ВКР КГВ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Розробка технології очистки стічних вод на борту космічного апарату
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Ждан, Юлія Олександрівна
  UKR: Система життєзабезпечення Міжнародної космічної станції обов’язково включає забезпечення екіпажу водою питної якості та очищення і знешкодження стічних вод. Вартість доставки води до МКС дуже висока, тому необхідно вдосконалювати технологічні схеми очищення стічних вод на борту космічного апарату з метою повторного використання води в повному замкненому циклі. Мета: розроблення технології очищення стічних (використаних) вод на борту космічного апарату. Об’єкт дослідження: процес очищення стічних вод на борту космічного апарату. Предмет дослідження: технологічні схеми для очищення стічних і питних вод на борту космічного апарату. Методи дослідження: дослідження виконані на підставі аналізу українських і зарубіжних наукових джерел і звітних даних про специфіку використання води на борту космічного апарату і способах очищення стічних вод. Для розроблення технології очищення стічних вод на борту космічного апарату, окрім світового досвіду, використані власні дослідження.
 • Item
  Прогнозування забруднення підземних вод від хвостосховища
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Чушев, Юрій Сергійович
  UKR: У роботі розглянуті основні проблеми, які зв’язані з експлуатацією хвостосховищ та можливості їх вирішення за допомогою математичного моделювання. Застосування математичних моделей дозволяє підвищити ступінь оборотної води у процес та її ступінь очистки. Комплексне застосування чисельного моделювання в даних технологіях дозволяє за короткий час приступити до вирішення задач даного класу з урахуванням індивідуальних особливостей хвостосховищ. Об’єкт дослідження: забруднення підземних вод від хвостосховища. Предмет дослідження: хвостосховище, яке є джерелом забруднення грунтів та підземних вод. Мета кваліфікаційної роботи: дослідження динаміки забруднення підземного водоносного горизонту під дією хвостосховища. Метод дослідження: чисельне моделювання гідродинаміки течиї і массопереносу. Практичне значення отриманих результатів: дані результати можуть бути використання для оцінки інтенсивності впливу від хвостосховища на якість підземних вод.
 • Item
  Моделювання роботи захисних споруд на водотоках
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Хітров, Сергій Віталійович
  UKR: У роботі розглянуті основні проблеми, які зв’язані з аварійним скидом стічних вод в акваторії річки, який приводить до забруднення води, на водозаборі. Розглянута математична модель процесу забруднення води в джерелі водопостачання . Приведено данні лабораторного експерименту по визначенню ефективності використання захисної стінки, для захисту водозабору. Об’єкт дослідження: процес забруднення річки та захист водозабору. Предмет дослідження: аналіз ефективності використання захисної стінки для захисту водозабору. Мета кваліфікаційної роботи: дослідження процесу захисту водозабору. Метод дослідження: математичне моделювання, лабораторний експеримент. Практичне значення отриманих результатів: дані результати можуть бути використання для підвищення ефективності роботи захисних споруд на водотоках.
 • Item
  Моделювання біологічної очистки води на рибній фермі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Побєдьонний, Руслан Павлович
  UKR: В даний час більша увага приділяється питанням очищення води. Одним із сучасних напрямків у цій галузі є метод ультрафільтрації. Він досить економічний і ефективний. Однак існує дефіцит розрахункових методів, які можна використовувати при проектуванні установок ультрафільтрації. В магістерської роботі розглядається розробка математичної моделі для оцінювання ефективність очистки води для рибної фермі за допомогою метода ультрафільтрації. Об'єкт дослідження – процес очистки води. Предмет дослідження – розробка математичної моделі для аналізу ефективності роботи установи ультрафільтрації. Мета роботи - розробка математичної моделі розрахунку ультрафільтрації. Метод дослідження - математичне моделювання. Практичне значення - розроблена методика дозволяє скоротити обсяг розрахункових робіт проектувальника.
 • Item
  Моделювання роботи біобасейну для приватного екопансіонату
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Оберемок, Ян Юрійович
  UKR: Магістерська робота присвячена дослідженню процесу біологічної очистки вод в біобасейні для приватного пансіонату. Дослідження проведене на базі натурного експерименту, та за допомогою обчислювального експерименту на базі кафедри «Гідравліка та водопостачання» Українського державного університету науки і технологій. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності очистки води на станціях аерації . Мета роботи : дослідження процесу біологічної очистки води в біобасейні. Об'єкт дослідження – процес біологічної очистки . Предмет дослідження – визначення ефективності роботи біобасейну . Методи дослідження – лабораторний експеримент та математичне моделювання . Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності очистки води в екопансіонатах.
