First Steps Before the Jump: Ukrainian University Librarians Survey about OER

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Abstract
ENG: Objective. The authors study: 1) the level of awareness of librarians of Ukrainian universities about Open Educational Resources (OER); 2) the ability of librarians to provide support services for the development, creation and use of OER in teaching, learning, research. Methods. The study was conducted by methods of analysis of professional literature, online survey (questionnaires) and analysis of the results. The questionnaires “Library of Higher Education Institution in Support of Distance Learning: Open Educational Resources” was distributed from 20.04. until 20.05.2021 among 137 directors of libraries of higher education institutions of Ukraine. Responses came from 77 libraries. The questionnaire consisted of 9 open-ended and closed-ended questions to allow researchers to get a holistic picture of the research process. Results. The analysis of 77 questionnaires showed that the vast majority of free HEI libraries in Ukraine have extensive experience in working with electronic educational resources. Ranking by resource type prove that 95.89% of library collections are the own generation resources (HEI authors): databases, incl. repositories. The concept of "Open Educational Resources" (OERs) is familiar and understandable to 84.42% of respondents. At the same time, 75.32% are already involved in supporting the OER. Librarians may catalog them (21.92%) or not catalog (32.88%). Among the OER types supported by librarians, educational materials (77.05%) and textbooks (55.74%) predominate. The closest partnership of librarians in OER support (except for teachers) is with the specialists of IT services (66.13%). Conclusions. Despite the still spontaneous, chaotic and little-studied nature of the library movement towards OER, librarians are well aware of this issue. At the same time, 96.1% of respondents want to improve their competencies in the direction of supporting open educational resources. This is very important, because it is the understanding and acceptance of OER that is crucial for a long-term vision of this movement. That is why specific aspects, such as organizational, economic, personnel and motivational, need urgent further study.
UKR: Мета. Автори досліджують: 1) рівень обізнаності бібліотекарів українських університетів щодо відкритих освітніх ресурсів (OER); 2) здатність бібліотекарів надавати допоміжні послуги для розробки, створення й використання OER у навчанні, викладанні, дослідженнях. Методика. Дослідження проводилося методоми аналізу фахової літератури, онлайн-опитування (анкетування) та аналізу отриманих результатів. Анкета “Бібліотека закладу вищої освіти в підтримці дистанційного навчання: Відкриті освітні ресурси” була розповсюджена з 20.04. до 20.05.2021 р. серед 137 директорів бібліотек закладів вищої освіти України. Відповіді надійшли від 77 бібліотек. Анкета складалася з 9 відкритих і закритих питань, щоб дозволити дослідникам отримати цілісну картину досліджуваного процесу. Результати. Аналіз 77 анкет показав, що переважна більшість бібліотек ЗВО України мають великий досвід роботи з електронними освітніми ресурсами. Ранжування за типами ресурсів доказують, що 95,89% в бібліотечних колекціях складають ресурси власної генерації (авторів ЗВО): бази даних, в т.ч. репозитарії. Поняття «Відкриті освітні ресурси» (OERs) є знайомим і зрозумілим 84,42% респондентів. При цьому 75,32% вже беруть участь у підтримці ВОР. Бібліотекарі можуть їх каталогізувати (21,92%) або не каталогізувати (32,88%). Серед типів ВОР, які підтримуються бібліотекарями, переважають навчальні матеріали (77,05%) і підручники (55,74%). Найбільш тісне партнерство бібліотекарів в підтримці ВОР (крім викладачів) - з фахівцями ІТ-служб (66,13%). Висновки. Незважаючи на досі стихійний, хаотичний і малодосліджений характер бібліотечного руху в напрямі OER, бібліотекарі є достатньо обізнаними в цьому питанні. В той же час 96,1% респондентів бажають покращання власних компетентностей в напрямі підтримки відкритих освітніх ресурсів. Це є дуже важливим, бо саме розуміння та прийняття OER має вирішальне значення для довгострокового бачення цього руху. І саме тому термінового подальшого вивчення потребують конкретні аспекти, такі як організаційні, економічні, кадрові та мотиваційні.
Description
T. Kolesnykova: ORCID 0000-0002-4603-4375; O. Matveyeva: ORCID 0000-0002-2616-0454
Keywords
open educational resources, OER, librarians of Ukrainian universities, survey of librarians, awareness level of librarians, відкриті освітні ресурси, бібліотекарі університетів України, анкетування бібліотекарів, рівень обізнаності бібліотекарів
Citation
Kolesnykova T. O., Matveyeva O. V. First Steps Before the Jump: Ukrainian University Librarians Survey about OER. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2021. No. VI. P. 96–107. DOI:10.15802/unilib/2021_248379.