ВКР КХІЕ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Комплексна оцінка ризиків для здоров’я населення від забруднення атмосфери промисловим підприємством
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Лисенко, Максим Андрійович
  UKR: Випускна магістерська робота присвячена визначенню особливостей оцінки якості атмосферного повітря та здоров’я населення у містах промислових агломерацій. Проведено узагальнення впливу виробничої діяльності на стан атмосферного повітря за допомогою систем моніторингу, також за результатами статистичного аналізу проведена оцінка якості атмосферного повітря на прикладі м. Кам’янське. В роботі здійснювалася оцінка ризиків хронічної інтоксикації включаючи канцерогенний і неканцерогенний ризики та виявлялися райони міста, які найбільш несприятливі для проживання.
 • Item
  Оцінка впливу на довкілля підприємства автомобільного сервісу в умовах близького розташування житлової забудови
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Ямпольська, Лілія Євгенівна
  UKR: У цій магістерській роботі проведена комплексна екологічна оцінка впливу на довкілля підприємства автотранспортного сервісу, яке здійснює виробничу діяльність в умовах близького розташування міської забудови. У розділах дипломної роботи представлений аналіз джерел викидів підприємства та оцінка річного обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, обчислені зони розсіювання викидів, проведена інвентаризація та аналіз місць і обсягів утворення відходів. У науково-дослідній частині роботи виконано аналіз ефективності екологічного менеджменту та аналітичного контролю за станом забруднення на підприємстві - традиційні та інноваційні методи інструментального аналізу вмісту нафтопродуктів у стічних водах. Були надані комплексні рекомендації щодо застосування цих методів в рамках управління екологічною діяльністю малих підприємств автомобільного сервісу.
 • Item
  Оцінка впливу метизного виробництва на атмосферне повітря
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Погрібна, Наталія Олексіївна
  UKR: Об’єкт дослідження ‒ масштаби впливу підприємства третього класу небезпеки з виробництва металевої продукції на якість, стан та рівень екологічної безпеки атмосферного повітря урбоекосистеми з високим антропогенним навантаженням, а також на стан здоров’я реципієнтів (населення) та гомеостаз екосистем. Предмет дослідження – рівень екологічної безпеки викидів забруднюючих речовин від технологічних процесів виробництва метизної продукції, рівні забрудненості атмосфери та шляхи зниження негативного впливу підприємства на стан атмосферного повітря урбанізованої екосистеми. Мета дослідження – оцінити масштаби екологічного впливу типового підприємства індустрії металевих виробів на стан атмосферного повітря урбоекосистеми міста Дніпро, виявити найнебезпечніші забруднюючі речовини та джерела викидів дослідженого підприємства. У магістерській роботі детально проаналізовано проблему забруднення атмосферного повітря промисловими викидами, узагальнено інформацію про найпоширеніші забруднюючі речовини. Проведено аналіз особливостей технологічних процесів метизного виробництва (травлення, промивання, вапнування, волочіння, цинкування, відпал, флюсування, сушка та ін.). Вивчено кількісний та якісний склад викидів виробництва металевих виробів, надано екотоксикологічну оцінку основних забруднюючих речовин. Побудовано ситуаційні карти забруднення атмосферного повітря внаслідок розсіювання викидів дослідженого підприємства (поля розсіювання концентрацій), визначено пріоритетні забруднювачі, концентрація яких значно перевищує затверджені ГДК на границі СЗЗ. За результатами розрахунків встановлено, що найнебезпечнішими є наступні джерела викидів: ‒ 92 та 93 (розігрів тепловозів узимку); ‒ 76-79 (дефлектор, станція нейтралізації). При цьому джерела №92 та 93 є сезонними, викиди з цих джерел здійснюють тільки узимку та данні джерела непов’язані з основними технологічними процесами. Що стосується джерел №76-79 – це труби, що відводять викиди від станції нейтралізації кислих стоків енергетичного цеху. Найбільш небезпечними забруднюючими речовинами є бенз(а)пірен, діоксид азоту та кальцію гідроксид. Встановлено, що на території підприємства концентрація BaP перевищує ГДК (10-6 мг/м3) від 1,2 до 200 разів, концентрація двооксиду азоту перевищує ГДК (0,04 мг/м3) від 1,2 до 10 разів, концентрація гідроксиду кальцію в повітрі перевищує ГДК (0,01 мг/м3) від 1,2 до 50 разів. В межах санітарно-захисної зони концентрація BaP перевищує ГДК від 1,2 до 100 разів, NO2 ‒ від 1,2 до 10 разів, Ca(OH)2 ‒ від 1,2 до 20 разів. Рівень забруднення території підприємства та СЗЗ є недопустимим. Уточнено межі санітарно-захисної зони з поправкою на розу вітрів та за рівнем концентрації, розроблено систему моніторингу із застосування сучасною ГІС.
