Експериментальне дослідження ефективності роботи горизонтального відстійника на Лівобережній станції аерації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Магістерська робота присвячена дослідженню ефективності роботи горизонтального відстійника на Лівобережній станції аерації. Дослідження проведене на базі лабораторного експерименту, та за допомогою обчислювального експерименту на базі кафедри «Гідравліка та водопостачання» ДНУЗТ. Отримані дані можуть бути використані для підвищення ефективності очистки води на станціях аерації.
EN: The master's thesis is devoted to the study of the efficiency of the horizontal settling tank at the Livoberezhna aeration station. The study was conducted on the basis of a laboratory experiment, and with the help of a computational experiment on the basis of the Department of "Hydraulics and Water Supply" DNUZT. The obtained data can be used to increase the efficiency of water treatment at aeration stations.
Description
Keywords
чистка води, горизонтальний відстійник, експеримент, water purification, horizontal settling tank, experiment, ВКР
Citation
Шиман І. В. Експериментальне дослідження ефективності роботи горизонтального відстійника на Лівобережній станції аерації : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник П. Б. Машихіна ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 71 с.
Collections