Статті НБ (раніше НТБ)

Permanent URI for this collection

Статті НБ (раніше НТБ) EN: Articles of library

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 108
 • Item
  Library and Knowledge Management in Times of Crisis: Search for Effective Models of Activity
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2023) Kolesnykova, Tetiana O.
  ENG: In this issue, our contributors share their thoughts, ideas, and doubts, describing how they and their library teams have worked hard during the recent crisis years to develop, improve, or find effective models of operation to prepare for high-level negative events and minimise catastrophic consequences. Knowledge management is definitely about university libraries, which have shifted their role from accessing and managing information to accessing, sharing and managing knowledge. The papers describe the library experience of knowledge management in times of crisis as a combination of information, communication and human resource management. The crisis experience is considered in the context of the conference "University Library at a new stage of social communications development" 2023 as the experience gained in the working library environment of universities around the world, created in the rapidly changing, chaotic and often dangerous for people's health and life conditions of large-scale crisis events. By illustrating the challenges, surprises, and rewards we face in library and information science in different countries, we hope that the articles in this issue will provide us all with the motivation to keep going in a difficult period. At the very least, these articles will help readers to appreciate how our understanding of higher education librarianship continues to evolve in times of crisis.
 • Item
  Відкриті освітні ресурси та відкриті підручники в контексті укріплення потенціалу лідерства бібліотек ЗВО в доступності знань
  (Книжкова палата України ім. Івана Федорова, Київ, 2023) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Мета статті — довести можливість укріплення потенціалу лідерства бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО) України у формуванні екосистеми відкритих освітніх ресурсів (Open Educational Resources, OER) у державі, зокрема для подолання кризи нестачі сучасного доступного освітнього контенту українською мовою та формування пулу безоплатних, доступних, інклюзивних відкритих підручників для вищої освіти в період воєнного стану. Наголошено, що активне залучення бібліотек до процесів підтримки OER сприятиме подоланню трьох великих викликів в організації інформаційної підтримки освітньо-наукової діяльності ЗВО України під час кризи найвищого рівня. Це, по-перше, нестача сучасних підручників для вищої освіти, у тому числі для дистанційного, змішаного чи онлайн-навчання; по-друге, питання доступності електронних відкритих підручників, їх інклюзивності, безбар'єрності для будь-кого; по-третє, подолання тривалого системного лінгвоциду української мови в підручниках для ЗВО, зокрема в цифрових колекціях бібліотек. З'ясовано, що трирічні дослідження, реалізація пілотного проєкту та вже сталі практики підтримки відкритих підручників як частини OER в Українському державному університеті науки і технологій (УДУНТ) (м. Дніпро) і його науковій бібліотеці дали змогу розпочати в Україні створення пулу сучасних українських відкритих підручників з єдиною точкою доступу — Open Educational Resources Search Index (OERSI). Зауважено, що бібліотеки ЗВО України мають великий багаторічний досвід роботи у площині відкритості знань/інформації/ресурсів/послуг. Це сприятиме укріпленню потенціалу їх лідерства у прийнятті OER і розробленні моделей їх підтримки. Для формування дорожньої карти бібліотечного OER-ландшафту на місцевому, регіональному або національному рівнях українським фахівцям потрібні: концепція, структурні зміни, корегування переліку посад і посадових обов'язків, нові види послуг, програми з навчання.
 • Item
  Year of Sustainability, Openness, and New Roles: A Ukrainian University Library in Wartime
  (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2023) Kolesnykova, Tetiana O.