 • Item
  Екологізація процесів утилізації шламів фільтрувальних станцій залізничного водопостачання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Оришечко, Олександр Сергійович
  UKR: Об’єкт дослідження - шлами фільтрувальних станцій залізничного водопостачання, що вміщують алюміній. Мета роботи – розробка технології регенерації шламів, що вміщують алюміній для отримання коагулянтів для очистки природних та стічних вод. Методологія та методи дослідження - планування та постановка експериментальної частини дослідження базується на стандартизованих методиках визначення вмісту алюмінію в регенерованому шламі та показників якості очищеної природної та стічної води. Наукова новизна отриманих результатів - визначення оптимальних умов одержання регенерованого коагулянту з шламів фільтрувальних станцій очистки води, та ефективності його застосування для очистки природних та стічних вод. Надано рекомендації щодо використання регенерованого коагулянту в технології очищення води на станціях водоочищення. Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці технологічної схеми регенерації коагулянту з шламу фільтрувальних станцій, визначення оптимальних умов процесу, визначенні ефективності застосування одержаного регенерованого коагулянту. Результати експериментальних та теоретичних досліджень можуть бути використані широким колом спеціалістів у галузі водопостачання та водовідведення, екологічної безпеки, раціонального природокористування.
 • Item
  Моніторинг та екологічна оцінка альдегідного забруднення атмосферного повітря міста Дніпро
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Павлов, Юрій Володимирович
  UKR: Об’єкт дослідження – оцінка впливу забруднюючої речовини на стан, якість та безпечність атмосферного повітря урбанізованої території, на прикладі акролеїну техногенного походження та його похідних гомологічного ряду. Предмет дослідження – рівень екологічної та санітарної безпеки атмосферного повітря міста Дніпро, обумовлений токсичною дією підвищеного вмісту акролеїну та його похідних гомологічного ряду у атмосферному повітрі. Мета дослідження – дослідити рівень екологічної безпеки міста Дніпро, пов’язаний з забрудненням атмосферного повітря акролеїном та його похідними. У магістерській роботі узагальнений досвід оцінки та інструментального визначення емісій акролеїну та його похідних у атмосферне повітря населених міст. Проведений аналіз впливу акролеїну та його похідних на екосистему та здоров'я населення. Проведений аналіз міжнародних та національних стандартів визначення акролеїну у компонентах довкілля. Досліджений вміст акролеїну у атмосферному повітря різних районів міста Дніпро. Проведена оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров'я населення міста Дніпро. За результатами експериментального моніторингу вмісту акролеїну у атмосферному повітрі встановлено, що для різних районів міста Дніпро характерні різні рівні забруднення. Для усіх районів міста характерною є тенденція до накопичення акролеїну у повітрі впродовж усього дня. У першій половині дня вміст акролеїну у середньому не перевищує значень ГДК майже для усіх районів. Ввечері для більшості районів характерне перевищення ГДК акролеїну у 1,2…2,2 рази. Аналіз санітарно-екологічної безпеки показав, що атмосферне повітря міста Дніпро (демонструє прийнятний неканцерогенний ризик для здоров’я людини. Проте в районах скупчення промислових підприємств та закладів громадського харчування спостерігається підвищений та високий рівень неканцерогенного ризику. Результати магістерської роботи рекомендовані для впровадження органами місцевого самоврядування, закладами громадського харчування, науковими установами та іншими суб’єктами, які здійснюють оцінку впливу на довкілля.
