№ 06 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Контроль стану поверхні кочення коліс рухомого складу залізниць акустичним методом
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2013) Буряк, Сергій Юрійович
  UK: Наведено методи виявлення дефектів та відхилень від норми поверхні кочення колеса, які застосовуються в теперішній час, також їх переваги та недоліки. Запропоновано власний метод виявлення пошкоджень поверхні кочення колеса на основі діагностування за звуком.
 • Item
  Моніторинг забруднення атмосферного повітря бенз(а)піреном та вуглеводнем
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Долина, Леонід Федорович; Козачина, Віталій Анатолійович; Пристинський, В. В.
  UK: Метою даної роботи є узагальнення даних моніторингу забруднення атмосферного повітря території України бенз(а)піреном та вуглеводнями. Результати. Забрудненість атмосферного повітря України характеризується наявністю в повітрі таких речовин, як: пил, оксиди сірки, оксиди вуглецю, оксиди азоту, аміак, сірководень. Висновки. Серед областей з найвищим рівнем забруднення атмосферного повітря слід виділити наступні: Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Черкаська, Вінницька, Київська. Забруднення бенз(а)піреном та вуглеводнями тут досягає дуже високого рівня. Для зниження викидів небезпечних речовин від коксохімічних підприємств рекомендується застосувати сучасні екологічні технології виробництва та більш ефективні очисні споруди на всіх процесах виробництва коксу.
 • Item
  Выбор эффективного решения в дискретном динамическом программировании
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2013) Лагута, Василий Васильевич
  RU: Рассматривается задача оптимизации многостадийного процесса на множестве эффективных траекторий с помощью дискретного динамического программирования. Описана процедура сокращения рассматриваемых допустимых траекторий в задачах допускающих введение компромиссного показателя оптимизируемого процесса, исходя из естественных условий его протекания.
 • Item
  Застосування методів розпізнавання станів рейкової лінії для визначення режиму роботи рейкових кіл
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Возняк, Олег Михайлович
  UK: У роботі розроблено методику та сформовано ряд функцій для визначення нормального, шунтового та контрольного режимів роботи рейкових кіл, визначено та проаналізовано їх коефіцієнти. Актуальність роботи. Переваги методів розпізнавання станів рейкових кіл полягають у значному розширенні функціональних можливостей класифікації станів за рахунок суттєвого збільшення глибини розпізнавання засобами множин інформативних ознак та функцій і розбиття станів на множини класів. Крім зазначеного можливо організовувати внутрішню логіку із застосуванням потужного математичного апарату при використанні комп’ютерної техніки, який дасть змогу шляхом ускладнення алгоритмів класифікації підвищити точність розпізнавання. Тому доцільно розробити систему (пристрій), яка, використовуючи методи розпізнавання станів, визначатиме у якому з режимів працює рейкове коло за значеннями напруги, струму та фаз напруги і струму на початку та вкінці рейкової лінії, що забезпечить нечутливість таких систем до зовнішніх впливів, а, в цілому – до підвищення надійності таких систем та безпеки руху поїздів. Мета. Для визначення та дослідження областей існування характеристичних ознак і формування ознак станів потрібно розробити математичні моделі, які, за допомогою поліномів Лагерра, описуватимуть стани (ознаки) рейкової лінії у нормальному, шунтовому та контрольному режимах. Наукова новизна. Вперше, використовуючи поліноми Лагерра, розроблена методика, де сформовано ряд функцій для визначення нормального, шунтового та контрольного режимів роботи рейкових кіл, визначено та проаналізовано їх коефіцієнти. Практичне значення. Використовуючи запропонований підхід з використанням поліномів Лагерра, при збільшенні порядку функції, можливо, у подальшому, визначати координату пошкодження рейкової лінії у контрольному, чи координату і швидкість рухомої одиниці на даній рейковій лінії у шунтовому режимах роботи рейкового кола. Отримані результати можуть бути корисними проектувальникам систем залізничної автоматики для проектування систем, які визначатимуть координату і швидкість рухомої одиниці чи координату пошкодження рейкової лінії.