  ENG: One year of russia’s full-scale military invasion of Ukraine to seize its territory and destroy the Ukrainian people as a nation, its language, culture, scientific achievements, and educational traditions have demonstrated the incredible adaptability of universities and their libraries. This paper aims to analyze the administrative aspect of the urgent adaptation of library teams of Ukrainian higher education institutions to martial law conditions in the example of the Scientific Library of the Ukrainian State University of Science and Technologies (USUST). The paper considers the experience of survival, resilience, and adaptation of the USUST library to the war, which can be extrapolated to other libraries of Ukrainian higher education institutions. In addition, the study comparatively analyzes quantitative indicators of five university libraries as of January 1, 2022, and January 1, 2023. The main vectors of library activity are distance, openness, unification, and improvement of the single information space. The primary motivating factors for librarians’ resilience and adaptation to wartime working conditions are belief in the Armed Forces and the victory of Ukraine. The study emphasizes the importance of university libraries’ support of open educational resources as one of the methods of overcoming the Ukrainian linguocide. Library directors in wartime, with predominantly female staff, note the impact of psychological factors on their professional activities. Despite the threatening trends, libraries continue to support educational and scientific processes in their universities, launching new directions of activity.
 • Item
  Наближення Перемоги: про особисте та службове від директорки наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій
  (Stowarzyszenie EBIB, 2023) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Після 270 днів повномасштабної війни росії проти народу України, проаналізовано та виокремлено ключове розуміння того, що надає сенс життю і допомагає рухатися далі. Це, по-перше, війна продовжує забирати у нас нормальне життя, наш спокій, сон, рівновагу, але не може забрати в нас надію, право на любов і радість, право на подяку за кожен день і за ті дрібниці, які роблять нас в цю мить щасливими. По-друге, нам вдалося подолати страх, відчай, розгубленість тих перших днів завдяки родині та друзям, нашим славним воїнам, а також завдяки роботі. На прикладі Наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій (м. Дніпро) представлений інноваційний для України напрям підтримки Відкритих освітніх ресурсів (OER) в умовах кризового стану та фізичної недоступності друкованих фондів і цифрових локальних колекцій. Перехід університету на дистанційне, змішане чи онлайн-навчання дозволив Бібліотеці зосередитись на OER і здійснювати інформаційну підтримку освітніх процесів. Була застосована «Тактика маленьких кроків – потроху, але постійно», бо ми стоїмо перед викликом тривалої і виснажливої війни та ніби переходимо з моделі «спринт» на модель «марафону». Тактика маленьких кроків передбачає різні етапи та різні види заходів Бібліотеки з розбудови потенціалу створення, використання, перепрофілювання, адаптації та розповсюдження OER. Наприклад, завдяки партнерству викладачів-авторів і бібліотекарів було створено 5 відкритих підручників, які розміщено в інституційному репозитарії та інтегровано в міжнародну систему OERSI (Open Educational Resources Search Index).
 • Item
  Zbliżając się do ZWYCIĘSTWA: osobiste i zawodowe spostrzeżenia dyrektora Biblioteki Naukowej Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Nauki i Technologii
  (Stowarzyszenie EBIB, Warszawa, 2023) Kolesnykowa, Tetiana
  POL: Streszczenie: Po 270 dniach wojny na pełną skalę prowadzonej przez Rosję z narodem ukraińskim przeanalizowano i podkreślono, co nadaje sens naszemu życiu i pomaga iść naprzód. Po pierwsze wojna nieustannie odbiera nam normalne życie, spokój, sen, równowagę, ale nie może odebrać nam nadziei, prawa do miłości i radości, prawa do wdzięczności za każdy dzień i za te małe rzeczy, które uszczęśliwiają nas w tej chwili. Po drugie dzięki rodzinie i przyjaciołom, naszym wspaniałym żołnierzom, udało nam się przezwyciężyć strach, rozpacz, zamęt tych pierwszych dni. Stało się to także dzięki pracy. Na przykładzie Biblioteki Naukowej Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Nauki i Technologii (Dniepr) przedstawiono innowacyjny dla Ukrainy kierunek rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), zainicjowany w warunkach kryzysu i fizycznej niedostępności drukowanych zbiorów i cyfrowych lokalnych kolekcji. Przejście uczelni na kształcenie na odległość, mieszane lub online pozwoliło bibliotece skupić się na OZE i zapewnić wsparcie informacyjne dla procesów dydaktycznych. Zastosowano „taktykę małych kroków: małymi krokami, ale nieustannie”. Ponieważ stoimy przed wyzwaniem długiej i wyczerpującej wojny, dlatego też wydaje się, że przechodzimy od modelu „sprintu” do modelu „maratonu”. Taktyka małych kroków obejmuje różne etapy i różne rodzaje działań biblioteki w zakresie rozwoju potencjału, tworzenia, wykorzystywania, zmiany profilu, adaptacji i rozpowszechniania OZE.