 • Item
  Удосконалення сорбційних методів очистки стічних вод від солей важких металів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Коваленко, Анастасія Олександрівна
  UKR: Об’єкт дослідження – природний глауконіт Адамівського родовища, модифікований гранульований глауконіт; процеси сорбційного очищення стічної води. Мета роботи – удосконалення сорбційних методів очистки стічних вод з використанням природних українських глауконітів; оцінка ефективності очищення виробничих стічних вод від катіонів важких металів (Ni2+, Zn2+, Cu2+, Cd2+) при використанні сорбційного матеріалу, розробленого на основі природного глауконіту. Методологія та методи досліджень – дослідження фізико-хімічних властивостей модифікованих сорбентів на основі глауконітів природного походження з використанням стандартизованих методів визначення характеристик сорбентів: гранулометричного складу, термічної міцності і обмінної ємності. Адсорбційні властивості модифікованих сорбційних матеріалів досліджувалися з використанням методів визначення граничної сорбції в статичних умовах і зняття вихідних кривих сорбції – в динамічних умовах. Наукова новизна одержаних результатів: - науково обґрунтовані та досліджені можливості одержання модифікованих сорбційних матеріалів на основі глауконітів Адамівського родовища Хмельницької області (Солобківський глауконіт); - сформульовані вимоги до умов, що забезпечують одержання модифікованих сорбентів для очистки води від сполук важких металів; - визначені значення Амакс для видалення важких металів на модифікованому глауконіті. Практичне значення одержаних результатів. На підставі запропонованих методів одержаний гранульований модифікований глауконіт та проведено визначення ефективності його застосування для очистки стічних вод ДВРЗ від сполук важких металів.
 • Item
  Оцінка і прогнозування теплового балансу урбанізованих територій
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Білошицька, Ілона Едуардівна
  UKR: Об'єкт дослідження – процес формування параметрів мікроклімату міського середовища (урбанізованих територій).Предмет дослідження – рішення щодо зниження впливу сонячної радіації з урахуванням взаємозв'язків компонентів радіаційного балансу, елементів забудови та діяльним шаром з метою поліпшення мікроклімату урбанізованих територій. Мета та завдання дослідження – окреслення головних проблем теплового забруднення українських міст в сучасних умовах реформування економіки та розробка нових можливих способів зниження впливу сонячної радіації на елементи забудови та діяльний шар за рахунок прогнозування теплового балансу урбанізованих територій на стадії проектування забудови міст. У магістерській роботі узагальнено досвід вивчення теплового балансу урбанізованих територій. Проведено аналіз факторів які впливають на формування теплового балансу урбанізованих територій. Розроблено методику оцінки теплового балансу урбанізованих територій з розділенням території на міські каньйони з урахування взаємозв'язків компонентів радіаційного балансу, елементів забудови та діяльного шару. У техногенному енергобалансі міста виділені основні прибуткові частини, пов'язані з прямим виділенням тепла в навколишній простір, серед яких пряме енергоспоживання має домінуючу роль. Виконані теоретичні та експериментальні дослідження факторів, що до впливу утеплення фасадів будівель на тепловий баланс урбанізованих територій. Отримані результати свідчать, що утеплені стіни будівель, влітку під дією сонячної радіації нагріваються швидше і мають значно більшу температуру в порівняні з стінами без утеплення, за рахунок чого значно більше нагрівають навколишнє повітря, але із зниженням інтенсивності сонячної радіації їх температура швидко знижуються, що збільшує перепади температури вдень і вночі. Складена на стадії проектування математична модель теплового балансу міської забудови з урахуванням взаємозв'язків: компонентів радіаційного балансу, забудови, специфіки поверхонь та викидів тепла техногенними джерелами дозволяє попередньо прогнозувати тепловий режим міського простору, а також дозволяє визначити та запланувати ефективні способи його регулювання архітектурно-будівельними засобами та методами.
