Обгрунтування основних параметрів траси при проєктуванні автомобільної дороги

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 72 сторінках, містить 18 рисунків, 6 таблиць та 41 використаних джерел. В магістерській роботі було розглянуто норми проектування автомобільних доріг та проведено їх аналіз. Одним з ключових питань переходу національної транспортної інфраструктури є принципова відмінність підходу до проектування об’єктів інфраструктури. Було розглянуто відмінності між діючим приписувальним методом проектування і параметричною моделлю виконання проектних робіт, що використовується у європейських нормах та директивах. Мета дослідження полягає в дослідженні змін параметрів автомобільної дороги з розвитком нормативної документації та порівняння підходів до проектування автомобільних доріг. За результатами дослідження обґрунтувати доцільність переходу на параметричну модель проектування автомобільних доріг. Об’єкт дослідження – процес проектування автомобільної дороги.
ENG: The master's thesis is performed on 72 pages, contains 18 figures, 6 tables and 41 sources used. In the master's thesis the norms of road design were considered and their analysis was carried out. One of the key issues in the transition of national transport infrastructure is the fundamental difference in the approach to the design of infrastructure. The differences between the current attributed design method and the parametric model of design work used in European norms and directives were considered. The purpose of the study is to study changes in the parameters of the highway with the development of regulatory documentation and comparison of approaches to the design of roads. According to the results of the research to substantiate the expediency of transition to the parametric model of road design. The object of research is the process of designing a highway.
Description
Keywords
параметри автомобільної дороги, будівництво, план автомобільної дороги, поздовжній профіль, показники аварійності автомобільної дороги, highway parameters, construction, highway plan, longitudinal profile, highway accident indicators, ВКР, КТІ
Citation
Прокопенко І. Д. Обгрунтування основних параметрів траси при проєктуванні автомобільної дороги : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник М. А. Гусак ; Укр. держ. ун-т науки i технологій. Дніпро, 2021. 72 с.