 • Item
  Про дистанційне навчання, відкриті освітні ресурси та роль в цих процесах університетських бібліотек
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Колесникова, Тетяна Олександрівна; Горбова, Олександра Вікторівна; Щербатюк, Тетяна Григорівна
  UKR: Мета. Покращити розуміння університетських спільнот (викладачів, студентів, бібліотекарів) щодо розвитку дистанційного навчання, відкритих освітніх ресурсів та нової ролі університетських бібліотек в цих процесах. Методика. Основні дані щодо розвитку дистанційного навчання, OER та збільшення ролі в цих процесах університетських бібліотек були отримані завдяки аналізу фахових публікацій у періодичних виданнях і на сайтах університетів світу, застосуванню методів включеного і зовнішнього спостереження, опису власного досвіду авторів (директорки наукової бібліотеки, доцента з IT-дисциплін і завідувачки відділу наукової бібліотеки), які працюють в Українському державному університеті науки і технологій (Дніпро, Україна). Результати. Встановлено, що впровадження систем дистанційного навчання, використання та наявність відкритих (краще – безкоштовних) джерел інформації на платформах відкритого доступу чи відкритих освітніх ресурсів (OER), обмін науковими дослідженнями в цифровому науковому просторі тощо – ці складові тісно по’вязані між собою та використовуються серед викладачів, науковців, студентів. Дистанційна освіта потребує включення в процеси як викладачів – авторів відкритих освітніх ресурсів, так і працівників окремих служб, що здійснюють інформаційну та ІТ-підтримки викладачів і створених ними ресурсів. Такими структурами є університетські бібліотеки, які одними з перших підтримали філософію відкритості та включились в процеси підтримки відкритого доступу, відкритої науки, відкритої освіти на базі інтелектуальних інформаційних систем і технологій. Розглянуто досвід наукової бібліотеки УДУНТ – структури, що уможливлює онлайн доступ до текстових і нетекстових OER як необхідного елементу при забезпеченні обмеженої особистої взаємодії між викладачем і студентом, що навчається. Висновки. Сьогодні, в часи кризи, спричиненої пандемією Covid 19 та війною в Україні, активно закладаються основи, щоб надання освітніх послуг в університетах, зокрема, дистанційної освіти, стало динамічним і багатовимірним. Необхідним є інтегрування електронних бібліотечних ресурсів з платформами дистанційного навчання для забезпечення безперешкодного доступу студентів і викладачів.
 • Item
  The New Evolutionary Trajectory of University Libraries: The Editor-in-Chief’s View
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Kolesnykova, Tetiana O.
  ENG: The paper provides a brief overview of the events/issues that the authors of the 7(2022) issue of the UniLibNSD journal cover in their articles. The authors' many issues are highlighted through evidence of the nature of these challenges, as well as theoretical and concrete examples of how to address them. At a time of tectonic shifts in global geopolitics, climate change, digital development, the fight against the COVID 2019 pandemic, social transformations, librarians have witnessed russia's full-scale aggression against Ukraine and against world democracy, including the terrible destruction of Ukrainian libraries and archives by russian terrorists who continue their fierce offensive against the world's documentary heritage. That is why most of the authors challenge traditional concepts of librarianship, argue that libraries are not neutral, and call on the world's librarians to take active measures to prevent genocide, anti-racist and anti-oppressive practices for the benefit of both users and the profession itself.
