Simulation of Locomotive Repair Organization by the Methods of Queue Systems Theory

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
ENG: Purpose. The article is aimed to evaluate the influence of locomotives` operation and reliability indicators on the system of locomotives repair organization in depot, using the methods of queue theory. Methodology. The article describes the locomotive repair workshop using the terms and concepts of the queue systems theory (QST). The tasks solved during simulation of the repair workshop operation are formulated, the list of initial data and simulation results is given. A graphical simulation environment Simulink was used as a software simulation tool. Findings. It was established that the main indicators of locomotive depot operation are affected by the volume of traffic, the reliability of locomotives, the rule used to select locomotives from the queue, the number of operating repair bays. The developed model of the depot repair workshop will make possible rational planning of the repair workshop`s equipment use, the human capital, the time of putting the locomotives into repair taking into account the workshop loading uniformity, as well as to improve the repair parts supply logistics. This model in a simplified form describes the repair process of the main diesel locomotive fleet, and can be supplemented depending on the repair type performed in the depot. Originality. The paper presents the locomotive repair depot as an object of the queue systems theory. The simulation model of the locomotive repair depot was developed. It allows analyzing the influence of various factors on the system of locomotives` repair organization in the depot. Practical value. The obtained results make it possible to determine the influence of locomotives` operation and reliability indicators on the organization of the locomotive repair depot operation. In further studies, the developed model can be used to improve the system of repair organization on the railway network when introducing new series of locomotives and changing the strategy of their maintenance.
UKR: Мета. У науковій роботі необхідно оцінити вплив показників експлуатації та надійності локомотивів на систему організації їх ремонту в депо з використанням методів теорії масового обслуговування. Методика. У роботі представлено опис цеху з ремонту локомотивів за допомогою термінів і понять системи масового обслуговування (СМО). Сформульовано завдання, які вирішуються при моделюванні роботи ремонтного цеху, наведено перелік вихідних даних і результатів моделювання. У якості програмного засобу моделювання використане графічне середовище імітаційного моделювання Simulink. Результати. Встановлено, що на основні показники роботи локомотивного депо впливає обсяг перевезень, надійність локомотивів, що використовуються, правило відбору локомотивів із черги, кількість працюючих ремонтних стійл. Розроблена модель ремонтного цеху депо дозволяє раціонально планувати використання обладнання, фонду робочої сили, часу постановки локомотивів у ремонт із урахуванням рівномірності завантаження цеху, а також удосконалити логістику поставок запасних частин. Ця модель у спрощеному вигляді описує процес виконання ремонту парку магістральних тепловозів і може бути доповнена в залежності від виду виконуваних у депо ремонтів. Наукова новизна. У роботі локомотиворемонтне депо представлене як об’єкт системи масового обслуговування. Розроблено імітаційну модель локомотиворемонтного депо, яка дозволяє проводити аналіз впливу різних чинників на систему організації ремонту локомотивів у депо. Практична значимість. Отримані результати дозволяють визначити вплив показників експлуатації та надійності локомотивів на організацію роботи локомотиворемонтного депо. У подальших дослідженнях розроблена модель може бути використана для удосконалення системи організації ремонту на мережі доріг при впровадженні нових серій локомотивів та зміні стратегії їх технічного обслуговування.
RUS: Цель. В научной работе необходимо оценить влияние показателей эксплуатации и надежности локомотивов на систему организации их ремонта в депо с использованием методов теории массового обслуживания. Методика. В работе представлено описание цеха по ремонту локомотивов с помощью терминов и понятий системы массового обслуживания (СМО). Сформулированы задачи, решаемые при моделировании работы ремонтного цеха, приведен перечень исходных данных и результатов моделирования. В качестве программного средства моделирования использована графическая среда имитационного моделирования Simulink. Результаты. Установлено, что на основные показатели работы локомотивного депо влияет объем перевозок, надежность локомотивов, используемое правило отбора локомотивов из очереди, количество работающих ремонтных стойл. Разработанная модель ремонтного цеха депо позволяет рационально планировать использование оборудования, фонда рабочей силы, времени постановки локомотивов в ремонт с учетом равномерности загрузки цеха, а также усовершенствовать логистику поставок запасных частей. Эта модель в упрощенном виде описывает процесс выполнения ремонта парка магистральных тепловозов и может быть дополнена в зависимости от вида выполняемых в депо ремонтов. Научная новизна. В работе локомотиворемонтное депо представлено как объект системы массового обслуживания. Разработана имитационная модель локомотиворемонтного депо, которая позволяет проводить анализ влияния различных факторов на систему организации ремонта локомотивов в депо. Практическая значимость. Полученные результаты позволяют определить влияние показателей эксплуатации и надежности локомотивов на организацию работы локомотиворемонтного депо. В дальнейших исследованиях разработанная модель может быть использована для усовершенствования системы организации ремонта на сети дорог при внедрении новых серий локомотивов и изменении стратегии их технического обслуживания.
Description
B. Bodnar: ORCID 0000-0002-3591-4772, O. Ochkasov: ORCID 0000-0002-7719-7214, Ye. Bodnar: ORCID 0000-0001-6040-913X, T. Hryshechkina: ORCID 0000-0003-1570-4150, M. Ocheretnyuk: ORCID 0000-0002-9032-8602
Keywords
locomotive repair workshop, simulation, queue system theory, organization of the repair workshop operation, цех ремонту локомотивів, моделювання, система масового обслуговування, організація роботи ремонтного цеху, цех ремонта локомотивов, моделирование, система массового обслуживания, организация работы ремонтного цеха, КВМ, КЛ
Citation
Simulation of Locomotive Repair Organization by the Methods of Queue Systems Theory / B. E. Bodnar, O. B. Оchkаsоv, Е. B. Bodnar, Т. S. Hryshechkina, М. V. Ocheretnyuk // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 5. – С. 28–40. – DOI: 10.15802/stp2018/147740.