 • Item
  Внедрение новых типов двигателей стрелочных электроприводов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2013) Дорохин, Богдан Павлович; Сердюк, Татьяна Николаевна
  RU: Разработан метод определения параметров и рабочих и механических характеристик асинхронных трехфазных двигателей стрелочных приводов типа МСТ. Было установлено, что с увеличением нагрузки на валу КПД асинхронного стрелочного двигателя увеличивается.
 • Item
  Безпечність залізобетонних конструкцій колонної станції метрополітену при зміні їх геометричних параметрів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: В статті наведені результати числового аналізу залізобетонної конструкції колонної станції метрополітену у випадку варіації кроку колон по умовам безпеки. Мета цієї статті полягає у вивченні роботи системи колон, як найбільш завантажених елементів, що є одним з головних пріоритетів забезпечення безпечної та безаварійної роботи при нормальній експлуатації станційної конструкції. Методика. Розроблено об’ємну скінченноелементну модель станції. Для аналізу напружень застосовано четверту теорію міцності. Результати. В наданій роботі викладені результати числового аналізу методом скінченних елементів на основі комплексу Structure CAD (SCAD) залізобетонної оправи станції із варіацією кроку колон, який в більшості випадків при спорудженні станцій приймається конструктивно. Побудовані графіки залежностей дозволили визначити безпечний крок колон. Наукова новизна. На основі теоретичних досліджень напружено-деформованого стану моделей показано, що при збільшенні відстані між колонами від 3,6 до 5,4 м статична робота несучих елементів станції є цілком прогнозуємою, тому що закони формування зусиль в них не виходять за межі лінійних. Але збільшення кроку колон до значних величин буде недоцільним з позиції безпечних умов експлуатації та викликає значні перевантаження несучих елементів в період будівництва. Практичне значення. Практична значимість обумовлена за підсумками оцінки впливу кроку колон станції для зміни напружено-деформованого стану її конструкції. Визначення напружено-деформованого стану конструкції запобігає різним аварійним ситуаціям, оскільки дозволяє впевнено прогнозувати наслідки змін в проектних рішеннях і отримувати безпечні умови експлуатації станцій колонного типу.
 • Item
  Представлення роботи стрілочного переводу у вигляді дискретного автомату моделі Мура
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Маловічко, Володимир Володимирович; Рибалка, Роман Володимирович; Маловічко, Наталія Валентинівна; Тимошенко, Людмила Сергіївна
  UK: В якості елементної бази сучасні системи залізничної автоматики все більше використовують безконтактну апаратуру. Під час створення таких систем одним з етапів розробки є моделювання. Існуючі підходи представлення динамічних систем стосовно систем залізничної автоматики, зазвичай, призводять до невиправдано великої складності математичної моделі. Для її спрощення за певних умов доцільно використовувати описання роботи об’єктів залізничної автоматики за допомогою абстрактних та структурних кінцевих автоматів. Метою роботи є створення математичної моделі роботи стрілочного переводу ввімкненого в систему електричної централізації як кінцевого дискретного автомату. Методика. В статті розглядається математична модель стрілочного переводу без урахування внутрішніх процесів під час переведення стрілки. Натомість, стрілочний перевід представлений як елемент системи електричної централізації. Результати. Запропонована методика створення математичної моделі роботи стрілочного переводу як частини більш складної системи. Наукова новизна. Створена математична модель стрілочного переводу у вигляді абстрактного дискретного автомату, що відрізняється від існуючих простою структурою за рахунок неврахування внутрішніх процесів під час переведення стрілки. Практична значимість. Запропонована математична модель може бути реалізована як фізична схема на базі безконтактних логічних елементів та тригерних схем. Це дозволить виконувати імітаційне моделювання системи залізничної автоматики, в яких замість стрілочних переводів встановлені фізичні реалізації їх математичних моделей. Також використання такої моделі для перевірки правильності функціонування систем мікропроцесорної централізації при запуску дозволить підвищити безвідмовність функціонування систем централізації на сучасній елементній базі.