 • Item
  Descartes on Open Knowledge and Human Perfection
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Kolesnykova, Tetiana O.; Malivskyi, Anatolii M.
  ENG: Purpose. The purpose is to justify the validity of interpreting Descartes’ teachings as an enquiry into the search for forms and means of improving human nature, which implies a focus on the way he understands the openness of knowledge and education. The problem is considered from the perspective of representatives of university commu-nities (teachers and librarians), historically included in the communication structure and system of the institution, including through the creation, management, use, preservation and dissemination of knowledge. Theoretical basis. One of the tenets of Descartes’ teachings is his desire to improve the human being. For our consideration, it is fun-damentally important that Descartes uses "knowledge" not only in a narrow sense – as natural scientific knowledge, but also in a broader sense. In the context of the theme of the study, the most important case is when the thinker re-calls the knowledge that every person experiences without referring to philosophy. It is this knowledge that, for Descartes, is key in resolving the central problem of his ethics – how can human nature be perfected? For our con-sideration of Descartes’ key points, it is fair to focus on the manifestation of the phenomenon of altruism in Des-cartes’ philosophy and on the representative fact of his inner openness – his willingness to engage in dialogue. He appreciates and encourages his interlocutors to turn to books, which are a form of representation of the vivid person-alities of their authors. Originality. For the first time in the research literature, the thesis of René Descartes as one of the forerunners of the open knowledge system is substantiated. The arguments are given for the validity of Des-cartes’ interpretation of the demand of his own epoch for the search of effective forms of human improvement. Conclusions. The idea of justification of Descartes’ philosophical legacy as a predictor of open knowledge became possible under the condition of paying attention to the anthropological turn he made and finding substantive ana-logues of openness, including open education. Drawing on Christianity as the basis for altruism, Descartes demon-strates a caring attitude towards the achievements of previous generations on the path of personal self-development. His attention is rightly drawn to education and books as representations of vibrant personalities. Their authentic and productive assimilation is possible only under the condition of a caring attitude towards the public good, which in-volves the intellectual volunteering of teachers and librarians. It is about self-realization through altruistic self-improvement, i.e. intellectual charity, which is especially evident today during martial law in Ukraine and is volun-tary, conscious and free work for the benefit of others.
 • Item
  Challenges, Opportunities and Prospects of University Libraries in the Global Scenario of Uncertainty: UniLibNSD Editor's View
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2021) Kolesnykova, Tetiana O.
  ENG: The global scenario of uncertainty caused by the COVID-19 pandemic demonstrated how quickly university libraries can respond to changes in the educational and research ecosystems of their institutions. The new (6th) issue of the journal “University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings” is exactly about this. The papers discuss new behaviours / work of library staff based on digital communication technologies, our projects, our goals, our hopes, as well as our doubts and concerns for the maximum contribution of libraries to the development of university communities in a constantly changing world. Full-length articles about the most interesting world library and information practices and ideas were selected, reviewed and recommended by members of the international editorial board of the similarly-named conference (UniLibNSD-2021), which was held in a hybrid format on October 7-8, 2021 in Dnipro, Ukraine. The title “University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings” has been accepted in Scopus (2021).
 • Item
  First Steps Before the Jump: Ukrainian University Librarians Survey about OER
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2021) Kolesnykova, Tetiana O.; Matveyeva, Olena V.
