Університетські бібліотеки в підтримці дистанційного навчання та наукових досліджень: партнерський аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Abstract
UKR: Бібліотеки вишів України з початку 2000-х років переживають трансформаційні процеси, спрямовані в т.ч. на інтеграцію бібліотечних колекцій, послуг, персоналу з IT-технологіями / ресурсами для розвитку сучасної інфраструктури освіти і науки. Важливим аспектом при цьому є партнерство як комплекс багатоваріантних відносин між бібліотеками закладів вищої освіти, метою яких є забезпечення (ресурсне, сервісне, організаційне, інтелектуальне тощо) максимального задоволення навчальних, наукових, культурних потреб університетських спільнот. Даний аспект став визначальним для створення та розвитку Регіонального тренінгового «Центру компетентностей наукового бібліотекаря», що діє в рамках «Дніпровського консорціуму університетів», та щорічної міжнародної конференції "University Library at a New Stage of Social Communications Development". Проекти реалізуються на базі науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
ENG: Libraries of Ukrainian universities since the early 2000s are undergoing transformational processes aimed at the integration of library collections, services, staff with IT-technologies/resources for the development of modern infrastructure of education and science. An important aspect is the partnership as a set of multivariate relations between libraries of higher education institutions, the purpose of which is to ensure (resource, service, organizational, intellectual, etc.) maximal satisfaction of educational, scientific, cultural needs of university communities. This aspect has become crucial for the creation and development of the Regional Training Center of Competencies of Scientific Librarians, which operates within Dnipro Consortium of Universities and the Annual International Conference University Library at a New Stage of Social Communications Development. The projects are implemented on the basis of Scientific and Technical Library of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan.
Description
Т. Колесникова: ORCID: 0000-0002-4603-4375
Keywords
університетські бібліотеки, партнерство, регіональний тренінговий центр, Дніпровський Центр компетентностей наукового бібліотекаря, Дніпровський консорціум університетів, бібліотека ДНУЗТ, Дніпровський національний університет залізничного транспорту, university libraries, partnership, regional training center, Dnipro Center of Competencies of Scientific Librarians, Dnipro Consortium of Universities, DNURT library, Dnipro National University of Railway Transport, НТБ
Citation
Колесникова Т. О. Університетські бібліотеки в підтримці дистанційного навчання та наукових досліджень: партнерський аспект. Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 20–21 жовт. 2020 р. Дніпро : ДНУ, 2020. С. 41–44.