Відкриті освітні ресурси та відкриті підручники в контексті укріплення потенціалу лідерства бібліотек ЗВО в доступності знань

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Книжкова палата України ім. Івана Федорова, Київ
Abstract
UKR: Мета статті — довести можливість укріплення потенціалу лідерства бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО) України у формуванні екосистеми відкритих освітніх ресурсів (Open Educational Resources, OER) у державі, зокрема для подолання кризи нестачі сучасного доступного освітнього контенту українською мовою та формування пулу безоплатних, доступних, інклюзивних відкритих підручників для вищої освіти в період воєнного стану. Наголошено, що активне залучення бібліотек до процесів підтримки OER сприятиме подоланню трьох великих викликів в організації інформаційної підтримки освітньо-наукової діяльності ЗВО України під час кризи найвищого рівня. Це, по-перше, нестача сучасних підручників для вищої освіти, у тому числі для дистанційного, змішаного чи онлайн-навчання; по-друге, питання доступності електронних відкритих підручників, їх інклюзивності, безбар'єрності для будь-кого; по-третє, подолання тривалого системного лінгвоциду української мови в підручниках для ЗВО, зокрема в цифрових колекціях бібліотек. З'ясовано, що трирічні дослідження, реалізація пілотного проєкту та вже сталі практики підтримки відкритих підручників як частини OER в Українському державному університеті науки і технологій (УДУНТ) (м. Дніпро) і його науковій бібліотеці дали змогу розпочати в Україні створення пулу сучасних українських відкритих підручників з єдиною точкою доступу — Open Educational Resources Search Index (OERSI). Зауважено, що бібліотеки ЗВО України мають великий багаторічний досвід роботи у площині відкритості знань/інформації/ресурсів/послуг. Це сприятиме укріпленню потенціалу їх лідерства у прийнятті OER і розробленні моделей їх підтримки. Для формування дорожньої карти бібліотечного OER-ландшафту на місцевому, регіональному або національному рівнях українським фахівцям потрібні: концепція, структурні зміни, корегування переліку посад і посадових обов'язків, нові види послуг, програми з навчання.
ENG: The purpose of the article is to prove the possibility of strengthening the leadership potential of libraries of higher education institutions of Ukraine in the formation of an ecosystem of Open Educational Resources (OER) in the country in order to overcome the crisis of lack of modern accessible educational content in the Ukrainian language and to form a pool of free, accessible, inclusive open textbooks for higher education during the period of martial law in the country. It is emphasised that the active involvement of libraries in OER support processes will help to overcome three major challenges in organising information support for the educational and scientific activities of Ukrainian higher education institutions during the highest level crisis. Firstly, the lack of modern textbooks for higher education, including for distance, blended or online learning. Secondly, the availability of electronic open textbooks, their inclusiveness, and barrier-free access for anyone. Thirdly, overcoming the long-lasting systemic linguocide of the Ukrainian language in textbooks for higher education institutions, in particular, in digital library collections. It has been found that three years of research, implementation of a pilot project and already established practices of supporting open textbooks as part of OER at the Ukrainian State University of Science and Technologies (Dnipro) and its scientific library have allowed to start creating a pool of modern Ukrainian open textbooks in Ukraine with a single access point — Open Educational Resources Search Index (OERSI). It is emphasised that the libraries of Ukrainian higher education institutions have extensive long-term experience in the field of openness of knowledge/information/resources/services. This will help to strengthen their leadership potential in the adoption of OER and the development of models for their support. To develop a roadmap for the library OER landscape at the local, regional or national level, Ukrainian specialists need: a concept, structural changes, adjustments to the list of positions and job responsibilities, new types of services, and training programmes.
Description
Т. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
бібліотеки закладів вищої освіти, відкриті освітні ресурси, відкриті підручники, українські бібліотекарі, ролі бібліотекарів в OER, українські електронні підручники, доступність, інклюзія, підтримка осіб з інвалідністю, наукова бібліотека УДУНТ, libraries of higher education institutions, open educational resources, open textbooks, Ukrainian librarians, roles of librarians in OER, Ukrainian electronic textbooks, accessibility, inclusion, support for people with disabilities, USUST Scientific Library, НБ
Citation
Колесникова Т. О. Відкриті освітні ресурси та відкриті підручники в контексті укріплення потенціалу лідерства бібліотек ЗВО в доступності знань. Вісник Книжкової палати. 2023. № 7. С. 3–15. DOI: 10.36273/2076-9555.2023.7(324).3-15.