Удосконалення конструкції та технології роботи дільничної станції О у зв'язку зі зміною обсягу транзитного вагонопотоку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В роботі перевірена відповідність технічного оснащення дільничної станції її обсягам роботи та розроблені варіанти реконструкції її колійного розвитку. На основі визначення найбільш завантаженого елемента та розрахунку модифікованих приведених витрат обрані найкращі варіанти реконструкції горловин приймально-відправного парку станції. Згідно цих варіантів побудований план дільничної станції, розроблено технологію її роботи з урахуванням збільшення кількості поїздів, що обробляються на станції, а також побудовано та проаналізовано добовий план-графік роботи станції. Об’єкт дослідження - процес функціонування дільничних станцій. Мета роботи - підвищення ефективності функціонування дільничної станції за рахунок удосконалення колійного розвитку та технології обслуговування поїздів.
EN: The paper checks the compliance of the technical equipment of the section station with its amount of work and developed variants of the reconstruction of its track development. Based on the calculation of the most loaded element and the calculation of the modified reduced costs, the best options for the reconstruction of the necks of the receiving and dispatching park of the station were selected. According to these options, a plan of the precinct station was built, the technology of its work was developed taking into account the increase in the number of trains processed at the station, and the daily schedule of the station was built and analyzed. The object of research is the process of functioning of section stations. The purpose of the work - to increase the efficiency of the station at the expense of improving track development and train service technology.
Description
Keywords
дільнична станція, реконструкція станції, найбільш завантажений елемент, модифіковані приведені витрати, безпека руху, section station, station reconstruction, the busiest element, modified reduced costs, traffic safety, ВКР
Citation
Борисов Б. О. Удосконалення конструкції та технології роботи дільничної станції О у зв'язку зі зміною обсягу транзитного вагонопотоку : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 275 – транспортні технології / наук. керівник Л. О. Єльнікова ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 128 с.