Моніторинг та екологічна оцінка альдегідного забруднення атмосферного повітря міста Дніпро

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Об’єкт дослідження – оцінка впливу забруднюючої речовини на стан, якість та безпечність атмосферного повітря урбанізованої території, на прикладі акролеїну техногенного походження та його похідних гомологічного ряду. Предмет дослідження – рівень екологічної та санітарної безпеки атмосферного повітря міста Дніпро, обумовлений токсичною дією підвищеного вмісту акролеїну та його похідних гомологічного ряду у атмосферному повітрі. Мета дослідження – дослідити рівень екологічної безпеки міста Дніпро, пов’язаний з забрудненням атмосферного повітря акролеїном та його похідними. У магістерській роботі узагальнений досвід оцінки та інструментального визначення емісій акролеїну та його похідних у атмосферне повітря населених міст. Проведений аналіз впливу акролеїну та його похідних на екосистему та здоров'я населення. Проведений аналіз міжнародних та національних стандартів визначення акролеїну у компонентах довкілля. Досліджений вміст акролеїну у атмосферному повітря різних районів міста Дніпро. Проведена оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров'я населення міста Дніпро. За результатами експериментального моніторингу вмісту акролеїну у атмосферному повітрі встановлено, що для різних районів міста Дніпро характерні різні рівні забруднення. Для усіх районів міста характерною є тенденція до накопичення акролеїну у повітрі впродовж усього дня. У першій половині дня вміст акролеїну у середньому не перевищує значень ГДК майже для усіх районів. Ввечері для більшості районів характерне перевищення ГДК акролеїну у 1,2…2,2 рази. Аналіз санітарно-екологічної безпеки показав, що атмосферне повітря міста Дніпро (демонструє прийнятний неканцерогенний ризик для здоров’я людини. Проте в районах скупчення промислових підприємств та закладів громадського харчування спостерігається підвищений та високий рівень неканцерогенного ризику. Результати магістерської роботи рекомендовані для впровадження органами місцевого самоврядування, закладами громадського харчування, науковими установами та іншими суб’єктами, які здійснюють оцінку впливу на довкілля.
ENG: The object of the study is the assessment of the influence of the pollutant on the condition, quality and safety of the atmospheric air of the urban area, on the example of acrolein of man-made origin and its derivatives of homologous series. The subject of the study is the level of environmental and sanitary safety of the atmospheric air of the city of Dnipro, caused by the toxic effect of high content of acrolein and its derivatives homologous series in the atmospheric air. The purpose of the study is to investigate the environmental safety level of the city of Dnipro related to the air pollution by acrolein and its derivatives. The master's thesis summarizes the experience of estimation and instrumental determination of the emissions of acrolein and its derivatives into the atmospheric air of inhabited cities. The impact of acrolein and its derivatives on the ecosystem and public health has been analyzed. An analysis of international and national standards for the determination of acrolein in environmental components. The content of acrolein in the atmospheric air of different regions of the city of Dnipro was investigated. Carcinogenic and non-carcinogenic risk to the health of the Dnipro population was evaluated. According to the results of the experimental monitoring of the acrolein content in the atmospheric air, it was found that different levels of pollution are characteristic for different areas of the Dnipro city. All areas of the city tend to accumulate acrolein in the air throughout the day. In the morning, acrolein content does not, on average, exceed MAC levels in almost all areas. In the evening, most areas are characterized by an excess of MPA of acrolein by 1.2… 2.2 times. The analysis of sanitary and ecological safety showed that the atmosphere of the city of Dnipro (demonstrates acceptable non-carcinogenic risk to human health. However, in areas of industrial and public catering clusters there is an increased and high level of non-carcinogenic risk. The results of the master's thesis are recommended for implementation by local self-government bodies, catering establishments, scientific institutions and other entities that carry out environmental impact assessment.
Description
Keywords
акролеїн, атмосферне повітря, викиди, Дніпро, екологічна безпека, канцерогенний ризик, моніторинг, оцінка впливу на довкілля, урбанізовані території acroleine, atmospheric air, emissions, Dnipro, environmental safety, carcinogenic risk, monitoring, evaluation of environmental impact, urban, ВКР, КХІЕ
Citation
Павлов Ю. В. Моніторинг та екологічна оцінка альдегідного забруднення атмосферного повітря міста Дніпро : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 101 – екологія / наук. керівник М. Л. Сорока ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 66 с.