Про дистанційне навчання, відкриті освітні ресурси та роль в цих процесах університетських бібліотек

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Покращити розуміння університетських спільнот (викладачів, студентів, бібліотекарів) щодо розвитку дистанційного навчання, відкритих освітніх ресурсів та нової ролі університетських бібліотек в цих процесах. Методика. Основні дані щодо розвитку дистанційного навчання, OER та збільшення ролі в цих процесах університетських бібліотек були отримані завдяки аналізу фахових публікацій у періодичних виданнях і на сайтах університетів світу, застосуванню методів включеного і зовнішнього спостереження, опису власного досвіду авторів (директорки наукової бібліотеки, доцента з IT-дисциплін і завідувачки відділу наукової бібліотеки), які працюють в Українському державному університеті науки і технологій (Дніпро, Україна). Результати. Встановлено, що впровадження систем дистанційного навчання, використання та наявність відкритих (краще – безкоштовних) джерел інформації на платформах відкритого доступу чи відкритих освітніх ресурсів (OER), обмін науковими дослідженнями в цифровому науковому просторі тощо – ці складові тісно по’вязані між собою та використовуються серед викладачів, науковців, студентів. Дистанційна освіта потребує включення в процеси як викладачів – авторів відкритих освітніх ресурсів, так і працівників окремих служб, що здійснюють інформаційну та ІТ-підтримки викладачів і створених ними ресурсів. Такими структурами є університетські бібліотеки, які одними з перших підтримали філософію відкритості та включились в процеси підтримки відкритого доступу, відкритої науки, відкритої освіти на базі інтелектуальних інформаційних систем і технологій. Розглянуто досвід наукової бібліотеки УДУНТ – структури, що уможливлює онлайн доступ до текстових і нетекстових OER як необхідного елементу при забезпеченні обмеженої особистої взаємодії між викладачем і студентом, що навчається. Висновки. Сьогодні, в часи кризи, спричиненої пандемією Covid 19 та війною в Україні, активно закладаються основи, щоб надання освітніх послуг в університетах, зокрема, дистанційної освіти, стало динамічним і багатовимірним. Необхідним є інтегрування електронних бібліотечних ресурсів з платформами дистанційного навчання для забезпечення безперешкодного доступу студентів і викладачів.
ENG: Objective. The article is aimed to improve the understanding of university communities (teachers, students, librarians) concerning the development of distance learning, open educational resources, and the new role of university libraries in these processes. Methods. The main data on the development of distance learning, OER, and increasing the role of university libraries in these processes were obtained due to the analysis of professional publications in periodicals and on the university websites of around the world, the application of methods of method of participant and non-participant observation, a description of the authors’ own experience (the director of the scientific library, the associate professor of IT disciplines and the heads of the scientific library departments) who work at the Ukrainian State University of Science and Technologies (Dnipro, Ukraine). Results. It has been established that the implementation of distance learning systems, the use and availability of open (preferably free) information sources on open access platforms or open educational resources (OER), exchange of scientific research in the digital scientific space, etc. – these components are closely interconnected and used among teachers, scientists, students. Distance education requires inclusion in the processes of both teachers – authors of open educational resources, and employees of certain services providing information and IT support for both teachers and the resources created by them. Such structures are university libraries, which were among the first to support the philosophy of openness and to join the processes of supporting open access, open science, and open education based on intellectual information systems and technologies. The experience of the scientific library of USUST is considered – a structure that enables online access to text and non-text OER as a necessary element while ensuring limited personal interaction between a teacher and a student. Conclusions. Today, during the crisis caused by the Covid-19 pandemic and the war in Ukraine, the foundations are being actively laid to make the provision of educational services at universities, in particular distance education, dynamic and multidimensional. It is necessary to integrate electronic library resources with distance learning platforms to ensure unhindered access for students and teachers.
Description
Т. Колесникова: ORCID: 0000-0002-4603-4375; О. Горбова: ORCID 0000-0002-5612-2715; T. Щербатюк: ORCID 0000-0002-2547-4099
Keywords
дистанційне навчання, дистанційна освіта, відкриті освітні ресурси, роль університетської бібліотеки, бібліотекарі українських університетів, Український державний університет науки і технологій, distance learning, distance education, open educational resources, OER, university libraries role, librarians of Ukrainian universities, Ukrainian State University of Science and Technologies, КІТ, НБ
Citation
Колесникова Т. О., Горбова О. В., Щербатюк Т. Г. Про дистанційне навчання, відкриті освітні ресурси та роль в цих процесах університетських бібліотек. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2022. No. 7. Р. 66–77. DOI: 10.15802/unilib/2022_271088.