 • Item
  Оптимізація методів відновлення відпрацьованих компресорних олив
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Позднякова, Катерина Олександрівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 80 сторінках, містить 25 ілюстрацій, 8 таблиць та 73 джерела. У магістерській роботі було розглянуто існуючі методи регенерації оливи. Детально розглянуто властивості та особливості, склад досліджуваної оливи. В результаті було встановлено, що ефективним методом утилізації є комбінований. Об’єкт дослідження – процеси відновлення відпрацьованих компресорних олив. Предмет дослідження – компресорна олива. Мета дослідження – зрозуміти технічну основу відновлення відпрацьованої компресорної оливи та оптимізувати методи відновлення. Методологія та методи дослідження – бібліографічний метод, методи лабораторного та натурного експериментів, стандартні методи фізико-хімічного аналізу, для побудови графіків і діаграм використовували стандартний програмний пакет MS Office Excel.
 • Item
  Вивчення методів утилізації технологічних шламів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Новикова, Катерина Борисівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 93 сторінках, містить 29 ілюстрацій, 7 таблиць та 101 джерело. Нафтошлами різного виду та складу є характерними відходами багатьох підприємств та компаній. У сучасному світі гостро стоїть проблема поводження з цими небезпечними відходами. Об`єкт дослідження – утворення нафтошламів на підприємствах залізничного транспорту та принципи їх утилізації. Мета роботи - дослідження та розробка принципів і технологічних рішень щодо раціонального поводження з нафтошламами. Методологія та методи дослідження – бібліографічний метод, методи лабораторного та натурного експериментів, стандартні методи фізико-хімічного аналізу, для побудови графіків і діаграм використовували стандартний програмний пакет MS Office Excel; статистичне опрацювання результатів експериментів виконували за допомогою спеціалізованого програмного продукту SPSS Statistics 17.0.
 • Item
  Вивчення ступеню антропогенного навантаження на ландшафт міста Біла Церква
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Шульгін, Олександр Олександрович
  UK: У дипломній роботі досліджується ступінь антропогенного навантаження на ландшафт міста Біла Церква. Моделювання ступеню антропогенного навантаження на ландшафт є складним завданням з тої причини, що міста приділяють мало уваги цій проблемі, даних у вільному доступі мала кількість. Мета роботи – дослідити стан ґрунтового покриву міста, проаналізувати ступінь антропогенного навантаження на ландшафт, зробити висновки та надати рекомендації для покращення ситуації. Об’єкт дослідження – ґрунтовий покрив міста Біла Церква. Предмет дослідження – рівень впливу забудови, промислових комплексів, автотранспорту та ін. на ландшафт міста. Методи дослідження – аналіз діяльності міста, порівняння планів розвитку міста на шляху до сталого розвитку з реальним прогресом на сьогоднішній день. Наукова новизна отриманих результатів: вперше проведено дослідження ступеню антропогенного навантаження на ландшафт м. Біла Церква за допомогою веб-сервісу GlobeLand30; вперше складена карта гемеробності ґрунтів м. Біла Церква. Практичне значення одержаних результатів: надана загальна характерис-тика місту Біла Церква та вивчений екологічний стан міста; надані рекомендації для поліпшення екологічної ситуації в місті; отримані результати дослідження можна застосувати при розробці заходів для покращення екологічного стану міста, для виконання та удосконалення вже існуючого плану сталого розвитку Білої Церкви.