 • Item
  Адаптація енергетичного методу оцінки безпеки утримання безстикової колії за показником стискаючої сили для інженерних розрахунків
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Курган, Дмитро Миколайович; Лапшева, Н. М.
  UKR: Одним з напрямків підвищення безпеки експлуатації безстикової колії є визначення напружено-деформованого стану рейкових плітей, що дає змогу попереджати й запобігати відмовам безстикової колії. Як відомо, саме значні поздовжні зусилля є причиною, що обмежують температурний режим утримання безстикової колії і можуть привести до викиду. За багаторічний термін розвитку та удосконалення теорії температурного напруженого стану безстикової колії було створено декілька принципово різних методів розрахунку величин поздовжніх критичних сил у рейках. Існуючи методи визначення стійкості безстикової колії проти викиду базуються на складних фізикоматематичних моделях, виконання розрахунків за якими потребує застосування громіздкого математичного апарату і унеможливлює їх використання у такому вигляду на рівні інженерних розрахунків. Це може обмежувати інженера в прийнятті обґрунтованого рішення, особливо в умовах від’ємності вихідних параметрів від стандартних. Вирішується задача представлення методики розрахунку критичної стискаючої сили, яка може привести до порушення безпеки утримання безстикової колії через її викид, на рівні інженерного розрахунку. Реалізація методики визначення критичної стискаючої сили у вигляді аналітичного виразу стало можливим у результаті аналізу багатоваріантних розрахунків за енергетичним методом і опрацювання отриманих результатів. Та на від’ємність від існуючих рішень на основі апроксимації, змінні вихідні дані, що залежать від параметрів ділянки, входять до розробленої методики в явному вигляді і не потребують застосування таблиць, графіків або інтерполяції. Отримані результати за контрольними розрахунками не суперечать загальновизнаним рекомендаціям щодо температурного режиму утримання безстикової колії.
 • Item
  Підвищення стійкості як гарантія безпечності високих конструкцій підпірних стін на автодорогах у складних інженерно-геологічних умовах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Гузченко, Віктор Трохимович; Лісневський, Максим Анатолійович
  UK: Безпека руху на автомобільних дорогах є ключовим завданням при їх експлуатації. Будівництво автомобільних доріг у складних інженерно-геологічних умовах має низку важливих особливостей, пов'язаних із поведінкою цих ґрунтів при спорудженні підпірних стін і в процесі їх експлуатації. Досвід застосування підпірних стін на пальовому фундаменті у будівництві показує, що вони доволі ефективні. Метою роботи була оцінка міцності і стійкості підпірних стін, зменшення обсягу земляних робіт при їх зведені і економії землі при будівництві. Досліджено методи підвищення стійкості і міцності підпірної стіни на пальовому фундаменті автомобільної дороги з метою підвищення надійності і безпеки експлуатації дороги, економії землі, відведеної для будівництва. Виконано розрахунок еквівалентного напруження конструкції підпірної стіни на пальовому фундаменті. Проведена оцінка стійкості і міцності підпірної стіни у вигляді її розрахунку у програмному комплексі ЛИРА 9.6, порівняння методів розрахунку міцності конструкції. Розрахунки виконані для конкретних інженерно-геологічних умов представлених дренуючим грунтом з обємною масою 2 т/м3; коефіцієнтом фільтрації 2 м/добу. Ущільнення земляного полотна виконувалось шарами товщиною 25-30 см. Найбільш напруженим перерізом в підпірній стінці є переріз де шар асфальтобетону сполучається з залізобетоною конструкцією стіни. При проектуванні конструкцій підпірної стіни були виконані наступні завдання: проведена оцінка стійкості і міцності підпірної стіни; порівняння методів розрахунку міцності конструкції.