 • Item
  Прогнозування забруднення підземних вод від ставка-відстійника
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Мамчур, Аліна Євгенівна
  UKR: В магістерській роботі розглянута задача прогнозу якості підземних вод під дією ставка-відстійника в Дніпропетровській області в Нікопольському районі. Виконані розрахунки динаміки формування зони забруднення, як при експлуатації зони забруднення, так і при закритті. Розрахунок виконаний на базі планової моделі геоміграції. Процес динаміки руху підземних вод розрахований на базі рівняння фільтрації. Приведені картини зони забруднення які формуються в підземному водоносному горизонті біля ставка-відстійника. Мета роботи: дослідження процесу забруднення підземних вод під дією ставка-відстійника. Об’єкт дослідження – процес формування зони забруднення. Предмет дослідження – визначення якості підземних вод. Методи дослідження – обчислювальний експеримент та математичне моделювання. Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані можуть бути використані для прогнозу якості підземних вод та оцінки величини екологічного збитку.
 • Item
  Моделювання очистки води на осетровій фермі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Коваленко, Антоній Станіславович
  UKR: Магістерська робота присвячена дослідженню процесу очистки води від осетрової ферми та селища. Для розрахунку використовувалися типові інженерні методики визначення ефективності роботи очисних споруд. Запропоноване нове сучасне обладнання для осетрової ферми та визначена його вартість. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності очистки води на осетрових фермах . Мета роботи : очистка води від осетрової ферми. Об'єкт дослідження – процес очистки стічних вод з ферми. Предмет дослідження – визначення ефективності очистки води з ферми. Методи дослідження – математичне моделювання . Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності очистки стічної води на осетровій фермі.
 • Item
  Експериментальне дослідження ефективності роботи горизонтального відстійника на Лівобережній станції аерації
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Шиман, Ілля Валерійович
  UK: Магістерська робота присвячена дослідженню ефективності роботи горизонтального відстійника на Лівобережній станції аерації. Дослідження проведене на базі лабораторного експерименту, та за допомогою обчислювального експерименту на базі кафедри «Гідравліка та водопостачання» ДНУЗТ. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності очистки води на станціях аерації.
 • Item
  Забруднення акваторії р. Дніпро при аварійному витоку хімічно-небезпечної речовини
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Яловий, Антон Сергійович
  UК: Річка Дніпро є важливим джерелом водопостачання. Але у випадку аварійних ситуацій можливе інтенсивне забрудненя цього джерела водопостачання. Тому важливою проблемою є створення математичних моделей за допомогою яких можливо прогнозувати динаміку забруднення акваторії при надзвичайних ситуаціях, що приводить до скиду значної кількості забруднювачів в річку.
 • Item
  Розрахунок аеротенка з зонами денітрифікації і нітрифікації
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Чоповцій, Ілля Костянтинович
  UK: Нітрифікація та денітрифікація являються важливими етапами біологічної очистки стічних вод, від ефективності яких, в тому числі, залежить вплив стічних вод на водні об’єкти. З огляду на це розрахунок споруд нітри- та денітрифікації, додержання вірних технологічних параметрів цих процесів є надзвичайно актуальною проблемою.
 • Item
  Дослідження роботи відстійника
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Скогорев, Вячеслав Олексійович
  UK: Відстійники різних типів є одним з головних елементів у системі відчищання стічних вод. Тому розрахунок відстійників в системі очистки води є важливою задачею. Аналіз літературних джерел по проблемі розрахунку відстійників свідчить про те що в даний час активно розвиваються інженерні методи, які спрямовані на отримання розрахункових залежностей зручних для практичного використання.
 • Item
  Розрахунок мембрани зворотного осмосу
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Романенко, Діана Максимівна
  UK: В роботі розглядається розрахунок мембрани в установці зворотного осмосу. Розроблено математичну модель процесу закупорювання мембрани при її експлуатації.
 • Item
  Радіоактивне забруднення водоймища при надзвичайній ситуації на хвостосховищі
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Проскурова, Катерина Євгенівна
  UK: Поблизу акваторії р.Дніпро розташована значна кількість хвостосховищ. В цих хвостосховищах знаходяться дуже забрудненні стічні води. У випадку аварійних ситуацій на цих хвостосховищах можливе дуже інтенсивне забруднення акваторії річки. Тому важливою проблемою є створення математичних моделей за допомогою яких можливо прогнозувати динаміку забруднення акваторії при надзвичайних ситуаціях.