 • Item
  Дослідження екологічної небезпеки транспортування вантажів що містять сполуки нітрогену
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Шелепова, Дарина Дем’янівна
  UK: Мета – визначення впливу емісії розчинів аміаку при потраплянні їх у навколишнє середовище при транспортних аваріях. У магістерській роботі проведено оцінку якості шахтних вод, що скидаються у водні басейни Придніпровського регіону. Розглянута проблема очистки високомінералізованих стічних вод від сульфатів. Проведено узагальнення досвіду застосування сучасних методів і комплексних технологічних схем очищення шахтних вод. Наукова новизна розглянуто перевезення небезпечних вантажів за допомогою залізничного та автотранспорту; вивчено фізико-хімічні властивості нітрогенвміщуючих речовин, зокрема азоту, аміаку, аміачної води та карбамідно-аміачної суміші; досліджено гігієнічне нормування даних речовин в навколишньому середовищі та проаналізовано небезпечний вплив на людину; проаналізовано особливості перевезення небезпечних вантажів на залізниці та автотранспортом, особливо в залежності від їх класу небезпеки; вивчено умови зберігання та досліджено транспортні одиниці для перевезення; досліджено причини аварій та аварійних ситуацій; надано рекомендації щодо умов проведення процесу нейтралізації аміачного розливу; визначено перелік необхідного обладнання: насоси, фільтри, ємності для приготування та зберігання розчину Н3РО4, камери реакції (чи пусті цистерни); розраховано зміну концентрацій аміаку та його розчинів при впливі на них різних факторів, таких як: температура, швидкість вітру, площа розливу, швидкість фільтрації в залежності від типу ґрунту. Практична значимість: розроблено пропозиції комплексних схем очищення шахтних вод. Рекомендовано для зменшення скиду зважених речовин з шахтними водами в балку Свідовок встановити блок біоінженерних очистних споруд.
 • Item
  Розробка універсального сорбенту з композитних матеріалів, для ліквідації наслідків аварій на залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Фесенко, Дарія Віталієвна
  UK: У магістерській роботі описуються проблеми під час перевезення небезпечних вантажів, та під час ліквідації аварійних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом. Також представлене вирішення цих проблем Мета розробка технології виготовлення вуглецевих сорбентів на основі продуктів карбонізації відходів кавової продукції, та деревинних відходів, а також вивчити їх експлуатаційні властивості для очищення довкілля від розливів небезпечних речовин, підчас перевезення їх залізничним транспортом . Наукова новизна полягає у створенні універсального сорбенту, який матиме змогу, як одного з ліквідаційних заходів при аварійних ситуаціях під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Практична значимість. В Україні, на залізничному транспорті є сорбенти для ліквідації аварій, їх дуже багато, але один сорбент можна використовувати тільки для ліквідації конкретного класу небезпеки, а наш універсальній сорбент, можна буде використати для ліквідації декількох класів небезпечних вантажів. Автори пропонують його прикріпити до поїзда, що дасть змогу зразу приступити до локалізації розливу до прибуття аварійно-відновного поїзда, та таким чином зменшить дорогоцінний час на ліквідаційні заходи. Також розширення повноважень деяких підрозділів дозволить зменшити кількість аварійних ситуацій, та наслідки під час локалізації та ліквідацій аварій при перевезенні небезпечних вантажів.
 • Item
  Контроль якості атмосферного повітря з використанням інформаційно-аналітичних систем
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Сафаровa, Єлизавета Олегівна
  UK: Мета – аналіз нормативної бази та розробка інформаційно-аналітичної системи контролю якості атмосферного повітря. У магістерській роботі розглянуто загальні питання здійснення правового регулювання в України та в Європейському Союзі в галузі охорони атмосферного повітря; аналіз нормативної документації та порівняння нормативно-законодавчих баз країн; дослідження наявних методів моніторингу та відбору проб; створення на базі магістерської роботи інформаційно-аналітичної системи контролю якості атмосферного повітря. Наукова новизна - вперше здійснено докладний аналіз існуючої нормативно-правової системи в Україні та в Європейському Союзі у галузі охорони атмосферного повітря з метою оптимізації державного моніторингу; - вперше запропоновано використання єдиної системи для здійснення контролю якості моніторингу атмосферного повітря на основі даних у відкритому доступі на рівні пересічного користувача; - вперше розроблено програмний додаток, який дозволяє отримувати дані моніторингу атмосферного повітря зі станцій моніторингу в режимі реального часу, а також здійснювати аналіз та візуалізацію завантажених даних. Практичне значення одержаних результатів: розроблено під час виконання дипломної роботи програмний додаток, який зрозумілий для користувача, має зручний функціонал для здійснення моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, що працює на основі даних отриманих зі станцій моніторингу та відділу баз даних нормативно-правової інформації.
