Єдина цифрова інфраструктура сучасної наукової бібліотеки на основі web-технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Цифровізація, розширення інформаційного середовища наукової бібліотеки та його інтеграція в глобальний цифровий простір потребують створення повноцінної багатофункціональної Web-орієнтованої екосистеми. Робота спрямована на дослідження раціональних шляхів та реалізацію окремих засобів у рамках інтерактивної інформаційної системи бібліотеки на основі Web-технологій, що містить у собі єдиний API-шлюз (сайт бібліотеки) та поєднує окремі автоматизовані бібліотечні інформаційні системи (АБІС). Методика. Дослідження проводилось на базі науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ). Проаналізовано структуру та стан існуючої морально застарілої інформаційної системи бібліотеки, заснованої на технологіях поділення підсистем на окремі сервіси. Розглянуто можливості та особливості переходу до єдиної інтерактивної системи за допомогою центрального Web-додатку, що поєднує розрізнені сервіси. Вона інтегрована в систему АБІС ІРБІС 64 (але може бути використана будь-яка АБІС). Увагу зосереджено на надійності та захисті даних користувачів від несанкціонованого доступу. Результати. Досліджені шляхи, засоби та особливості переходу до повноцінної багатофункціональної Web-орієнтованої екосистеми бібліотеки ДНУЗТ. Система передбачає власний API-інтерфейс, що дозволяє її легко масштабувати завдяки застосуванню сучасного фреймворку на базі Laravel – OctoberCMS. Система має панель адміністратора та користувача. Розроблено підсистему БД «Публікаційний профіль університетської науки», для забезпечення необхідного функціоналу якої створені плагіни та програми: 1) для синхронізації зі Scopus, Web of Science, Google Scholar – на мові Pyhton; 2) для формування автоматизованої звітності – на мові C# для ОС Windows. Наукова новизна. Дослідниками проаналізовані можливості й запропоновані оптимальні та ефективні рішення зі створення інтерактивної інформаційної системи бібліотеки на основі Web-технологій, що містить в собі єдиний API-шлюз (сайт бібліотеки) та поєднує окремі бібліотечні автоматизовані системи. Доведено, що застосування підвищеного рівня абстракції з використанням спеціалізованих PHP-фреймворків та технології ORM замість чистого SQL дозволяє зосередитися на розробці доволі складної за функціями й водночас простої з точки зору розробки системи, що за браком часу та матеріальних ресурсів у наукових бібліотеках України є досить ефективним. Виконані дослідження дозволяють стверджувати про часткову реалізацію в бібліотеці ДНУЗТ вимог до парадигми «Бібліотека 2.0». Практична значимість. Запропонована інтерактивна інформаційна система наукової бібліотеки дозволяє практично відмовитись від застосування громіздкої й морально застарілої системи ІРБІС 64 для обслуговування читачів (наявна можливість виконання замовлення друкованої літератури з особистого кабінету). Розроблене програмне забезпечення, яке виконує синхронізацію з ІРБІС мовою C#, дозволяє в майбутньому провести вивантаження даних з АБІС ІРБІС до будь-якої сучасної АБІС із відкритим вихідним кодом. Реалізація можливостей підсистеми «Публікаційний профіль університетської науки» дозволить отримувати статистично достовірну картину публікаційної активності та впливовості науковців, кафедр, університету в цілому.
ENG: Purpose. Digitization, expansion of the scientific library infomedia and its integration into the global digital space require the creation of a full-fledged, multifunctional Web-oriented ecosystem. The work is aimed at researching rational ways and implementation of separate tools within the framework of an interactive library information system on the basis of Web-technologies, which includes a single API gateway (library site) and combines separate library management systems (LMS). Methodology. The research was conducted on the basis of the Scientific and Technical Library of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (DNURT). We analysed the structure and condition of the existing out-of-dated library information system, based on the technologies of breaking up separate subsystems into separate services. We considered the possibilities and peculiarities of the transition to a single interactive system with the help of a central Web-application, which combines scattered services. This system is integrated into the system of «IRBIS-64» LMS (although any LMS can be used). Attention is focused on the reliability and protection of user data from unauthorized access. Findings. The ways, means and peculiarities of the transition to a full-fledged, multifunctional Web-oriented ecosystem of the DNURT library are explored. The system has its own API-based interface, which allows it to be easily scalable, thanks to the use of the current framework on the basis of Laravel – OctoberCMS. The system has an administrator and user panel. A subsystem – the DB «Publication Profile of University Science» –has been developed to provide the necessary functionality for plugins and applications: 1) for synchronization withScopus, Web of Science, Google Scholar – in Pyhton language; 2) for automated reporting – in C# language for Windows. Originality. The researchers analysed the possibilities and suggested optimal and effective solutions for creating an interactive information system of the library based on Web-technologies, which includes a single API gateway (library site) and combines separate library automation systems. It is proved that the application of the increased level of abstraction using specialized PHP-frameworks and ORM instead of pure SQL allows the developer to focus on the development of a rather complex and at the same time a simple system from the point of view of development, which is sufficiently effective in the absence of time and material resources in the scientific libraries of Ukraine. The performed researches allow to assert about the partial implementation of the «Library 2.0» paradigm requirements in the library of DNURT. Practical value. The offered interactive information system of the scientific library allows to practically abandon the cumbersome and morally outdated IRBIS 64 system in the issues of service for readers (there is an opportunity even to execute orders of printed literature in a personal account, like in user accounts of modern courier services). The developed software that synchronizes with IRBIS in the C# language allows to upload data from the IRBIS LMS to any modern open-source LMS in the future. Realization of possibilities of the subsystem «Publication Profile of University Science» will allow receiving a statistically reliable picture of the publication activity and influence of scientists, departments, university as a whole.
Description
І. Клюшник: ORCID 0000-0001-9939-0755, Т. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375, О. Шаповал: ORCID 0000-0002-2568-036X
Keywords
інтерактивна інформаційна система бібліотеки, бібліотека університету, науково-технічна бібліотека ДНУЗТ, АБІС, API-шлюз, Web-додаток, електронний каталог, науковий профіль ученого, library interactive information system, university library, Scientific and Technical Library of DNURT, OctoberCMS, Laravel, PostgreSql, LMS, API Gateway, Web-application, electronic catalogue, scientist profile, интерактивная информационная система библиотеки, библиотека университета, научно-техническая библиотека ДНУЖТ, АБИС, Web-приложение, электронный каталог, научный профиль ученого, КЕОМ, НТБ
Citation
Клюшник, І. А. Єдина цифрова інфраструктура сучасної наукової бібліотеки на основі web-технологій [Електронний ресурс] / І. А. Клюшник, Т. О. Колесникова, О. С. Шаповал // Наука та прогрес транспорту. – 2019. – № 1 (79). – URL: http://stp.diit.edu.ua/article/view/160434/162288.