Розробка сайту ветеринарної клініки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 116 сторінках, містить 82 ілюстрацій, 19 таблиць та 4 використаних джерел. В бакалаврській роботі створено сайт ветеринарної клініки, який представляє собою особистий кабінет ветеринара. Мета дипломного проекту – створення сайту, що являє собою систему керування записами про пацієнтів ветеринарної клініки для окремо взятого лікаря. Об’єкт дипломної роботи – швидка розробка сайтів на мові C#, використовуючи її можливості для роботи з базою даних через вбудовані можливості, такі як:  міграція – спеціальна можливість, завдяки якій таблиці бази даних будуються відносно створених класів у програмі;  спеціальне – API ASP.Net Identity, яке виконує дії по керуванню користувачами, паролями, даними профілю, ролями, підтвердженням електронною поштою, авторизації через сторонні сервіси. Предмет дипломної роботи – сайт, що використовується для ведення інформації про пацієнтів клініки та створення розкладу їх прийомів.
ENG: The bachelor's thesis is completed on 116 pages, contains 82 illustrations, 19 tables and 4 sources used. In the bachelor's work, the site of the veterinary clinic was created, which is a personal office of a veterinarian. The purpose of the diploma project is to create a website that is a system for managing patient records of a veterinary clinic for a single doctor. Thesis is the rapid development of sites in C #, using its capabilities to work with the database through built-in features such as:  migration - a special feature that allows database tables to be built relative to the classes created in the program;  special - API ASP.Net Identity, which performs actions to manage users, passwords, profile data, roles, email confirmation, authorization through third-party services. The subject of the thesis - a site used to maintain information about patients in the clinic and create a schedule of their receptions.
Description
Keywords
SQL, MS SQL, C#, ASP.NET, VETERINARY CLINIC, КІТ
Citation
Кроль М. Є. Розробка сайту ветеринарної клініки : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення / наук. керівник О. П. Іванов ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 116 с.