Дослідження впливу імовірнісної зміни напруги і струму на енергетичні показники електроприводу електропоїздів постійного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: В магістерській роботі виконано імовірнісно-статистичну обробку реєстрограм напруги і струму на основі теорії випадкових величин і теорії випадкових процесів. Визначено коефіцієнт потужності та коефіцієнт реактивної потужності ,складові повної потужності та коефіцієнт корисної дії електропривода моторного вагона електропоїзда постійного струму ЕПЛ2Т для режиму з випадковими напругою і струмом. Розглянуто охорону праці та безпеку життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях, зокрема при пожежі, на тяговому рухомому складі. Мета дослідження полягає в оцінці впливу існуючого випадкового характеру зміни напруги і струму на енергетичні показники електроприводу електропоїздів постійного струму.
EN: In the master's thesis, the probabilistic-statistical processing of voltage and current registries was carried out on the basis of the theory of random variables and the theory of random processes. The power factor and the reactive power factor, which make up the total power and the efficiency of the electric drive of the motor car of the DC electric train EPL2T, have been determined for the mode with random voltage and current. The article deals with labor protection and life safety in emergency situations, in particular in case of fire, on traction rolling stock. The purpose of the study is to assess the influence of the existing random nature of voltage and current changes on the energy performance of the electric drive of DC electric trains.
Description
Keywords
тяговий двигун, випадкові процеси, квантування, реєстрограми, гістограма, нормальний закон, втрати потужності, потужність Фризе, коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт потужності, traction motor, stochastic processes, quantization, registrograms, histogram, normal law, power losses, Friese power, efficiency, power factor, ВКР
Citation
Мехравар Ф. М. Дослідження впливу імовірнісної зміни напруги і струму на енергетичні показники електроприводу електропоїздів постійного струму : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / наук. керівник О. Г. Шейкіна ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 57 с.