  ENG: Objective. The authors study: 1) the level of awareness of librarians of Ukrainian universities about Open Educational Resources (OER); 2) the ability of librarians to provide support services for the development, creation and use of OER in teaching, learning, research. Methods. The study was conducted by methods of analysis of professional literature, online survey (questionnaires) and analysis of the results. The questionnaires “Library of Higher Education Institution in Support of Distance Learning: Open Educational Resources” was distributed from 20.04. until 20.05.2021 among 137 directors of libraries of higher education institutions of Ukraine. Responses came from 77 libraries. The questionnaire consisted of 9 open-ended and closed-ended questions to allow researchers to get a holistic picture of the research process. Results. The analysis of 77 questionnaires showed that the vast majority of free HEI libraries in Ukraine have extensive experience in working with electronic educational resources. Ranking by resource type prove that 95.89% of library collections are the own generation resources (HEI authors): databases, incl. repositories. The concept of "Open Educational Resources" (OERs) is familiar and understandable to 84.42% of respondents. At the same time, 75.32% are already involved in supporting the OER. Librarians may catalog them (21.92%) or not catalog (32.88%). Among the OER types supported by librarians, educational materials (77.05%) and textbooks (55.74%) predominate. The closest partnership of librarians in OER support (except for teachers) is with the specialists of IT services (66.13%). Conclusions. Despite the still spontaneous, chaotic and little-studied nature of the library movement towards OER, librarians are well aware of this issue. At the same time, 96.1% of respondents want to improve their competencies in the direction of supporting open educational resources. This is very important, because it is the understanding and acceptance of OER that is crucial for a long-term vision of this movement. That is why specific aspects, such as organizational, economic, personnel and motivational, need urgent further study.
 • Item
  Internet Resources for Qualification Upgrade, Scientific, Educational and Professional Activities
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2021) Matveyeva, Olena V.; Shytikova, Tetiana M.; Yunakovska, Victoriia V.; Voitovych, Olha V.
  EN: Objective. The article aims to familiarize with online resources, useful to librarians, scientists, teachers, and students. Methods. Overview of online resources for distance learning, qualification upgrade, scientific, educational and professional activities. Results. The description and characteristics of Internet resources for scientific, educational and professional activities is given. Conclusions. Distance learning is an important component of continuous professional development, a convenient modern format of professional improvement. The advantage of distance learning is the opportunity to learn at a convenient time and in any place. The use of modern Internet tools (including author identifiers) in your activities opens up new opportunities.
 • Item
  Ресурсы открытого доступа как ключ к глобальному изменению в образовании: роль университетских библиотек
  (Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Мінск, 2021) Колесникова, Татьяна Александровна
  RUS: Рассматривается получение новых знаний в области открытого образования и его обязательного элемента – открытых образовательных ресурсов (OER). Библиотечно-информационные специалисты, студенты, преподаватели вузов дополнят свои знания по вопросам: 1) Преимущества открытого образования и OER; 2) Роль университетских библиотекарей в проектах OER; 3) Европейская сеть библиотекарей открытого образования (ENOEL) и ее члены от Украины и Беларуси и др.
 • Item
  Развитие цифрового ландшафта научной коммуникации: университетская библиотека как издатель
  (Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Мінск, 2019) Колесникова, Татьяна Александровна
  RUS: Представлено относительно новое для стран Восточной Европы направление работы университетских библиотек – цифровое научное издательство. Раскрыта роль библиотеки как научного издательства (Library as Scholarly Publishing) в формировании новой инфраструктуры научных коммуникаций. К цифровым инициативам научной коммуникации, представляющим интерес в рамках этой статьи, относятся электронные журналы, электронные архивы, конференц-системы, основанные на открытом доступе. Раскрыто понятие “библиотечные издательские услуги”. Показана роль Library Publishing Coalition в мировом развитии библиотечных издательств и улучшении компетентностей научных библиотекарей.
 • Item
  Сучасна бібліотека ВНЗ очима студентів: за результатами соціологічного дослідження
  (Книжкова палата України імені Івана Федорова, м. Київ, 2009) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: В статті розглядаються дані, отримані при проведенні соціологічного дослідження серед студентства Дніпропетровська. Висвітлюється місце бібліотеки і роль читання в житті сучасних студентів, визначається рівень їх інформаційної культури, надається рейтинг джерел інформування.
