of different genres present in one literary text, i.e. «A Secret History» novel by Donna Tartt.
UK: Метою даного літературного дослідження є спроба класифікувати літературний роман Донни Тартт, який має назву “Таємна історія” – дебютний роман авторки, який побачив світ у 1992 р. Завдання, яке поставили перед собою автори статті мало на меті вивчення літературного роману Донни Тартт “Таємна історія” з точки зору постмодерністської естетики. У літературознавстві термін “жанр” має багато визначень. На думку багатьох дослідників жанрові форми є переважно рухливими та можуть легко трансформуютися в залежності від змін зовнішнього соціокультурного контексту. Жанр завжди зумовлений такими обставинами, як навколишнє середовище та об'єктивні якості описаного або проаналізованого об'єкта, явища, процесу; ідеологічні, моральні, етичні, естетичні, професійні та індивідуальні психологічні особливості автора. Жанр, як правило, завжди історичний, має типологічні характеристики, зумовлені гносеологічною природою та містить аксіологічні акценти. У літературному аспекті жанр визначається як тип літературного твору, який історично розвивається та, в якому узагальнюються характерні риси більш-менш розгалуженої групи текстів. Постмодернізм у другій половині ХХ століття затвердив свою перевагу в літературному процесі, та саме в рамках постмодернізму стало можливе об'єднання та запозичення з різних жанрових форм попередніх течій. За постмодернізму лінія між масовою та елітарною літературами великою мірою розмилася, стала набагато тоншою. Постмодерністи вільно та ефективно об'єднують дискурси багатьох літературних текстів у своїх творах. Їм вдається інтригувати читача при використанні легкої впізнаваної форми трилира або детективної історії з філософським або психологічним навантаженням. Попередня жанрова структура застаріла, а експеримент зараження, або за словами деяких вчених забруднення жанру досяг нового рівня. Проаналізувавши низку наукових праць відомих вчених в галузі теорії літератури, порівняльного літературознавства тощо, автори дійшли висновку, що неможливо віднести жодну постмодерністський літературний текст виключно до того чи іншого жанру. Постмодерністський літературний текст неможливо помістити в рамки лише одного жанру. Число тем та проблем, яких постмодерністський письменник, або писменниця торкається у своїй творчості, може бути нескінченним, отже і характерні жанрові риси чи атрибути літературного твору також будуть нескінченними. За постмодернізму власне сам текст стає всемогутнім та всеосяжним, і він не може бути обмежений характеристиками одного жанру, тому ми погоджуємось і підтримуємо думку Михайла Бахтіна та інших вчених, яка полягає в тому, що не існує чистоти жанру, і відзначаємо характерні риси різних жанрів, які властиві одному літературному тексту, тобто тексту роману “Таємна історія” Донни Тартт.
RU: Целью данного литературного исследования является попытка классифицировать литературный роман Донны Тартт, который называется "Тайная история" - дебютный роман автора, который увидел свет в 1992г. Задача, которую поставили перед собой авторы статьи имело целью изучения литературного романа Тартт "Тайная история "с точки зрения постмодернистской эстетики. В литературоведении термин "жанр" имеет много определений. По мнению многих исследователей жанровые формы являются преимущественно подвижными и могут легко трансформироваться в зависимости от изменений внешнего социокультурного контекста. Жанр всегда обусловлен следующими обстоятельствами, как окружающая среда и объективные качества описанного или проанализированного объекта, явления, процесса; идеологические, нравственные, этические, эстетические, профессиональные и индивидуальные психологические особенности автора. Жанр, как правило, всегда исторический, имеет типологические характеристики, обусловленные гносеологической природой и содержит аксиологические акценты. В литературном аспекте жанр определяется как тип литературного произведения, который исторически развивается и, в котором обобщаются характерные черты более или менее разветвленной группы текстов. Постмодернизм во второй половине ХХ века утвердил свое превосходство в литературном процессе, и именно в рамках постмодернизма стало возможно объединение и заимствования из различных жанровых форм предыдущих течений. При постмодернизме линия между массовой и элитарной литературами во многом размылась, стала намного тоньше. Постмодернисты свободно и эффективно объединяют дискурсы многих литературных текстов в своих произведениях. Им удается интриговать читателя при использовании легкой узнаваемой формы трилира или детективной истории с философским или психологическим нагрузкам. Предыдущая жанровая структура устарела, а эксперимент заражения, или по словам некоторых ученых загрязнения жанра достиг нового уровня. Проанализировав ряд научных трудов известных ученых в области теории литературы, сравнительного литературоведения и т.п., авторы пришли к выводу, что невозможно отнести ни постмодернистский литературный текст исключительно к тому или иному жанру.Постмодернистский литературный текст невозможно поместить в рамки только одного жанра. Число тем и проблем, которые постмодернистский писатель, или писательница касается в своем творчестве, может быть бесконечным, так и характерные жанровые черты или атрибуты литературного произведения также будут бесконечными. При постмодернизме собственно сам текст становится всемогущим и всеобъемлющим, и он не может быть ограничен характеристиками одного жанра, поэтому мы соглашаемся и поддерживаем мнению Михаила Бахтина и других ученых, заключается в том, что не существует чистоты жанра, и отмечаем характерные черты разных жанров, присущих одному литературному тексту, то есть текста романа "Тайная история" Донны Тартт.
Description
A. Muntian: ORCID 0000-0001-8375-4067, I. Shpak: ORCID 0000-0002-4305-4987
Keywords
the inverted detective story, academic prose, campus novel, philosophical novel, genre, genre characteristics and attributes, перевернутий детектив, університетський роман, академічна проза, філософський роман, жанр, жанрові характеристики, перевернутый детектив, университетский роман, академическая проза, философский роман, жанровые характеристики, КІМ
Citation
Muntian, A. O. The purity of genre and «A Secret History» by Donna Tartt: [preprint] / A. O. Muntian, I. V. Shpak // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2018. – Вип. 19. – С. 119–127.