Контроль якості атмосферного повітря з використанням інформаційно-аналітичних систем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета – аналіз нормативної бази та розробка інформаційно-аналітичної системи контролю якості атмосферного повітря. У магістерській роботі розглянуто загальні питання здійснення правового регулювання в України та в Європейському Союзі в галузі охорони атмосферного повітря; аналіз нормативної документації та порівняння нормативно-законодавчих баз країн; дослідження наявних методів моніторингу та відбору проб; створення на базі магістерської роботи інформаційно-аналітичної системи контролю якості атмосферного повітря. Наукова новизна - вперше здійснено докладний аналіз існуючої нормативно-правової системи в Україні та в Європейському Союзі у галузі охорони атмосферного повітря з метою оптимізації державного моніторингу; - вперше запропоновано використання єдиної системи для здійснення контролю якості моніторингу атмосферного повітря на основі даних у відкритому доступі на рівні пересічного користувача; - вперше розроблено програмний додаток, який дозволяє отримувати дані моніторингу атмосферного повітря зі станцій моніторингу в режимі реального часу, а також здійснювати аналіз та візуалізацію завантажених даних. Практичне значення одержаних результатів: розроблено під час виконання дипломної роботи програмний додаток, який зрозумілий для користувача, має зручний функціонал для здійснення моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, що працює на основі даних отриманих зі станцій моніторингу та відділу баз даних нормативно-правової інформації.
EN: Master's thesis «Atmospheric air quality control using information and analytical systems» In total in the thesis: 88 pages, 28 drawings, 37 literary sources. Object of research – field of air protection, regulatory framework of Ukrainian legislation in this area, optimization of air monitoring. The purpose of the work – analysis of the regulatory framework and development of information and analytical system of air quality control. Methodology and research methods – general scientific research methods, including analysis, synthesis, modeling and systems approach. Scientific novelty of the obtained results: - for the first time, in order to optimize state monitoring a detailed analysis of the existing legal system in Ukraine and the European Union in the field of air protection was carried out; - for the first time, it is proposed to use a single system for quality control of air monitoring based on open access data at the level of the average user; - for the first time, a software application was developed, which allows to receive atmospheric air monitoring data from real-time monitoring stations, as well as analysis and visualization of downloaded data. The practical significance of the obtained results: during the thesis software application was developed, which is user-friendly, has a convenient functionality for monitoring in the field of air protection and works on the basis of data obtained from monitoring stations and the database of regulatory information.
Description
Keywords
забруднюючі речовини, атмосферне повітря, нормативна документація, відбір проб, моніторинг, стаціонарні джерела, викиди парникових газів, дані, візуалізація, pollutants, atmospheric air, regulatory documentation, sampling, monitoring, stationary sources, greenhouse gas emissions, data, visualization, ВКР
Citation
Сафарова Є. О. Контроль якості атмосферного повітря з використанням інформаційно-аналітичних систем : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 101 – екологія / наук. керівник Ю. В. Зеленько ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. А. Лазаряна. Дніпро, 2020. 88 с.
Collections