 • Item
  Оптимізація процесів пом’якшення води для теплоенергетичних установок залізничного транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Коваль, Маргарита Вікторівна
  UK: Мета– дослідження можливості використання сучасних іонітів у підготовці води для теплоенергетичних установок залізничного транспорту. Проведено оптимізацію процесу знесолення води з використанням сучасних іонітів вітчизняного виробництва. Нами рекомендовано застосування катіоніту КУ-2-8 і аніоніту АВ-17-8 виробництва Черкаського хімічного комбінату, які мають максимальну обмінну ємність і стійкі фізико-хімічні і механічні параметри. Визначено основні фізико-хімічні параметри катіонітів: статична і динамічна обмінна ємність. Паспортний термін служби – 8-10 років. Досліджено вплив домішок нафтопродуктів і неіонообмінних поверхнево активних речовин (НПАР) на ефективність використання іонообмінних смол. При вивченні впливу НПАР нами встановлено, що в їх присутності після 50 циклів роботи динамічна обмінна ємність (ДОЄ) катіоніту КУ-2-8 падає на 11,8%, аніоніту АВ-17-8 на 48,8% і аніоніту ЕДЕ-10П-на 51,4%. Повна регенерація спостерігається при використанні в якості регенераційних розчинів ізопропілового спирту (6,3 % обсягу на 1 обсяг смоли). Практична значимість полягає в розробці технології глибокого очищення води для локомотивного депо ст. Мелітополь з застосуванням катіонітів вітчизняного виробництва.
 • Item
  Оптимізація безгербіцидного контролю небажаної рослинності на залізничному транспорті
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Клименко, Оксана Сергіївна
  UK: Мета дослідження – розробка технології екологічно безпечного контролю небажаної рослинності без використання хімікатів, що спричиняють деградацію навколишнього середовища. Наукова новизна одержаних результатів: ‒ проаналізовано та систематизовано дані щодо впливу залізниць на забруднення довкілля гербіцидами; ‒ проаналізовано та порівняно сучасні методи екологічно безпечної боротьби з рослинами на залізничному транспорті; ‒ розроблено концепцію контролю небажаних рослин без використання хімікатів; ‒ уперше визначено ефективність біологічного методу контролю, а саме газонної травосуміші проти типового «проблемного» виду рослин родини айстрові, що поширений уздовж залізничних магістралей. Практичне значення одержаних результатів: розроблено рекомендації по контролю рослинності, які направлені на запобігання її проростання та поширення, а не на знищення.
 • Item
  Дослідження можливості очистки води на станціях залізничного водопостачання від сполук сірки з використанням природних цеолітів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Кияшко, Дарья Олексіївна
  UK: Мета– вдосконалення методів очистки підземних вод, що використовуються в системах залізничного водопостачання, від сірководню; дослідження процесів видалення сірководню за допомогою фільтрування на очисних фільтрах з модифікованим завантаженням . Визначено основні технологічні параметри процесів очищення води, які враховують особливості запропонованих технологічних рішень. В результаті проведених досліджень надано рекомендації щодо технологічної схеми очищення підземних вод від сірководню з використанням фільтрів з цеолітовим завантаженням, що призведе до зменшення площі діючих очисних споруд з очищення води від сірководню . Наукова новизна одержаних результатів: виконане наукове обґрунтування та досліджені процеси видалення з підземних вод сірководню на фільтрах з модифікованим завантаженням, а також отримано залежності для визначення технологічних параметрів процесу очистки води від сірководню. Практична значимість полягає тому, що на підставі запропонованих методів очищення підземних вод від сірководню розроблені нові технології видалення сірководню аерацією на фільтрах з модифікованим завантаженням.
