Розрахунок надійності логічної схеми відносно збоїв

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Відомості про об’єм пояснювальної записки: 42 сторінки, 8 рисунків, 13 джерел використаної літератури. В дипломній роботі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зібрані статистичні дані про відмови мікропроцесорних і релейних систем залізничної автоматики, виконано розрахунок надійності комбінаційної логічної схеми за завданням. Метою роботи є дослідження надійності логічних схем залізничної автоматики і аналіз відмов мікропроцесорних систем залізничної автоматики відносно збоїв. Для виконання дипломної роботи використовувалися теорія ймовірностей, математична статистика, математичний аналіз, диференційні рівняння, теорія надійності, теорія випадкових процесів. Виконаний аналіз відмов і наведений метод дослідження роботи мікропроцесорних систем залізничної автоматики може бути використано для аналізу функціонування систем залізничної автоматики з метою їх модифікації та в учбовому процесі.
ENG: Information about the volume of the explanatory note: 42 pages, 8 figures, 13 sources of used literature. The bachelor's degree thesis collected statistical data on failures of microprocessor and relay systems in railway automation and performed the reliability calculation of a combinational logical circuit according to the given task. The aim of the thesis is to investigate the reliability of logical circuits in railway automation and analyze the failures of microprocessor systems in railway automation with respect to faults. To accomplish the thesis, the following subjects were used: probability theory, mathematical statistics, mathematical analysis, differential equations, reliability theory, and theory of random processes. The conducted analysis of failures and the presented method for studying the operation of microprocessor systems in railway automation can be used for analyzing the functioning of railway automation systems with the purpose of modification, as well as in the educational process. Keywords: failures of microprocessor systems in railway automation, faults of logical circuits, reliability calculation of logical circuits, microprocessor system.
Description
Keywords
системи залізничної автоматики, карти Карно, функції алгебри логіки (ФАЛ), мінімізація, ймовірність істинності функції, railway automation systems, Carnot maps, functions of algebra of logic (FAL), minimization, probability of the truth of a function, ВКР, КАТ
Citation
Вакулич Д. П. Розрахунок надійності логічної схеми відносно збоїв : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. керівник В. В. Лагута ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 41 с.