“Хмари“ в наукових бібліотеках: реалії та перспективи (презентація)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Розглянуто питання звернення наукових бібліотек до ефективних практик цифрової стратегії – застосуванні «хмарних» технологій (ХТ). Представлено «хмарний» аспект сучасних цифрових бібліотечних сервісів інформаційної підтримки освіти та досліджень. Наприклад, у дистанційній освіті, в процесах покращення академічної доброчесності, репозитаріях, системах OJS, OCS та OMP, наукометричних системах Scopus, Web of Science, Google Scholar, онлайн-профілях науковців, сторінок у Вікіпедії, при розробці сайтів. ХТ є також як потужним інструментом вимірювання продуктивності роботи бібліотеки, проведення бібліотекознавчих досліджень, організації веб-конференцій, вебінарів, онлайн-нарад. Представлено бачення впливу «хмарних» технологій, у т.ч. Internet of Things (Інтернет речей) на майбутні практики наукових бібліотек.
RUS: Рассмотрены вопросы обращения научных библиотек к эффективным практикам цифровой стратегии – применении «облачных» технологий (ОТ). Представлен «облачный» аспект современных цифровых библиотечных сервисов информационной поддержки образования и исследований. Например, в дистанционном образовании, в процессах улучшения академической доброчестности, репозитариях, системах OJS, OCS и OMP, наукометрических системах Scopus, Web of Science, Google Scholar, онлайн-профилях ученых, страниц в Википедии, при разработке сайтов библиотек. ОТ также как мощным инструментом измерения производительности работы библиотеки, проведения библиотековедческих исследований, организации веб-конференций, вебинаров, онлайн-совещаний. Представлено видение влияния «облачных» технологий, в т.ч. Internet of Things (Интернет вещей) на будущие практики научных библиотек.
ENG: The paper highlights the issues when scientific libraries resort to the effective practices of digital strategy - the application of cloud technologies (CT). It presents the "cloud" aspect of modern digital library services of information support for education and research. For example, in distance education, in the processes of improving academic integrity, repositories, OJS, OCS and OMP systems, Scopus, Web of Science, Google Scholar scientometric systems, online profiles of scientists, pages in Wikipedia, at developing the library sites. CT is also a powerful tool for measuring library performance, conducting librarianship research, organizing the web conferences, webinars, and online meetings. The vision of cloud technologies impact is presented, including Internet of Things for the future practice of scientific libraries.
Description
Т. Колесникова:ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
наукові бібліотеки, «хмарні» технології, цифрові бібліотечні сервіси, Інтернет речей, майбутні практики університетських бібліотек, научные библиотеки, «облачные» технологии, цифровые библиотечные сервисы, Интернет вещей, будущие практики университетских библиотек, scientific libraries, cloud technologies, digital library services, Internet of Things, future university library practices, НТБ
Citation
Колесникова, Т. О. “Хмари“ в наукових бібліотеках: реалії та перспективи [Електроний ресурс] : [презентація] / Т. О. Колесникова // Наукова бібліотека в «хмарах»: реалії та перспективи : регіон. наук.-практ. семінар, 19 жовт. 2018 р. – Дніпро : ДНУЗТ, 2018. – 22 c.