 • Item
  Інформаційно-вимірювальна система випробування гідравлічних передач тепловозів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Жуковицький, Ігор Володимирович; Клюшник, Ігор Анатолійович; Очкасов, Олександр Борисович; Коренюк, Роман Олександрович
  UKR: Стаття спрямована на розгляд процесу розробки інформаційно-вимірювальної системи випробування гідравлічних передач тепловозів, що дасть можливість отримання вихідних даних для проведення подальших досліджень із визначення технічного стану гідравлічних передач тепловозів. Необхідно проаналізувати удосконалення технології заводських післяремонтних випробовувань гідропередач шляхом автоматизації існуючих стендів випробувань гідравлічних передач згідно технічних умов тепловозоремонтних підприємств. Це досягається з урахуванням детального огляду уже існуючих закордонних інформаційно-вимірювальних систем випробування гідравлічних передач тепловозів, кар’єрних самоскидів БелАЗ, аеродромних тягачів, шлаковозів, ваговозів, колісних бульдозерів БелАЗ, деяких марок тракторів тощо. Передбачається вирішення задачі створення інформаційно-вимірювальної системи випробувань гідравлічних передач тепловозів, відштовхуючись, в першу чергу, від можливості автоматизації вже існуючого стенду випробувань гідравлічних передач тепловозів на Дніпропетровському заводі по ремонту тепловозів «Промтепловоз». Методика. В роботі дослідниками була запропонована методика створення мікропроцесорної автоматизованої системи стендових випробувань гідравлічних передач тепловозів в умовах локомотиворемонтного заводу. Вона діє шляхом обґрунтування вибору необхідних датчиків, а також застосування необхідних апаратних та програмних засобів для побудови інформаційно-вимірювальної системи. Результати. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано необхідність удосконалення заводських стендових випробувань гідравлічних передач шляхом створення мікропроцесорної системи випробувань, спираючись на досвід створення подібних систем за кордоном. Подальші наукові дослідження повинні бути спрямовані на підвидщення точності та частоти збору інформації шляхом застосування більш сучасних та надійних датчиків у тандемі з використанням програмних фільтрів електромагнітних та інших перешкод. Наукова новизна. Авторами була розроблена інформаційно-вимірювальна система, яка удосконалює процес випробування гідравлічних передач за рахунок автоматизації та підвищення точності вимірювань контрольних параметрів. Результати вимірювань є вихідними даними для проведення подальших досліджень із метою визначення технічного стану гідравлічної передачі УГП750-1200 під час заводських післяремонтних випробувань. Практична значимість. У роботі запропоновано варіант створення мікропроцесорної системи випробувань гідравлічної передачі тепловозів, який не має аналогів в Україні. Автоматизований збір даних при випробуваннях дозволить фіксувати швидкоплинні процеси для визначення технічного стану гідравлічної передачі.
 • Item
  Єдина цифрова інфраструктура сучасної наукової бібліотеки на основі web-технологій
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Клюшник, Ігор Анатолійович; Колесникова, Тетяна Олександрівна; Шаповал, Олександр С.
