Zbliżając się do ZWYCIĘSTWA: osobiste i zawodowe spostrzeżenia dyrektora Biblioteki Naukowej Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Nauki i Technologii

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stowarzyszenie EBIB, Warszawa
Abstract
POL: Streszczenie: Po 270 dniach wojny na pełną skalę prowadzonej przez Rosję z narodem ukraińskim przeanalizowano i podkreślono, co nadaje sens naszemu życiu i pomaga iść naprzód. Po pierwsze wojna nieustannie odbiera nam normalne życie, spokój, sen, równowagę, ale nie może odebrać nam nadziei, prawa do miłości i radości, prawa do wdzięczności za każdy dzień i za te małe rzeczy, które uszczęśliwiają nas w tej chwili. Po drugie dzięki rodzinie i przyjaciołom, naszym wspaniałym żołnierzom, udało nam się przezwyciężyć strach, rozpacz, zamęt tych pierwszych dni. Stało się to także dzięki pracy. Na przykładzie Biblioteki Naukowej Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Nauki i Technologii (Dniepr) przedstawiono innowacyjny dla Ukrainy kierunek rozwoju otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), zainicjowany w warunkach kryzysu i fizycznej niedostępności drukowanych zbiorów i cyfrowych lokalnych kolekcji. Przejście uczelni na kształcenie na odległość, mieszane lub online pozwoliło bibliotece skupić się na OZE i zapewnić wsparcie informacyjne dla procesów dydaktycznych. Zastosowano „taktykę małych kroków: małymi krokami, ale nieustannie”. Ponieważ stoimy przed wyzwaniem długiej i wyczerpującej wojny, dlatego też wydaje się, że przechodzimy od modelu „sprintu” do modelu „maratonu”. Taktyka małych kroków obejmuje różne etapy i różne rodzaje działań biblioteki w zakresie rozwoju potencjału, tworzenia, wykorzystywania, zmiany profilu, adaptacji i rozpowszechniania OZE.
UKR: Після 270 днів повномасштабної війни, яку веде Росія проти українського народу, було проаналізовано та виділено те, що надає сенс нашому життю та допомагає нам рухатися вперед. По-перше, війна постійно забирає наше нормальне життя, наш спокій, наш сон, нашу рівновагу, але вона не може забрати нашу надію, наше право на любов і радість, наше право бути вдячними за кожен день і за ті дрібниці, які роблять нас щасливими в цей момент. По-друге, завдяки сім'ї та друзям, нашим славним воїнам, ми змогли подолати страх, відчай, розгубленість тих перших днів. Це сталося також завдяки роботі. На прикладі Наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій (м. Дніпро) було представлено інноваційний для України напрям розвитку відкритих освітніх ресурсів (OER – Open Educational Recourses), започаткований в умовах кризи та фізичної недоступності друкованих фондів і цифрових локальних колекцій. Перехід університету на дистанційне, змішане або онлайн-навчання дозволив бібліотеці сфокусуватися на OER та забезпечити інформаційну підтримку навчального процесу. Була використана "Тактика малих кроків: потроху, але постійно". Оскільки ми стоїмо перед викликом тривалої та виснажливої війни, ми, здається, переходимо від моделі "спринт" до моделі "марафон". Тактика малих кроків передбачає різні етапи і різні види бібліотечної діяльності з точки зору розвитку потенціалу, створення, використання, перепрофілювання, адаптації та розповсюдження OER.
Description
Т. Kolesnykowa: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
Biblioteka Naukowa Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Nauki i Technologii, Ukraiński Pań-stwowy Uniwersytet Nauki i Technologii, otwarte zasoby edukacyjne, otwarte podręczniki, wsparcie informacyjne, kształcenie na odległość, etyka bibliotekarska, ukraińskie biblioteki w czasie wojny, wolontariat, Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій, Український державний університет науки і технологій, відкриті освітні ресурси, відкриті підручники, інформаційна підтримка, дистанційне навчання, бібліотечна етика, українські бібліотеки під час війни, волонтерство, НБ
Citation
Kolesnykowa T. Zbliżając się do ZWYCIĘSTWA: osobiste i zawodowe spostrzeżenia dyrektora Biblioteki Naukowej Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Nauki i Technologii. Biuletyn EBIB. 2023. Nr. 1 (208). URL: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/849.