 • Item
  Проблемы использования избыточной энергии рекуперации в системе электрической тяги
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Саблин, Олег Игоревич
  RU: Электрический транспорт в настоящее время является единственным видом транспорта, способным возобновлять часть затраченной на движение энергии путем ее рекуперации, что является одним из основных резервов снижения энергоемкости данного вида транспорта. При рациональных режимах движения электротранспорта рекуперация позволяет на 30...40 % снизить затраты энергии на перевозки. Однако вследствие низкого уровня синхронизации в транспортной сети процессов тягового электропотребления и рекуперации показатель возобновления энергии в электросетях существующих систем электротранспорта сегодня не превышает 5...7 %. В таком случае разработка методов рационального использования избыточной энергии рекуперации в системе электрической тяги позволит достичь существенного снижения энергоемкости и улучшения экологических показателей электротранспорта. Для этого должно быть проанализировано современное состояние проблемы использования избыточной электроэнергии рекуперации в системе электрического транспорта и факторов, влияющих на этот процесс. Актуальность. С учетом современных негативных тенденций на отечественном энергетическом рынке и угрозах национальной энергетической безопасности страны разработка и внедрение новых эффективных малозатратных методов и средств повышения эффективности использования энергии рекуперации электротранспорта является актуальным направлением исследований. Научная новизна. Для оценки эффективности использования избыточной рекуперативной энергии предлагается учитывать режимы и графики нетяговой нагрузки в узлах присоединения системы тягового электроснабжения электротранспорта, что является одним из важных факторов эффективности и собственно говоря самой возможности возврата избыточной энергии рекуперации электротранспорта во внешнюю питающую сеть. Практическая значимость. Выполненный анализ факторов является основой для дальнейшего поиска рациональных методов и выбора технических средств по повышению эффективности использования режима рекуперативного торможения на электротранспорте.
 • Item
  Система бездротової передачі даних ZigBee в процесі технічної діагностики віддалених об'єктів залізничної автоматики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Журавльов, Антон Юрійович; Лебедєв, Олександр Юрійович; Разгонов, С. А.
  UK: В статті було проведено аналіз існуючих мереж бездротової передачі даних. В ході якого було визначено, що використання стандарту ZigBee Pro дозволяє створювати коміркові мережі, використовуючи радіопередавачі включені по топології «точка доступу – приймач», або ж як ретрансляційні приймачі з автономним живленням. З використанням апаратури ZigBee розроблено структурну схему комплексу для дистанційної діагностики віддалених об’єктів залізничної автоматики, наприклад вузлів стрілочних електроприводів.
 • Item
  Повышение помехоустойчивости тональной рельсовой цепи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Романцев, Иван Олегович
  RU: Рассмотрено формирование сигнала в существующей тональной рельсовой цепи, предложен метод повышения помехоустойчивости за счет усовершенствования используемой техники, сделаны необходимые расчеты напряжений питания, путевого приемника и других для первичного анализа работы помехоустойчивой рельсовой цепи, приведена разработанная структурная схема и особенности работы указанной рельсовой цепи.
 • Item
  Електромагнітна сумісність перетворювачів підвищеної частоти електрорухомого складу з системи залізничної автоматики дільниць електрифікованих постійним струмом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: У статті представлені результати дослідження, за допомогою імітаційної моделі, впливу процесів у тяговому перетворювачі підвищеної частоти для асинхронного приводу на системи автоматики електрифікованих постійним струмом ділянок залізниць. Актуальність. Вплив на надійність роботи кіл сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) проявляється в тому, що у вторинну обмотку дросельтрансформаторів індукуються гармоніки тягового струму і при неточному налаштуванні захисного фільтра потрапляння їх у колійне реле може призвести до спотворення його коду та перекриття сигналу. Крім того, амплітуда цих гармонік значно зростає при струмозніманні через дугу під час ожеледі, величина якої може значно перевищувати допустимі значення. Таким чином, тема роботи пов'язана з дослідженням електромагнітної сумісності перетворювачів підвищеної частоти електровозів з системами залізничної автоматики є актуальною задачею. Результати. Досліджуваний перетворювач підвищеної частоти у номінальному режимі роботи, фактично не впливає на суміжні кола системи автоматики електрифікованих постійним струмом ділянок залізниць, оскільки отримані під час моделювання значення амплітуд гармонік пульсуючого вхідного струму не перевищують їх допустимі значення, які встановлені діючими нормативними документами, щодо безпеки на залізничному транспорті.