The Concept of Anthropotechnics in the Social and Humanitarian Dimension

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
ENG: Purpose. This research defines the conceptual foundations of anthropotechnics as a science that studies modern processes of interaction between humans and technologies in the socio-humanitarian dimension. Theoretical basis. The authors use the method of anthropological analysis, which allows generalizing the approaches of anthropotech-nics in the socio-cultural context in the "human-technology" system. Originality. Based on the results of the re-search, the understanding of the essence of anthropotechnics as a science that studies human interaction with tech-nologies and technical systems has been clarified. The idea of implementing anthropotechnical approaches to the management of the educational process gained further development, in particular in the context of practical training of applicants for education, distance learning, and dual education forms. The concept of professional activity and professional self-realization of the individual is taken into account, and promising directions in the development of anthropotechnics in the context of the application of artificial intelligence are determined. Conclusions. Considering anthropotechnics in a philosophical and sociocultural dimension is an important approach to understanding the in-teraction of technologies, people, and society as a whole, where technologies affect human perception of the world and interaction with it. The range of approaches chosen by the authors, the disclosure of their principles and catego-ries allows for considering the object of this research – anthropotechnics as a modern science – in a multifaceted and holistic way, to interpret the results of the research based on the use of the basic categories of approaches: a person, equipment, technology, activity, development, personality, system.
UKR: Мета. У цьому дослідженні передбачено визначити концептуальні засади антропотехніки як науки, що вивчає сучасні процеси взаємодії людини і технологій у соціально-гуманітарному вимірі. Теоретичний ба-зис. Автори застосовують метод антропологічного аналізу, який дозволяє здійснити узагальнення підходів антропотехніки в соціокультурному контексті в системі "людина – технології". Наукова новизна. За ре-зультатами дослідження уточнено розуміння сутності антропотехніки як науки про взаємодію людини з технологіями та технічними системами. Подальшого розвитку набули ідеї реалізації антропотехнічних під-ходів до організації управління освітнім процесом, зокрема в контексті практичної підготовки здобувачів освіти, дистанційного навчання та дуальної освіти. Враховано концепцію професійної активності та профе-сійної самореалізації особистості, визначено перспективні напрями розвитку антропотехніки в контексті застосування штучного інтелекту. Висновки. Розгляд антропотехніки у філософському та соціокультурному вимірі є важливим підходом для розуміння взаємодії технологій, людей і суспільства в цілому, де технології впливають на сприйняття людиною світу та взаємодію з ним. Обраний авторами комплекс підходів, роз-криття їх принципів і категорій дозволяє багатоаспектно й цілісно розглядати об’єкт цього дослідження – антропотехніку – як сучасну науку, інтерпретувати результати дослідження на основі використання базових категорій цих підходів: людина, техніка, технології, діяльність, розвиток, особистість, система.
Description
N. Chernova: ORCID 0000-0001-8461-498X, S. Bazhan: ORCID 0000-0002-5739-4616
Keywords
a person, management, education, anthropotechnics, technologies, civilization, culture, людина, управління, освіта, антропотехніка, технології, цивілізація, культура, КЕМ ДІІТ
Citation
Bazhan S. P., Chernova N. S. The Concept of Anthropotechnics in the Social and Humanitarian Dimension. Антропологічні виміри філософських досліджень. 2023. Вип. 24. С. 88–100. DOI: 10.15802/ampr.v0i24.295380.