Дослідження та обґрунтування технічних можливостей обертання вантажних вагонів країн Європи і України в міжнародних сполученнях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота складається з вступу, 4 розділів та висновків. Загальний обсяг тексту – 96 сторінок, бібліографія включає 46 найменувань, в тексті 28 рисунків, 1 таблиця. Мета магістерської роботи: дослідження технічних можливостей обертання вантажних вагонів між Європою та Україною. Об'єкт дослідження: вантажні вагони ширини колії 1520 мм. Предмет дослідження: конструктивні особливості вантажних вагонів України для міжнародного сполучення з країнами ЄС. Методи дослідження: аналіз конструкцій вантажних вагонів, дослідження можливостей використання різних вантажних вагонів до міжнародних перевезень з урахуванням їх системи технічного обслуговування. У цій роботі розглядаються важливі наукові та практичні питання для вивчення особливостей міжнародної системи технічного обслуговування поїздів. Оскільки міжнародні вагони значно відрізняються від вітчизняних, для забезпечення сумісності необхідний певний ступінь адаптації. Це питання розглядається в даній роботі, де досліджуються розміри транспортного засобу та окремі частини вагона (ходові частини, автозчеп). На основі алгоритму методу SAW було встановлено бажану адаптацію системи технічного обслуговування вагонів для міжнародних вантажних перевезень. Проведено аналіз зносу колісних пар візків 18-100, виявлено основні несправності - тонкі гребені, гострі валики і повзуни. Різні перекоси буксового вузла і ресорного підвішування призводять до передчасного зносу колісних пар. Ці дослідження виявили необхідність розроблення заходів щодо продовження терміну служби коліс шляхом спеціального технічного обслуговування візків. Також було розроблено вдосконалені методи контролю технічного стану вузлів візка 18-100 для поліпшення якості ходових частин під час міжнародних перевезень і підвищення безпеки руху поїздів.
ENG: The master's thesis consists of an introduction, 4 chapters and conclusions. The total volume of the text is 96 pages, the bibliography includes 46 titles, 28 figures in the text, 1 table. The purpose of the master's work: the study of the technical possibilities of turning freight cars between Europe and Ukraine. Object of research: freight cars with a track width of 1520 mm. The subject of the study: structural features of freight cars of Ukraine for international connections with EU countries. Research methods: analysis of freight wagon structures, research into the possibilities of using various freight wagons for international transportation, taking into account their maintenance system. This work examines important scientific and practical issues for studying the features of the international train maintenance system. Since international carriages differ significantly from domestic carriages, a certain degree of adaptation is necessary to ensure compatibility. This issue is considered in this paper, which examines the dimensions of the vehicle and individual parts of the wagon (undercarriage, coupling). On the basis of the algorithm of the SAW method, the desired adaptation of the wagon maintenance system for international freight transportation was established. An analysis of the wear of wheel pairs of carts 18-100 was carried out, the main malfunctions were revealed - thin ridges, sharp rollers and sliders. Various misalignments of the axle assembly and spring suspension lead to premature wear of wheel pairs. These studies revealed the need to develop measures to extend the service life of wheels through special maintenance of carts. Also, improved methods of monitoring the technical condition of trolley 18-100 units were developed to improve the quality of running parts during international transportation and increase the safety of train traffic.
Description
Keywords
безпека руху поїздів, вантажні вагони, залізничний транспорт, технічне обслуговування поїздів, truck wagons, railway transport, maintenance of trains, safety of train traffic, ВКР
Citation
Коваленко В. В. Дослідження та обґрунтування технічних можливостей обертання вантажних вагонів країн Європи і України в міжнародних сполученнях : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 Залізничний транспорт / наук. керівник О. Г. Рейдемейстер ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 90 с.