Електромагнітна сумісність перетворювачів підвищеної частоти електрорухомого складу з системи залізничної автоматики дільниць електрифікованих постійним струмом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті представлені результати дослідження, за допомогою імітаційної моделі, впливу процесів у тяговому перетворювачі підвищеної частоти для асинхронного приводу на системи автоматики електрифікованих постійним струмом ділянок залізниць. Актуальність. Вплив на надійність роботи кіл сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) проявляється в тому, що у вторинну обмотку дросельтрансформаторів індукуються гармоніки тягового струму і при неточному налаштуванні захисного фільтра потрапляння їх у колійне реле може призвести до спотворення його коду та перекриття сигналу. Крім того, амплітуда цих гармонік значно зростає при струмозніманні через дугу під час ожеледі, величина якої може значно перевищувати допустимі значення. Таким чином, тема роботи пов'язана з дослідженням електромагнітної сумісності перетворювачів підвищеної частоти електровозів з системами залізничної автоматики є актуальною задачею. Результати. Досліджуваний перетворювач підвищеної частоти у номінальному режимі роботи, фактично не впливає на суміжні кола системи автоматики електрифікованих постійним струмом ділянок залізниць, оскільки отримані під час моделювання значення амплітуд гармонік пульсуючого вхідного струму не перевищують їх допустимі значення, які встановлені діючими нормативними документами, щодо безпеки на залізничному транспорті.
RUS: В статье представлены результаты исследований, при помощи имитационной модели, влияния процессов в тяговом преобразователе повышенной частоты для асинхронного привода на системы автоматики электрифицированных постоянным током участков железных дорог. Актуальность. Влияние на надежность работы цепей сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) проявляется в том, что во вторичной обмотке дроссель-трансформаторов индуцируются гармоники тягового тока и при неточной настройке защитного фильтра попадание их в путевое реле может привести к искажению кода и перекрытию сигнала. Кроме того, амплитуда этих гармоник значительно возрастает при токосъеме из-за дуги во время гололеда. Tок при этом может значительно превышать допустимые значения. Таким образом, тема работы связанная с исследованием электромагнитной совместимости преобразователей повышенной частоты электровозов с системами железнодорожной автоматики является актуальной задачей. Результаты. Исследуемый преобразователь повышенной частоты в номинальном ре-жиме работы, фактически не влияет на смежные цепи системы автоматики электрифицированных постоянным током участков железных дорог, так как полученные при моделировании значения амплитуд гармоник пульсирующего входного тока не превышают их допустимые значения, установленные действующими нормативными документами, безопасности на железнодорожном транспорте.
ENG: In article are presented results of the studies, with the help of simulation model, influences of the processes in traction converter of the raised frequency for asynchronous drive on systems of the automation electrified by direct currents area railways. Relevance. Influence on the reliability of the circuits of signaling, centralization, blocking (SCB) is expressed in the fact that the harmonics traction current is induced in the secondary coil of choke-transformers and entry their into the track relay at the imprecise tuning of protective filter may distort the code and signal overlap. Furthermore, the amplitude of these harmonics increases significantly at the current collecting due to the arc at the ice. At the same time the cur-rent may exceed significantly the permissible values. Thus, the theme of the work deals with the study of electromagnetic compatibility of high frequency converters of electric locomotive with the railway automation systems is an actual task. Results. Investigated high frequency converter in nominal mode, does not affect on the near body circuits of automation systems of d. c. electrified railways, because simulated values of the harmonics of input current amplitudes pulsating does not exceed the allowable values laid down existing regulations, safety in railway transport.
Description
А. Муха: ORCID 0000-0002-5629-4058
Keywords
перетворювач, електровоз, електромагнітна сумісність, частота, преобразователь, электровоз, электромагнитная совместимость, converter, electric locomotive, electromagnetic compatibility, frequency, КТЕМ
Citation
Муха, А. М. Електромагнітна сумісність перетворювачів підвищеної частоти електрорухомого складу з системи залізничної автоматики дільниць електрифікованих постійним струмом / А. М. Муха // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2013. – № 6. – С.11–16. – DOI: 10.15802/ecsrt2013/51109.