Прогнозування забруднення підземних вод від ставка-відстійника

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: В магістерській роботі розглянута задача прогнозу якості підземних вод під дією ставка-відстійника в Дніпропетровській області в Нікопольському районі. Виконані розрахунки динаміки формування зони забруднення, як при експлуатації зони забруднення, так і при закритті. Розрахунок виконаний на базі планової моделі геоміграції. Процес динаміки руху підземних вод розрахований на базі рівняння фільтрації. Приведені картини зони забруднення які формуються в підземному водоносному горизонті біля ставка-відстійника. Мета роботи: дослідження процесу забруднення підземних вод під дією ставка-відстійника. Об’єкт дослідження – процес формування зони забруднення. Предмет дослідження – визначення якості підземних вод. Методи дослідження – обчислювальний експеримент та математичне моделювання. Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані можуть бути використані для прогнозу якості підземних вод та оцінки величини екологічного збитку.
ENG: The master’s thesis considers the problem of forecasting groundwater quality under the action of a storage pond in the Dnipropetrovsk region in the Nikopol region. Calculations of dynamics of formation of a pollution zone, both at operation of a pollution zone, and at closing are executed. The calculation is based on the planned model of geomigration. The process of groundwater movement dynamics is calculated on the basis of the filtration equation. Pictures of the pollution zone formed in the underground aquifer near the storage pond are given. Purpose: study of the process of groundwater pollution under the action of the storage pond. The object of study - the process of forming a pollution zone. The subject of research is determination of groundwater quality. Research methods - computational experiment and mathematical modeling. The practical significance of the obtained results. The obtained data can be used to forecast groundwater quality and estimate the magnitude of environmental damage.
Description
Перевірку на плагіат випускної кваліфікаційної роботи кафедра ГВ робила самостійно
Keywords
забруднення підземних вод, ставок-відстійник, математична модель, groundwater pollution, mathematical model, storage rate, ВКР
Citation
Мамчур А. Є. Прогнозування забруднення підземних вод від ставка-відстійника : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Ю. Гунько ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 77 с.