 • Item
  Екологізація системи очистки шахтних вод гірничовидобувного підприємства
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Кияшко, Владислав Юрійович
  UK: Мета – вдосконалення існуючої системи захисту водних ресурсів Павлоградського басейну від негативної дії неочищених шахтних вод. У магістерській роботі проведено оцінку якості шахтних вод, що скидаються у водні басейни Придніпровського регіону. Розглянута проблема очистки високомінералізованих стічних вод від сульфатів. Проведено узагальнення досвіду застосування сучасних методів і комплексних технологічних схем очищення шахтних вод. Розроблено пропозиції комплексних схем очищення шахтних вод. Рекомендовано для зменшення скиду зважених речовин з шахтними водами в балку Свідовок встановити блок біоінженерних очистних споруд. Наукова новизна отриманих результатів: обгрунтування екологічно-безпечних методів захисту водних ресурсів від забруднення сульфатами високомінералізованих шахтних вод. Практична значимість полягає у розробці комплексних схем очистки шахтних вод в залежності від напрямку їх подальшого застосування або скиду у водні об’єкти України.
 • Item
  Дослідження вмісту важких металів у забрудненому баластному щебені
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Дулін, Максим Віталійович
  UK: Мета – оцінка вмісту важких металів у забрудненому баластному шарі, визначення потенційного екологічного ризику від забруднення та розробка природоохоронних заходів та рекомендацій на основі отриманих результатів. У магістерській роботі досліджено основні типи забруднювачів колійного баласту на пасажирській станції з високою інтенсивністю руху. Виявлено значні рівні забруднення залізом, марганцем, хромом, нікелем та міді. Не виявлено кадмію та кобальту. Встановлено високі позитивні кореляції між вмістом чотирьох важких металів. В роботі проаналізовано сучасні методи очищення та утилізації колійного щебеню. Найбільш екологічно виправданий шлях поводження з відпрацьованим баластним матеріалом – його повторне використання в якості наповнювача. Також, дрібну фракцію щебеню можна використовувати для будівництва колійних бетонних бар’єрів, які будуть захищати баластну призму від небажаної рослинності. Даний напрям поводження з відпрацьованим щебенем ще не досліджувався в Україні. Наукова новизна: найбільш екологічно виправданий шлях поводження з відпрацьованим баластним матеріалом – його повторне використання в якості наповнювача. Практична значимість: дрібну фракцію щебеню можна використовувати для будівництва колійних бетонних бар’єрів, які будуть захищати баластну призму від небажаної рослинності.
 • Item
  Формування критеріїв екологічної безпеки вторинного використання елементів верхньої будови колії
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Горб, Анатолій Володимирович
  UK: Мета роботи – визначити як вимоги сучасного природоохоронного законодавства України і Європейського союзу вплинуть на екологічну діяльність в поводженні з баластом на залізничному транспорті України. В роботі проведено аналіз періодів роботи баластної призми та можливих негативних факторі з якими вона може стикатися під час роботи. Визначені процедури та зони відповідальності при ремонті, експлуатації реконструкції залізничної колії згідно з аналізом сучасного законодавства України та ЄС. Наукова новизна магістерської роботи полягає в комплексній еколого-правовій оцінці баласту залізничної колії відповідно до сучасних вимог природоохоронного законодавства. Практична значимість полягає у розробці процедур оцінки впливу на довкілля під час ремонту, експлуатації та реконструкції залізничної колії, та у формуванні переліку критеріїв екологічної безпеки вторинного використання відпрацьваного баласту.