 • Item
  Використання міських стічних вод для технічного водопостачання
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Мостовий, Олександр Анатолійович
  UK: На АЕС широко використовуються води для охолодження ряду споруд,як правило це води з водоймищ. Тобто, має місце суттєве антропогенне навантаження на природні водоймища. Пропонується використовувати на АЕС міські стічні води для технічного водопостачання спеціального обладнання. Використання цих вод потребує додаткового очищення на АЕС. В роботі розглядається очистка стічних вод на АЕС.
 • Item
  Оцінка ефективності використання водобійної стінки для захисту поверхневих вод від забруднення
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Мірошніченко, Владислав Русланович
  UK: Водобійна стінка є важливим елементом деяких гідротехнічних споруд. Ця стінка може також бути елементом захисту водного середовища від антропогенного забруднення. Для того щоб прогнозувати ефективність використання водобійної стінки для задач захисту водного середовища від забруднення необхідно мати математичні моделі. На базі таких моделей можна виконувати прогнозні розрахунки для обґрунтування раціональних параметрів стінок.
 • Item
  Моделювання забруднення підземних вод при аварійних розливах на залізничній станції Кільчень
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Мартинов, Євген Вікторович
  UK: У випадку надзвичайних ситуацій на залізниці трапляється витік різних речовин. Внаслідок цього має місце інтенсивне забруднення зони аерації та ґрунтових вод. Для практики потрібно мати математичні моделі, які дозволяли б визначати динаміку формування зон забруднення в підземних водах. Такі моделі дають можливість прогнозувати вплив аварійних розливів на стан водного середовища та оцінювати ефективність різноманітних захисних засобів. Розглядається процес забруднення підземних вод на залізничної станції Кільчень.
 • Item
  Експериментальне дослідження біологічної очистки води
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Липницький, Артем Валентинович
  UK: Магістерська робота присвячена дослідженню процесу біологічної очистки стічних вод в біореакторі. Дослідження проведене на базі лабораторного експерименту, та за допомогою обчислювального експерименту на базі кафедри «Гідравліка та водопостачання » ДНУЗТ. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності очистки води на станціях аерації.
 • Item
  Ліквідація області забруднення в зоні аерації на станції Пологи
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Крюков, Анатолій Андрійович
  UK: При транспортуванні рідинних вантажів, у випадку аварійних ситуацій, можливе інтенсивне забруднення зони аерації та з часом підземних вод. Тому важливою проблемою є прогнозування динаміки забруднення зони аерації з метою визначення часу, коли забруднювач досягне рівня підземних вод. Дуже важливою проблемою є розробка методів ліквідації областей забруднення в зоні аерації. Для цього потрібні спеціальні математичні моделі, що дозволяють визначити ефективність методів, що використовуються для захисту зони аерації та підземних вод.
 • Item
  Моделювання роботи біологічних очисних споруд у м. Панютино
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад В. Лазаряна, 2020) Козак, Владіслав Сергійович
  UK: Магістерська робота присвячена дослідженню процесу біологічної очистки стічних вод в біореакторі, що реконструюється в м. Панютино. Дослідження проведене на базі спеціалізованої математичної моделі. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності очистки води на станціях аерації .
 • Item
  Очистка стічних вод багатофункціонального комплексу «Олімпія» у м. Павлоград
  (Дніпровський національний університет транспорту ім. акад. В. Лазаряна, 2020) Горохов, Олексій Ігорович
  UK: Розвиток бізнесової діяльності потребує нових поглядів на створення концепції торгівельно - розважальних зон. Сучасні компанії потребують зручних та комфортних умов для плідної праці своїх робітників. Тому зростає потреба з застосуванням КНС у масштабах глобалізації сучасного простору. Сучасні каналізаційні системи і очисні споруди для торгових комплексів повинні справлятися з непростим завданням збору і утилізації господарсько-побутових, фекальних та зливових стоків. Справа в тому, що на такого роду об'єктах утворюються всі ці різновиди стічних вод, і, згідно з чинним на сьогоднішній день санітарним нормам і правилам, всі вони повинні відводитися в навколишнє середовище, будучи очищеними належним чином.