  UKR: Мета. Цифровізація, розширення інформаційного середовища наукової бібліотеки та його інтеграція в глобальний цифровий простір потребують створення повноцінної багатофункціональної Web-орієнтованої екосистеми. Робота спрямована на дослідження раціональних шляхів та реалізацію окремих засобів у рамках інтерактивної інформаційної системи бібліотеки на основі Web-технологій, що містить у собі єдиний API-шлюз (сайт бібліотеки) та поєднує окремі автоматизовані бібліотечні інформаційні системи (АБІС). Методика. Дослідження проводилось на базі науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ). Проаналізовано структуру та стан існуючої морально застарілої інформаційної системи бібліотеки, заснованої на технологіях поділення підсистем на окремі сервіси. Розглянуто можливості та особливості переходу до єдиної інтерактивної системи за допомогою центрального Web-додатку, що поєднує розрізнені сервіси. Вона інтегрована в систему АБІС ІРБІС 64 (але може бути використана будь-яка АБІС). Увагу зосереджено на надійності та захисті даних користувачів від несанкціонованого доступу. Результати. Досліджені шляхи, засоби та особливості переходу до повноцінної багатофункціональної Web-орієнтованої екосистеми бібліотеки ДНУЗТ. Система передбачає власний API-інтерфейс, що дозволяє її легко масштабувати завдяки застосуванню сучасного фреймворку на базі Laravel – OctoberCMS. Система має панель адміністратора та користувача. Розроблено підсистему БД «Публікаційний профіль університетської науки», для забезпечення необхідного функціоналу якої створені плагіни та програми: 1) для синхронізації зі Scopus, Web of Science, Google Scholar – на мові Pyhton; 2) для формування автоматизованої звітності – на мові C# для ОС Windows. Наукова новизна. Дослідниками проаналізовані можливості й запропоновані оптимальні та ефективні рішення зі створення інтерактивної інформаційної системи бібліотеки на основі Web-технологій, що містить в собі єдиний API-шлюз (сайт бібліотеки) та поєднує окремі бібліотечні автоматизовані системи. Доведено, що застосування підвищеного рівня абстракції з використанням спеціалізованих PHP-фреймворків та технології ORM замість чистого SQL дозволяє зосередитися на розробці доволі складної за функціями й водночас простої з точки зору розробки системи, що за браком часу та матеріальних ресурсів у наукових бібліотеках України є досить ефективним. Виконані дослідження дозволяють стверджувати про часткову реалізацію в бібліотеці ДНУЗТ вимог до парадигми «Бібліотека 2.0». Практична значимість. Запропонована інтерактивна інформаційна система наукової бібліотеки дозволяє практично відмовитись від застосування громіздкої й морально застарілої системи ІРБІС 64 для обслуговування читачів (наявна можливість виконання замовлення друкованої літератури з особистого кабінету). Розроблене програмне забезпечення, яке виконує синхронізацію з ІРБІС мовою C#, дозволяє в майбутньому провести вивантаження даних з АБІС ІРБІС до будь-якої сучасної АБІС із відкритим вихідним кодом. Реалізація можливостей підсистеми «Публікаційний профіль університетської науки» дозволить отримувати статистично достовірну картину публікаційної активності та впливовості науковців, кафедр, університету в цілому.
 • Item
  Університетські бібліотеки в підтримці дистанційного навчання та наукових досліджень: партнерський аспект
  (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 2020) Колесникова, Тетяна Олександрівна
  UKR: Бібліотеки вишів України з початку 2000-х років переживають трансформаційні процеси, спрямовані в т.ч. на інтеграцію бібліотечних колекцій, послуг, персоналу з IT-технологіями / ресурсами для розвитку сучасної інфраструктури освіти і науки. Важливим аспектом при цьому є партнерство як комплекс багатоваріантних відносин між бібліотеками закладів вищої освіти, метою яких є забезпечення (ресурсне, сервісне, організаційне, інтелектуальне тощо) максимального задоволення навчальних, наукових, культурних потреб університетських спільнот. Даний аспект став визначальним для створення та розвитку Регіонального тренінгового «Центру компетентностей наукового бібліотекаря», що діє в рамках «Дніпровського консорціуму університетів», та щорічної міжнародної конференції "University Library at a New Stage of Social Communications Development". Проекти реалізуються на базі науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
 • Item
  Conference Time in the Library and Information Sciences. Part 2: Analysis of Publication Activity and Citation
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2020) Kolesnykova, Tetiana O.
