Підвищення стійкості як гарантія безпечності високих конструкцій підпірних стін на автодорогах у складних інженерно-геологічних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Безпека руху на автомобільних дорогах є ключовим завданням при їх експлуатації. Будівництво автомобільних доріг у складних інженерно-геологічних умовах має низку важливих особливостей, пов'язаних із поведінкою цих ґрунтів при спорудженні підпірних стін і в процесі їх експлуатації. Досвід застосування підпірних стін на пальовому фундаменті у будівництві показує, що вони доволі ефективні. Метою роботи була оцінка міцності і стійкості підпірних стін, зменшення обсягу земляних робіт при їх зведені і економії землі при будівництві. Досліджено методи підвищення стійкості і міцності підпірної стіни на пальовому фундаменті автомобільної дороги з метою підвищення надійності і безпеки експлуатації дороги, економії землі, відведеної для будівництва. Виконано розрахунок еквівалентного напруження конструкції підпірної стіни на пальовому фундаменті. Проведена оцінка стійкості і міцності підпірної стіни у вигляді її розрахунку у програмному комплексі ЛИРА 9.6, порівняння методів розрахунку міцності конструкції. Розрахунки виконані для конкретних інженерно-геологічних умов представлених дренуючим грунтом з обємною масою 2 т/м3; коефіцієнтом фільтрації 2 м/добу. Ущільнення земляного полотна виконувалось шарами товщиною 25-30 см. Найбільш напруженим перерізом в підпірній стінці є переріз де шар асфальтобетону сполучається з залізобетоною конструкцією стіни. При проектуванні конструкцій підпірної стіни були виконані наступні завдання: проведена оцінка стійкості і міцності підпірної стіни; порівняння методів розрахунку міцності конструкції.
RU: Безопасность движения на автомобильных дорогах является ключевой задачей при их эксплуатации. Строительство автомобильных дорог в сложных инженерно-геологических условиях имеет ряд важных особенностей, связанных с поведением этих грунтов при сооружении подпорных стен и в процессе их эксплуатации. Опыт применения подпорных стен на свайном фундаменте в строительстве показывает, что они достаточно эффективны. Целью работы была оценка прочности и устойчивости подпорных стен, уменьшение объема земляных работ при их сведены и экономии земли при строительстве. Исследованы методы повышения устойчивости и прочности подпорной стены на свайном фундаменте автомобильной дороги с целью повышения надежности и безопасности эксплуатации дороги, экономии земли, отведенной для строительства. Выполнен расчет эквивалентного напряжения конструкции подпорной стены на свайном фундаменте. Проведена оценка устойчивости и прочности подпорной стены в виде ее расчета в программном комплексе ЛИРА 9.6, сравнение методов расчета прочности конструкции. Расчеты выполнены для конкретных инженерно-геологических условий представленных дренирующих грунтах с объемной массой 2 т / м3; коэффициентом фильтрации 2 м / сутки. Уплотнение земляного полотна выполнялось слоями толщиной 25-30 см. Наиболее напряженным сечением подпорной стенке есть сечение где слой асфальтобетона прикасается с железобетоном конструкции стены. При проектировании конструкций подпорной стены были выполнены следующие задачи: проведена оценка устойчивости и прочности подпорной стены; сравнения методов расчета прочности конструкции.
EN: Traffic safety on roads is a key issue in their operation. Construction of roads in difficult geological conditions has several important features related to the behavior of soils in the construction of retaining walls and in their operation. Experience of retaining walls on pile foundation in construction shows that they are quite effective. The aim was to evaluate the strength and stability of retaining walls, reducing excavation at their reduced savings and land during construction. Methods of increasing the stability and strength of the retaining walls on pile foundations of the road to improve the reliability and safety of the road, saving the land set aside for construction. The calculation of the equivalent stress design retaining walls on pile foundations. The evaluation of the stability and strength of the retaining wall in the form of calculation in programming complex LIRA 9.6, comparison of methods for calculating structural strength. Calculations are made for specific geological conditions presented draining soil with surround weighing 2 tonnes / m3; filtration coefficient 2 m / day. Seals subgrade layers was performed 25- 30 cm thick. The most intense section of a retaining wall is the section where the asphalt layer design combined with reinforced walls. In the design of retaining wall structures were performed as follows: an assessment of the stability and strength of the retaining walls; comparison of methods for calculating structural strength.
Description
В. Гузченко: ORCID 0000-0001-7865-5881; М. Лісневський: ORCID 0000-0002-5550-8253
Keywords
пальова підпірна стіна, грунтовий масив, пальовий фундамент, тривимірний скінчено-елементний аналіз, пружні прогини, динамічні впливи, стійкість і надійність конструкції, свайная подпорная стена, почвенный массив, свайный фундамент, трехмерный конечно-элементный анализ, упругие прогибы, динамические воздействия, устойчивость и надежность конструкции, pile retaining wall, soil array pile foundation, three-dimensional finite-element analysis, elastic deflections, dynamic effects, stability and reliability of the design, КТОФ
Citation
Гузченко, В. Т. Підвищення стійкості як гарантія безпечності високих конструкцій підпірних стін на автодорогах у складних інженерно-геологічних умовах / В. Т. Гузченко, М. А. Лісневський // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2013. – № 6. – С. 37–40. – DOI: 10.15802/ecsrt2013/51125.