Напружено-деформований стан та спорудження станції односклепінчастого типу Київського метрополітену

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 62 сторінках, містить 25 ілюстрацій, 2 таблиці та 27 використаних джерел. В магістерській роботі виконано аналіз інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов будівництва. Проведено порівняльний аналіз конструктивних та архітектурно-планувальних рішень односклепінчастої станції. Визначено основні розміри станції, об’єми варіантів та виконане техніко-економічне порівняння. Проаналізовано чисельний підхід до визначення параметрів напружено-деформованого стану станції односклепінчастого типу. Розроблена скінченно-елементна модель станції односклепінчастого типу та проведений її чисельний аналіз. Визначено параметри напружено-деформованого стану станції односклепінчастого типу. Обґрунтовано технологію спорудження станції односклепінчастого типу Київського метрополітену. Мета дослідження – визначення параметрів напружено-деформованого стану станція односклепінчастого типу мілкого закладення та обґрунтування її спорудження для Київського метрополітену. Об’єкт дослідження – станція односклепінчастого типу мілкого закладення. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
ENG: The master's thesis consist of 62 pages, contains 25 illustrations, 2 tables and 27 sources. In the master's thesis the analysis of engineering-geological and hydrogeological conditions of construction is performed. A comparative analysis of constructive, architectural and planning solutions of a single-vaulted station was carried out. The main dimensions of the station, volumes of options and a technical and economic comparison were determined. A numerical approach to determining the parameters of the stress-strain state of a single-vault station is analyzed. A finite-element model of a single-vault type station was developed and its numerical analysis was carried out. The parameters of the stress-strain state of the single-vault station are determined. The construction technology of the single-vault type station of the Kyiv metro is substantiated. The purpose of the research is to determine the parameters of the stress-strain state of the station of the single-vaulted type of shallow contour interval and to justify its construction for the Kyiv metro. The object of research is a single-vault type station. The research method is the finite element method.
Description
Keywords
метрополітен, станція односклепінчастого типу, мілке закладення, напружено-деформований стан, метод скінченних елементів, технологія спорудження metro, single-vault type station, shallow contour interval, stress-strain state, finite element method, construction technology, КТІ, ВКР
Citation
Саранчук В. О. Напружено-деформований стан та спорудження станції односклепінчастого типу Київського метрополітену : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Л. Тютькін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 62 с.