  ENG: Objective. The second part “Conference time in the library and information sciences” of the study is aimed at conducting a bibliometric analysis of the publication activity and citation of the authors presenting their papers at international conferences indexed in Scopus and/or Web of Science (CC). Methods. Bibliometric analysis of publications that are Conference proceeding (“proceedings paper” and/or “conference paper”) was carried out using the Scopus and Web of Science (CC) citation databases. Using a comparative analysis, the obtained data, covering the “conference paper”/“proceedings paper” publication type for all years of their reflection in each of the databases, as well as in chronological frames from 2016 to 01.06.2020 were studied. Results. Analysis of the publication activity of LIS university (academic) researchers shows that Scopus (n=4561) contains more documents than WoS database (n=4145). The growth of Open Access (OA) documents in both databases is significant since 2000. But the period 2016-01.06.2020 demonstrates a slight dominance of the number of OA publications in Scopus (n=192) compared to WoS (n=185). Distribution data by authors, universities, countries, knowledge areas were also obtained. Citation analysis shows poor results on both bases, which may be due to the focus of conferences on rapidly changing topics. Conclusions. Showing the relatively low LIS coverage in university research, as well as low citation rates, this paper demonstrates that LIS researchers/practitioners need to create more quality publications to be recognized as an important area. The author hopes that this work will generate great research interest in the field of LIS and understanding the great value of Conference proceeding as a publication containing original/primary research results.
 • Item
  Conference Time in The Library and Information Sciences. Part 1: Conference Proceedings and Proceedings (Conference) Paper
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2020) Kolesnykova, Tetiana O.
  ENG: Objective. This study aims 1) to acquire new information on alternative conference formats, including in the field of Library and Information Science (LIS), which have arisen as a result of the COVID-19 pandemic and restrictions on physical communication; 2) to clarify the role of such a communication channel as Conference proceedings within the scientific ecosystem, as well as the concepts "proceedings paper" and "conference paper". Methods. Examining the new conference formats and special features of the Conference proceedings involved the content from the web-sites of international conferences in the field of LIS and related sciences, the analysis of subject-specific papers and data from the bibliographic and abstract databases such as Scopus and the Web of Science Core Collection (WoS). Results. It has been proven that over the year 2020 the online and hybrid events have become an alternative format of physical conferences. It has been confirmed that the Conference proceedings from the influential international conferences refer to the types of publications categorized as "high-quality papers". The peculiarity of LIS university researchers is that, in addition to studying problems focused only on the library activities, there is a need to conduct research into various subjects that are major for their institutions. Conference proceedings can be published as a book (a series of books), in a journal, or as a serial publication. Papers from them may be indexed by WoS (as "proceedings paper") and/or by Scopus (as "conference paper"); however, the impact factors of the publications themselves are not available in these databases. Conclusions. In the year 2020, the new pandemic reality, representing a circumstance of irresistible force, stimulated the flourishing of creative and technological solutions for online conferences. For international conferences, it is mandatory to publish the materials presented by their participants. Proceedings paper (conference paper) in journals are similar to standard journal articles in their structure but they have a less rigorous review process, they are published faster at a lower scientific impact (citation level).
 • Item
  Remote Work Format of University Libraries. Comparative Characteristic of The Software for Digital Scientific Communication
  (Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2020) Savelieva, Olena A.; Savina, Olha P.; Romanko, Viktoriia M.; Voitovych, Olha V.
  EN: Objective. Research of the experience of mass implementation of the remote format of work in Ukrainian university libraries during the period of isolation caused by the COVID-19 pandemic, analysis of work in various communication systems and programs. Evaluation of the possibility of the most optimal choice of software for remote working. Methods. We used the analysis and interpretation of the data of the work of six applications used in organizing remote work in the university library: Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, and Viber. The combination of analytical and practical research methods made it possible to optimize the choice of software for the remote format of work of university libraries during the isolation period. Results. The study of the use efficiency of Hangouts, Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, as well as a survey conducted during the pandemic of the opinions of employees of the scientific and technical library of the Dnipro National University of Railway Transport (DNURT) on the experience of remote work, made it possible to identify the main difficulties in organizing remote work of the library. The practice of applying and mastering application programs of digital communication revealed the potential of remote work of the university library and played the role of a catalyst in the development of a remote work format. Conclusions. To conduct a high-quality online webinar for free, you need to decide on a service that is time-tested and has a good reputation among users. It will be reliable, provide all the necessary functionality for the implementation of high-quality online content. It is important to read as many feedbacks as possible.